Razpisi

Javni natečaji
Javni natečaj za uradniško delovno mesto Svetovalec za družbene dejavnosti
Datum objave: 12. 7. 2019 0:00
Rok oddaje: 22. 7. 2019 23:59
Šifra: 110-0024/2019

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 - uradno prečiščeno besedilo, 69/08 - ZTFI-A, 69/08 - ZZavar-E, 65/08 in 40/12 - ZUJF; v nadaljevanju: ZJU) in Akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi občine Radenci št. 410-0056/2016, z dne 1.6.2018 s spremembami, župan Občine Radenci, objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta
'SVETOVALEC ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI' m/ž.Več informacij v prilogi javnega natečaja.


Javni pozivi
Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe
Datum objave: 3. 7. 2019 0:00
Rok oddaje: 23. 7. 2019 23:59
Šifra: 4780-0008/2019

Občina Radenci na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18), v povezavi s 20. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11 in nasl.), objavlja
 
NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE
 
za prodajo nepremičnine:                      
-           parc. št. 636/6 (ID 6837167), v izmeri 186  m2, k. o. 204 Janžev Vrh.
 
Cena nepremičnine je 1.510,00 EUR brez davka. Prodaja se po načelu videno - kupljeno.Več informacij v prilogi.

Javni pozivi
Namera o oddaji v najem
Datum objave: 2. 7. 2019 0:00
Rok oddaje: 22. 7. 2019 23:59
Šifra: 7113-0016/2019

NAMERO
o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo stvarnega premoženja občine Radenci v najem
Občina Radenci, Radgonska cesta 9, 9252 Radenci, objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo stvarnega premoženja Občine Radenci v najem in sicer: zemljišča s parc. št. 108/1 k.o. 218 Hrastje Mota, s sklenitvijo neposredne pogodbe, za določen čas enega leta, z možnostjo podaljšanja najemnega razmerja.
Višina mesečne najemnine za nepremičnino brez obratovalnih in drugih stroškov znaša 277,00 EUR.Več informacij v prilogi.

Javni razpisi
RAZPIS ŠTIPENDIJ IN SOFINANCIRANJA PROJEKTOV ZA LETO 2019
Datum objave: 26. 6. 2019 0:00
Rok oddaje: 10. 11. 2019 0:00
Šifra: 1102-0003/2019-1


Poziv za javno zbiranje ponudb
Javno zbiranje ponudb za oddajo pisarn v najem
Datum objave: 19. 6. 2019 9:00
Rok oddaje: 31. 7. 2019 12:00
Šifra: 7113-0005/2019

Predmet oddaje v najem so poslovni prostori oz. pisarne (v nadaljevanju: pisarne) v 1. nadstropju poslovne stavbe z naslovom Radgonska cesta 9G. Pri najemu pisarn je vključena souporaba skupnih prostorov v 1. nadstropju to je: dvigalo, stopnišče 16,7 m2, komunikacije (hodnik) 129,1 m2, sanitarije ločene moške in ženske 13,5 m2, čajna kuhinja 7,8 m2.
 
Pisarne se dajejo v najem po načelu videno-najeto.
 
Energetska izkaznica za del stavbe 2, v katerem se nahajajo pisarne, je priložena.

Javni razpisi
Javni razpis za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Radenci v letu 2019
Datum objave: 7. 5. 2019 0:00
Rok oddaje: 30. 11. 2019 0:00
Šifra: 431

Javni razpis za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Radenci v letu 2019
 
Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani Občine Radenci: http://www.radenci.si. Zainteresirane stranke jo lahko dvignejo tudi na sedežu Občine Radenci, Radgonska cesta 9, 9252 Radenci, vsak delovni dan od 7. do 15. ure.
 
Dodatne informacije se lahko pridobijo po elektronski pošti: obcina@radenci.si ali na telefonu: 02 / 5669-610, vsak delovni dan od 7. do 15. ure.
 
Popolne vloge se razvrstijo po datumu, uri in minuti prejetja. Pri prvotno nepopolnih vlogah, ki so bile dopolnjene, se kot čas oddaje vloge štejeta datum in čas oddane dopolnitve. V primeru, da je v seznam popolnih vlog uvrščeno več vlog, kot je na voljo sredstev, se sredstva razdelijo vlagateljem popolnih vlog na začetku seznama, glede na vrstni red (datum, ura in minuta prejema) in razpoložljiva sredstva.
 
V primeru premajhnih razpoložljivih finančnih sredstev za subvencije v proračunu za leto 2019 vsem upravičenim vlagateljem, se preostalim zagotovi izplačilo subvencij v naslednjem proračunskem letu prednostno pred objavo javnega razpisa, v okviru sredstev poračuna predvidenih za te namene.

 

Arhiv razpisov