Razpisi

Javni pozivi
Predhodno posvetovanje
Datum objave: 2. 6. 2021 10:00
Rok oddaje: 17. 6. 2021 23:59
Številka: 031-0001/2021-2

PREDHODNO POSVETOVANJE: od 2.6.2021-17.6.2021


Na podlagi 16. člena ter v povezavi z 12. in 21. členom Zakona o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni list RS, št. 25/08; v nadaljevanju ZDOIONUS) ter 30. člena Statuta Občine Radenci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 2/11 ter 67/15) župan Občine Radenci objavlja javni poziv na

PREDHODNO POSVETOVANJE
k predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o imenovanju ulic, trgov in naselij v Občini Radenci


1. Javni poziv predhodnega posvetovanja se izvede za preimenovanje Titove ceste v Cesto osamosvojitve Slovenije na območju naselja Radenci. Na tem območju naselja Radenci je zgrajeno naselje hiš, stanovanjskih blokov, podjetje Erinox d.o.o. in Vrtec Radenci - Radenski mehurčki.

2. Poziv za predhodno posvetovanje je v skladu z ZDOIONUS objavljen na spletnih straneh Občine Radenci ter na Radiu Maxi. Predhodno posvetovanje poteka od 2.6.2021-17.6.2021.

3. Gradivo za predhodno posvetovanje je v času iz prejšnje točke objavljeno na spletni strani Občine Radenci, na ogled pa je tudi v prostorih Občine Radenci, Radgonska cesta 9g, 9252 Radenci, 2. nadstropje. Dodatna pojasnila so možna pri županu Občine Radenci, Romanu Leljaku.

4. V času predhodnega posvetovanja lahko pravne in fizične osebe podajo pripombe in predloge k predlogu osnutka sprememb in dopolnitev odloka. Rok za pripombe in predloge poteče zadnji dan predhodnega posvetovanja. Pripombe in predloge se naslovi na naslov: Občina Radenci, Radgonska cesta 9g, 9252 Radenci ter sklic na številko zadeve 031-0001/2021- Preimenovanje Titove ceste v Cesto osamosvojitve Slovenije.
Predlog odloka z grafičnim prikazom poteka ceste je priloga tega javnega poziva. Več informacij prejmete na Občini Radenci.Poziv za javno zbiranje ponudb
Javno zbiranje ponudb za oddajo pisarn v najem
Datum objave: 1. 6. 2021 0:00
Rok oddaje: 31. 8. 2021 0:00
Številka: 35280-0013/2020-12

Občina Radenci, Radgonska cesta 9, 9252 Radenci objavlja na podlagi 51. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. List RS št. 11/18)

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA ODDAJO PISARN V POSLOVNI STAVBI RADGONSKA CESTA 9G V NAJEM (steklena stavba - poslovni prostori Občine Radenci).

PREDMET ODDAJE V NAJEM IN OPIS PREDMETA, KI SE ODDAJA V NAJEM:
Predmet oddaje v najem so poslovni prostori oz. pisarne:
Pisarna št. 3 - 26,7 m2
Pisarna št. 4 26,6 m2
Pisarna št. 10 - 14,9 m2
Pisarna št. 21 - 56 m2

PONUDBENA CENA-NAJEMNINA:
Izhodiščna cena - najemnina za pisarne znaša 5,00 EUR/m2/mesec + DDV.

OPREMA POSLOVNEGA PROSTORA
Pisarne se oddaja v najem brez opreme.

INFORMACIJE
Dodatne informacije v zvezi z javnim zbiranjem ponudb za oddajo v najem se lahko pridobijo na sedežu Občine Radenci, Radgonska cesta 9G, 9252 Radenci ali na tel.št. 02-566-96-10 (tajništvo) ali pri Jasni Divjak (jasna.divjak@radenci.si oz. 041-686-687). Ogled predmetov oddaje v najem bo omogočen po predhodnem dogovoru.

Podrobnosti javnega zbiranja ponudb so objavljene v prilogi in na spletni strani Občine Radenci: www.radenci.siPoziv za javno zbiranje ponudb
Javno zbiranje ponudb za prodajo zasedenih stanovanj v Občini Radenci
Datum objave: 20. 5. 2021 11:00
Rok oddaje: 20. 6. 2021 23:59
Številka: 4780-0008/2021-1

Občina Radenci, Radgonska cesta 9g, 9252 Radenci, objavlja na podlagi 51. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 11/18 in 79/18; v nadaljevanju: zakon), 16. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 31/18) ter Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Radenci za leti 2021 in 2022,

JAVNO ZBIRANJE PONUDB
za prodajo zasedenih stanovanj v Občini Radenci

1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb:
Občina Radenci, Radgonska cesta 9g, 9252 Radenci, ki jo zastopa župan Roman LELJAK, matična št. 5880297, ID za DDV: SI 53944640, tel.: 02-566-96-10, e-pošta: obcina@radenci.si

2. Opis predmeta javnega zbiranja ponudb in izhodiščna cena:
Predmet prodaje so naslednja zasedena profitna in neprofitna stanovanja:

Zap. Št.

Naslov

Lega

Izmere po cenitvi (m2)

Leto gradnje objekta

Šifra KO in ime KO

ID oznaka stavbe

ID oznaka dela stavbe

Izhodiščna cena
(EUR)

Varščina
(EUR)

1.

PARIČJAK 24

pritličje

44,5

1820

201- RIHTAROVCI

123

1

19.150

1.915

2.

PARIČJAK 24

1. nad.

55,8

1820

201- RIHTAROVCI

123

7

20.103

2.010

3.

PARIČJAK 24

1. nad.

60,7

1820

201- RIHTAROVCI

123

6

25.513

2.551

4.

PARIČJAK 24A

1. nad.

43,2

1968

201- RIHTAROVCI

143

5

26.566

2.656

5.

PARIČJAK 24A

pritličje

43,1

1968

201- RIHTAROVCI

143

2

26.623

2.662

6.

PARIČJAK 24A

1. nad.

78,4

1968

201- RIHTAROVCI

143

4

45.046

4.504

7.

LJUBA ŠERCERJA 3

pritličje

57,9

1989

199- ŠRATOVCI

287

101

40.950

4.095

8.

LJUBA ŠERCERJA 3

3. nad.

55,4

1989

199- ŠRATOVCI

287

109

37.168

3.716

9.

LJUBA ŠERCERJA 3

3. nad.

43,8

1989

199- ŠRATOVCI

287

108

30.323

3.032

10.

LJUBA ŠERCERJA 3

pritličje

45,2

1989

199- ŠRATOVCI

287

102

31.855

3.185

11.

LJUBA ŠERCERJA 3

3. nad.

55,0

1989

199- ŠRATOVCI

287

103

35.960

3.596

12.

LJUBA ŠERCERJA 3

3. nad.

55,0

1989

199- ŠRATOVCI

287

107

35.960

3.596

13.

CESTA OSAMOSVOJITVE SLOVENIJE- BIVŠA TITOVA 3

1. nad.

44

1974

199- ŠRATOVCI

117

4

32.497

3.249

14.

CESTA OSAMOSVOJITVE SLOVENIJE- BIVŠA TITOVA 3

2. nad.

44,7

1974

199- ŠRATOVCI

117

6

32.653

3.265

15.

CESTA OSAMOSVOJITVE SLOVENIJE- BIVŠA TITOVA 5

4. nad.

66,1

1974

199- ŠRATOVCI

275

8

46.468

4.646

16.

KAPELSKA CESTA 26

1. nad.

40,2

1955

200 - RADENCI

381

5

20.934

2.093

17.

KAPELSKA CESTA 26

1. nad.

74,2

1955

200 - RADENCI

381

6

33.667

3.366

18.

KAPELSKA CESTA 26

pritličje

72

1955

200 - RADENCI

381

3

33.667

3.366

19.

KAPELSKA CESTA 26

pritličje

39,4

1955

200 - RADENCI

381

2

19.498

1.949

20.

KAPELSKA CESTA 26

1. nad.

86,6

1955

200 - RADENCI

381

4

32.123

3.212

21.

GREGORČIČEVA ULICA 2

pritličje

69,6

1977

199- ŠRATOVCI

271

1

49.234

4.923

22.

GREGORČIČEVA ULICA 4

pritličje

67,2

1977

199- ŠRATOVCI

338

1

54.002

5.400

23.

GREGORČIČEVA ULICA 6

1. nad.

71,2

1975

199- ŠRATOVCI

337

5

54.485

5.448

24.

GREGORČIČEVA ULICA 6

3. nad.

56,5

1975

199- ŠRATOVCI

337

16

43.042

4.304

25.

GREGORČIČEVA ULICA 6

3. nad.

40,6

1975

199- ŠRATOVCI

337

14

31.053

3.105

26.

PRISOJNA CESTA 6

2. nad.

48,8

1980

200 - RADENCI

351

9

35.807

3.580Vse podrobnosti javnega zbiranja ponudb so v prilogi.
Ponudniki morajo oddati popolno ponudbo z vsemi prilogami osebno na Občini Radenci ali priporočeno po pošti najkasneje do 20. 6. 2021. V obeh primerih oddaje ponudbe, mora le-ta biti v zaprti ovojnici z oznako 'NE ODPIRAJ-Ponudba za nakup stanovanja____________', na naslov Občina Radenci, Radgonska cesta 9g, 9252 Radenci.Javni razpisi
Javni razpis za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Radenci v letu 2021
Datum objave: 12. 1. 2021 9:00
Rok oddaje: 31. 12. 2021 12:00
Številka: 431-0017/2021-1

Predmet razpisa je sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav (v nadaljevanju: MKČN) velikosti do 50 PE za stanovanjske objekte na območju Občine Radenci (v nadaljevanju: občina) v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Radenci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 29/15) in Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Radenci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 30/18 in 52/18).
Upravičenci do dodelitve proračunskih sredstev po tem razpisu so lastniki (fizične osebe) stanovanjskih objektov v občini. V primeru izgradnje skupne male čistilne naprave za več stanovanjskih objektov, je nosilec investicije (vlagatelj) tisti, na katerega zemljišču bo čistilna naprava zgrajena, investitorji pa medsebojna razmerja uredijo s posebno pogodbo.

Splošni pogoji upravičenosti so podrobneje opisani v IV. točki tega razpisa.

Upravičenec lahko kandidira na proračunska sredstva za en objekt le enkrat.


Razpis je odprt vsako leto do porabe sredstev v proračunu Občine Radenci.

 

Arhiv razpisov

Skip to content