Razpisi


Javni razpisi
JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA DODELITEV PRIZNANJ OBČINE RADENCI TER NAGRAD ZASLUŽNIM IN USPEŠNIM OBČANOM OBČINE RADENCI ZA PRETEKLO LETO
Datum objave: 15. 4. 2019 12:00
Rok oddaje: 3. 5. 2019 11:00
Šifra: 094-0001/2019-2

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine Radenci objavlja razpis za zbiranje predlogov za dodelitev priznanj in nagrad občine Radenci za preteklo leto.Rok za oddajo prijav je: 3. 5. 2019, do 11. ure Razpisna dokumentacije je objavljena na spletni strani občine: www.radenci.si, dosegljiva pa je tudi v tajništvu občine (vsak delovni dan med 8. in 13. uro).Dodatna pojasnila v zvezi z razpisom lahko dobite na telefonski številki 02 566 96 10 ali e-naslovu: veras@radenci.si.Številka: 094-0001/2019-2Datum: 15. 4. 2019Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanjaObčine Radenci

Javna naznanila
Soglasje k ceni za opravljanje storitve javne službe pomoč družini na domi na območju občine Radenci v letu 2019
Datum objave: 3. 4. 2019 0:00
Rok oddaje: 3. 5. 2019 0:00
Šifra: 12280-0003/2018-3

Na podlagi Odločbe št. 12280-0006/2017-17, z dne 12. 2. 2018 je bila koncesija za izvajanje javne službe pomoč družini na domu na območju občine Radenci podeljena pravni osebi DOMANIA, Zavod za dnevno varstvo starejših in pomoč na domu, Puconci 79, 9201 Puconci, ki ga/jo zastopa direktor Alen DOMINIĆ. V skladu s 5. členom s Koncesijske pogodbe za opravljanje javne službe pomoč družini na domu v občini Radenci, št. 12280-0006/2017-18, z dne 9. 3. 2018 koncedent in koncesionar vsako leto po sprejemu proračuna skleneta letno pogodbo ter uskladita ceno storitev za tekoče leto.
 
S strani koncesionarja smo 19. 12. 2018 prejeli Predlog cen za storitev pomoči na domu in vlogo za podajo soglasja k ceni storitve za leto 2019. Ker v prvem trimesečju leta 2019 poteka financiranje občine na podlagi Sklepa o začasnem financiranju Občine Radenci za obdobje 1.1.-31.3.2019 (Uradno glasilo slov. občin, št. 67/2018), lahko ceno storitve obravnavamo za dve obdobji ločeno in sicer:  
*1. 1. - 31. 3. 2019 (začasno financiranje in s tem omejena poraba sredstev)
**1. 4. - 31. 12. 2019 (potrjeni Odlok o proračunu občine Radenci za leto 2019)

Javna naznanila
Navodila za zagotavljanje možnosti plakatiranja na volitvah poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament, ki bodo v nedeljo, 26. maja 2019
Datum objave: 3. 4. 2019 0:00
Rok oddaje: 26. 5. 2019 0:00
Šifra: 0412-00001/2019

Občina Radenci ponuja organizatorjem volilne kampanje za izvedbo volitev poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament, ki bodo v nedeljo, 26. maja 2019,   možnost plakatiranja na naslednjih plakatnih mestih:
1. Stalna plakatna mesta:
Na stalnih plakatnih mestih v občini, s katerimi upravlja občina, je uporaba plakatnih mest brezplačna. Pri plakatiranju so vse stranke, liste in posamezniki enakopravni.
2. Dodatna plakatna mesta:
Plakatiranje na teh mestih je opredeljeno v III. poglavju tega navodila. Pri plakatiranju so vse stranke, liste in posamezniki enakopravni.
3. Plakatiranje zunaj plakatnih mest:
Za postavitev plakatnih mest zunaj določenih plakatnih mest v Občini Radenci se organizator volilne kampanje oz. posameznik sam dogovori z lastnikom zemljišča in upravljavcem cest.

Javna naznanila
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe
Datum objave: 1. 4. 2019 0:00
Rok oddaje: 21. 4. 2019 0:00
Šifra: 7113-0006/2019

Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo stvarnega premoženja v najem, Kapelski Vrh Več informacij v prilogi.

Poziv za javno zbiranje ponudb
Javno zbiranje ponudb za oddajo pisarn v najem
Datum objave: 11. 3. 2019 9:00
Rok oddaje: 30. 4. 2019 12:00
Šifra: 7113-0005/2019

Predmet oddaje v najem so poslovni prostori oz. pisarne (v nadaljevanju: pisarne) v 1. nadstropju poslovne stavbe z naslovom Radgonska cesta 9G. Pri najemu pisarn je vključena souporaba skupnih prostorov v 1. nadstropju to je: dvigalo, stopnišče 16,7 m2, komunikacije (hodnik) 129,1 m2, sanitarije ločene moške in ženske 13,5 m2, čajna kuhinja 7,8 m2, prostor v načrtu naveden kot kadilnica 3 m2 (se ne sme uporabljati kot kadilnica) in prostor za čistila 2 m2, kot je razvidno iz priloženega načrta.
 
Pisarne se dajejo v najem po načelu videno-najeto.
 
Energetska izkaznica za del stavbe 2, v katerem se nahajajo pisarne, je priložena.

 

Arhiv razpisov