Režijski obrat


Prijava napak na vodovodnem in kanalizacijskem omrežju (dežurna služba, pripravljenost na domu):

065-602-201.

Sporočanje stanja vodomernega števca, naročilo odvoza grezničnih gošč, spremembe na položnicah:

065-602-202, komunala@radenci.si.

 


Osebna izkaznica:

Oskrba s pitno vodo, odpadne vode:

T: 02/820 06 22

M: 041 442 924

M: 065-602-201 (dežurna služba, pripravljenost na domu)

O Režijskem obratu Občine Radenci

Občinski svet Občine Radenci je sprejel Odlok o režijskem obratu v Občini Radenci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 34/07; 12/19). S tem odlokom je Občina Radenci ustanovila režijski obrat kot nesamostojno notranjo organizacijsko enoto.

Delovna področja

Upravljanje javnega vodovoda

 • redno vzdrževanje vodovodnih objektov
 • izvajanje monitoringa zdravstveni nadzor nad pitno vodo
 • popis in menjava vodomerov
 • vodenje in vzdrževanje katastra javnega vodovoda
 • obračun storitev oskrbe s pitno vodo
 • izdaja soglasja za vodovodne priključke

Upravljanje naprav za odvajanje in čiščenje odpadnih voda

 • redno vzdrževanje
 • izvajanje monitoringa odpadne vode
 • organiziranost odvoza odvečnega blata na večjo čistilno napravo
 • vodenje in vzdrževanje katastra javne kanalizacije
 • obračun storitev odvajanja in čiščenja
 • izdaja soglasja za kanalizacijske priključke

Upravljanje z javnimi površinami

 • vzdrževanje javnih površin
 • načrtovanje posegov na javnih površinah

Upravljanje z javno razsvetljavo

 • redno vzdrževanje
 • načrtovanje in izgradnja novih javnih razsvetljav

Kadrovska zasedba

Finančnik VII/1: SAŠA KERČMAR

T: 02 820 06 22

E: sasa.kercmar@radenci.si

Računovodja VI: JOŽICA LAZAR

T: 02 566 96 15

E: jozica.lazar@radenci.si

Skip to content