Razpisi

Javni razpisi
Javna dražba nepremičnin Občine Radenci
Datum objave: 7. 9. 2021 10:43
Rok oddaje: 27. 9. 2021 23:59
Številka: 4780-0023/2021

JAVNA DRAŽBA NEPOZIDANIH STAVBNIH ZEMLJIŠČ, PROSTOROV/HIŠ V OBČINI RADENCI
Rok za plačilo varščine: 25.9.2021
Datum javne dražbe: 28.9.2021

Kraj javne dražbe: Občina Radenci, Radgonska cesta 9g, 9252 Radenci (sejna soba Kajetana Koviča in Lojzeta Logarja, 2. nadstropje).

Predmet javne dražbe so nepozidana stavbna zemljišča za Gasilskim domom Radenci, prostori, hiše in sicer:
1- parc. št. 36/18, v izmeri 989 m2, k.o. 200 Radenci, Izklicna cena: 29.158,00 EUR
2- parc. št. 36/19, v izmeri 803 m2, k.o. 200 Radenci, Izklicna cena: 23.704,00 EUR
3- parc. št. 36/20, v izmeri 635 m2, k.o. 200 Radenci, Izklicna cena: 18.898,00 EUR
4-parc.št. 82/7, 82/4, 82/5 in 83/5, v skupni izmeri 791 m2, k.o. Boračeva, Izklicna cena: 16.800,00 EUR
Dražitelji in morebitni predkupni upravičenci morajo do vključno 25.9.2021 vplačati varščino, ki znaša 10% izklicne cene.
Več informacij v prilogi.Javne objave in razpisi
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe
Datum objave: 3. 9. 2021 13:21
Rok oddaje: 23. 9. 2021 23:59
Številka: 4780-0022/2021

Številka: 4780-0022/2021-1
Datum: 3.9.2021

OBJAVA NA SPLETNI STRANI: 3.9.2021
ROK ZA ODDAJO PRIJAVE: 23.9.2021

Občina Radenci na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), v povezavi s 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18), objavlja
NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

za prodajo nepremičnine:

Katastrska občina

Št. dela stavbe

Št. kleti

Površina dela stavbe (v m2)

Dejanska raba dela stavbe

k.o. Radenci (200)

200-12-32

32

82,60 m2

Klet v poslovno stanovanjski stavbiPredmet prodaje je kletni prostor z ID znakom stavbe 200-12-32, ki v naravi predstavlja klet na naslovu Radgonska cesta 9, 9252 Radenci (nekdanji prostori OU), del stavbe št. 32, v izmeri 82,60 m2. Klet je neopremljena. Stavba 200-12 leži na nepremičninah parc. št. 701/11 in 701/12, obe k.o. 200 Radenci. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Radenci za leto 2021. Za prostore je izdelana energetska izkaznica, št. 2019-545-17-76844.Klet je del poslovno stanovanjskega objekta, zgrajenega v letu 1994.

Cena navedene nepremičnine znaša 8.182,00 EUR brez 2% DPN. Prodaja se po načelu videno - kupljeno.Javne objave in razpisi
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe
Datum objave: 2. 9. 2021 10:07
Rok oddaje: 22. 9. 2021 23:59
Številka: 4780-0021/2021

Številka: 4780-0021/2021-1
Datum: 2.9.2021
OBJAVA NA SPLETNI STRANI: 2.9.2021
ROK ZA ODDAJO PRIJAVE: 22.9.2021
Občina Radenci na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), v povezavi s 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18), objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE
za prodajo nepremičnine:
- parc.št. 189/4, k.o. 200 Radenci, v izmeri 355 m2
Cena nepremičnine je 7.100,00 EUR. V ceno ni vključen davek, ki ga plača kupec.
Prodaja se po načelu videno - kupljeno.
Več informacij v prilogi.Javne objave in razpisi
Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja prostora RA 36 in izhodišča za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja prostora RA 36
Datum objave: 31. 8. 2021 10:21
Rok oddaje: 1. 10. 2021 12:00
Številka: 431-49/2021

Občina Radenci objavlja
Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja prostora RA 36
in
Izhodišča za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja prostora RA 36.
Roka za oddajo ni. To je samo javna objava.Javne objave in razpisi
SKLEP o lokacijski preveritvi za namen individualnega odstopanja od prostorskih izvedbenih pogojev v enoti urejanja prostora RA 15/1 za zemljiško parcelo 114/20 k.o. 200 Radenci
Datum objave: 30. 8. 2021 8:55
Rok oddaje: 30. 9. 2021 0:00
Številka: 351-2/2021

V prilogi je objava SKLEP-a o lokacijski preveritvi za namen individualnega odstopanja od prostorskih izvedbenih pogojev v enoti urejanja prostora RA 15/1 za zemljiško parcelo 114/20 k.o. 200 Radenci v Uradnem glasilu slovenskih občin.
Roka za oddajo ni. To je samo objava na spletni strani občine.Javni pozivi
JAVNA PREDSTAVITEV DELNEGA NAČRTA ZIR ZARADI SUŠE V OBČINI RADENCI
Datum objave: 23. 8. 2021 13:40
Rok oddaje: 24. 9. 2021 12:00
Številka: 846-0003/2021-1


Na podlagi sklepa Vlade RS in Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Uradni list RS, št. 24/12, 78/16, 26/19) Občina Radenci objavlja javno predstavitev predloga Občinskega delnega načrta zaščite in reševanja zaradi suše v Občini Radenci.
Omenjen predlog načrta si lahko ogledate na uradni spletni strani Občine Radenci oz. v prilogi ali na sedežu Občine Radenci, Radgonska cesta 9, Radenci, v sprejemni pisarni, do vključno 24.9.2021, v času uradnih ur po predhodni najavi.Javni razpisi
JAVNI RAZPIS za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Radenci v letu 2021
Datum objave: 1. 7. 2021 13:17
Rok oddaje: 8. 10. 2021 10:00
Številka: 330-0002/2021-1

Občina Radenci razpisuje nepovratna finančna sredstva za programe ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja na območju občine Radenci v letu 2021, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo komisije (EU) št. 702/2014, Uredbo komisije (EU) št. 1407/2013 in Uredbo komisije (EU) št. 1408/2013.

UKREP 4:

Pomoč za plačilo zavarovalnih premij (28. člen Uredbe komisije (EU) št. 702/2014)

3.600,00 EUR

Pomoči 'de minimis'
UKREP 7:

Pomoč čebelarstvu Uredba komisije (EU) št. 1408/2013)


3.000,00EUR

Javni razpisi
Javni razpis za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Radenci v letu 2021
Datum objave: 12. 1. 2021 9:00
Rok oddaje: 31. 12. 2021 12:00
Številka: 431-0017/2021-1

Predmet razpisa je sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav (v nadaljevanju: MKČN) velikosti do 50 PE za stanovanjske objekte na območju Občine Radenci (v nadaljevanju: občina) v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Radenci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 29/15) in Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Radenci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 30/18 in 52/18).
Upravičenci do dodelitve proračunskih sredstev po tem razpisu so lastniki (fizične osebe) stanovanjskih objektov v občini. V primeru izgradnje skupne male čistilne naprave za več stanovanjskih objektov, je nosilec investicije (vlagatelj) tisti, na katerega zemljišču bo čistilna naprava zgrajena, investitorji pa medsebojna razmerja uredijo s posebno pogodbo.

Splošni pogoji upravičenosti so podrobneje opisani v IV. točki tega razpisa.

Upravičenec lahko kandidira na proračunska sredstva za en objekt le enkrat.


Razpis je odprt vsako leto do porabe sredstev v proračunu Občine Radenci.

 

Arhiv razpisov

Skip to content