Razpisi

Javna naznanila
Obvestilo o končanem postopku javne objave
Datum objave: 28. 5. 2020 0:00
Rok oddaje: 5. 6. 2020 0:00
Številka: 110-0003/2020-13

Obvestilo o končanem postopku javne objaveJavna naročila
Dograditev telovadnice ob Osnovni šoli Kapela
Datum objave: 27. 5. 2020 10:00
Rok oddaje: 4. 6. 2020 14:00
Številka: 431-0029/2020

Občina Radenci objavlja popravek razpisne dokumentacije.
 
Čistopis postavk stavbnega pohištva Javne objave in razpisi
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe
Datum objave: 21. 5. 2020 0:00
Rok oddaje: 9. 6. 2020 23:59
Številka: 4780-0018/2019

Občina Radenci na podlagi 55. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), v povezavi s 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18), objavlja
 
NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE MENJALNE POGODBE
Občina Radenci objavlja namero o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe, s katero bo menjala naslednja zemljišča:
-kmetijsko zemljišče parc. št. 1319/4 (ID 1501822), k.o. 201 Rihtarovci, v izmeri 1.225 m2, v deležu 1/1
 
za zemljišče:
-stavbno zemljišče parc. št. 661/1 (ID 3244251), k.o. 200 Radenci, v izmeri 2273 m2, v deležu 1/1; 
 
Vrednost nepremičnine 1319/4, k.o. 201 Rihtarovci, v lasti Občine, znaša skupaj  2.124,77 € brez davka. Vrednost nepremičnine, 661/1, k.o.200 Radenci, ki je v lasti Radenske, znaša skupaj 2.124,77  € brez  davka.Javna naročila
Dograditev telovadnice ob OŠ Kapela
Datum objave: 19. 5. 2020 13:25
Rok oddaje: 4. 6. 2020 14:00
Številka: 431-0029/200

Občina Radenci objavlja shemo steklenega nadstreška risba 250-01-0.
 
Občina Radenci objavlja še fotografijo priporočenega izgleda zunanje klopi, fotografijo priporočenega izgleda koša za smeti in risbo klasične drevesne rešetke (A25FPES.pdf)
 
 
Občina dodaja  fotografije primerov stojal za kolesa.
 
Občina dodaja VARNOSTNI NAČRT.
 
Občina dodaja odgovor 'Vrtni kolplet'
 
Občina dodaja sliko lestve kot...
 
Občina dodaja čistopis postavk stavbnega pohištva.
 
Občina dodaja načrt klopiJavna naročila
Dograditev telovadnice ob Osnovni šoli Kapela ČISTOPIS OPREME
Datum objave: 15. 5. 2020 8:55
Rok oddaje: 4. 6. 2020 14:00
Številka: 431-0029/2020

Občina Radenci objavlja ČISTOPIS OPREME za telovadnico ob OŠ Kapela.
 
Popravek 1, ki je bil objavljen 14.5.2020 je nemerodajen in je bil izbrisan.Javna naročila
Dograditev telovadnice ob OŠ Kapela - NAČRT RUŠITVE
Datum objave: 15. 5. 2020 8:00
Rok oddaje: 4. 6. 2020 14:00
Številka: 431-0029/2020

Občina Radenci objavlja NAČRT RUŠITVE OBJEKTA,ki stoji na lokaciji, kjer se bo gradila nova telovadnica.Javni razpisi
JAVNI RAZPIS za zbiranje predlogov za dodelitev Priznanj Občine Radenci ter Nagrad zaslužnim in uspešnim občanom Občine Radenci za preteklo leto
Datum objave: 13. 5. 2020 15:07
Rok oddaje: 10. 6. 2020 10:00
Številka: 094-0001/2020

 
Na podlagi 7. člena Pravilnika o priznanjih Občine Radenci in o nagrajevanju zaslužnih ter uspešnih občanov Občine Radenci (UGSO, št. 67/15) ter Sklepa župana o objavi javnega razpisa za dodelitev Priznanj Občine Radenci in Nagrad zaslužnim ter uspešnim občanom Občine Radenci za preteklo leto (sklep št. 011-0001/2018-28) objavlja Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine Radenci 
 
JAVNI RAZPIS
za zbiranje predlogov za dodelitev Priznanj Občine Radenci ter Nagrad zaslužnim in uspešnim občanom Občine Radenci za preteklo leto
 
Občina Radenci podeljuje vsako leto, ob praznovanju občinskega praznika, Priznanja Občine Radenci (v nadaljevanju besedila: Priznanja) in Nagrade zaslužnim ter uspešnim občanom Občine Radenci (v nadaljevanju besedila: Nagrade) posameznim občanom, podjetjem in drugim organizacijam ter skupinam, zavodom, krajevnim skupnostim in društvom za njihove dosežke na področju gospodarstva, turizma, kmetijstva, kulture, znanosti, ekologije, športa, vzgoje in izobraževanja, prostovoljstva ter humanitarnosti. Občina lahko podeljuje Priznanja in Nagrade tudi drugim državljanom Slovenije in tujim državljanom.
 
V letu 2020 zbiramo predloge za dodelitev Priznanj in Nagrad za leto 2019.
 
I. Priznanja Občine Radenci so:
- naziv Častni občan, Plaketa z listino in Pisno priznanje
 
Predlog za dodelitev Priznanja lahko podajo:
- fizične osebe, podjetja, zavodi, krajevne skupnosti, društva, delovna telesa občinskega sveta ter politične stranke.
 
Predlog za dodelitev Priznanja mora biti podan v pisni obliki in mora vsebovati:
- podatke o kandidatu,
- opredelitev Priznanja (npr.: naziv častni občan, plaketa, pisno priznanje),
- pisna obrazložitev predloga,
- podatke o predlagatelju kandidata (naziv ter popolni naslov).
 
II. Nagrade uspešnim in zaslužnim občanom Občine Radenci se podeljujejo na podlagi meril, ki jih določa 14. člen Pravilnika o priznanjih Občine Radenci in o nagrajevanju zaslužnih ter uspešnih občanov Občine Radenci. Višina posamezne nagrade ne presega 200 eur, kandidatu pa se lahko dodeli večkrat.
 
Na javni razpis za dodelitev Nagrade se lahko prijavijo:
- podjetja, ustanove, zavodi, 
- posamezniki,
- skupine, društva, ekipe (delitev nagrade na število članov).
 
Predlog za dodelitev Nagrade mora biti podan v pisni obliki:
- na izpolnjenem predpisanem obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije,
- predstavitev kandidata za nagrado,
- potrdilo o stalnem prebivališču kandidata za nagrado (oz. izjavo, da dovoljuje upravnemu organu vpogled v uradno evidenco),
- dokazila o izjemnih dosežkih kandidata za nagrado, doseženih v preteklem letu oz. dokazilo o posebni nadarjenosti kandidata za nagrado,
- druga, vsebinsko ustrezna dokazila.
 
Rok za oddajo predloga za Priznanje ali Nagrado za leto 2019:  najkasneje do srede, 10.6.2019 do 10. ure.
 
Predlog za Priznanje ali Nagrado mora biti dostavljen na naslov: 
KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA OBČINE RADENCI, RADGONSKA CESTA 9, 9252 RADENCI (osebno ali po pošti, do dneva in ure, določene kot skrajni rok za oddajo prijave) in obvezno na ustreznih obrazcih razpisne dokumentacije.
 
Oprema predloga: Predlog za Priznanje ali Nagrado oddate predložite v zaprti kuverti, na katero obvezno prilepite oz. jo opremite z izpolnjenim obrazcem 'Oprema prijave', ki je priloga razpisne dokumentacije.
 
Objava in dostop do razpisne dokumentacije: na spletni strani občine: www.radenci.si in v tajništvu Občine Radenci (vsak delovni dan, med 8. in 13. uro, od dneva objave do roka za oddajo predlogov) pod nazivom:
- Javni razpis za zbiranje predlogov za dodelitev Priznanj Občine Radenci ter Nagrad zaslužnim in uspešnim občanom Občine Radenci za preteklo leto (z razpisno dokumentacijo) ter
- Pravilnik o priznanjih Občine Radenci in o nagrajevanju zaslužnih ter uspešnih občanov Občine Radenci (UGSO, št. 67/15) 
 
Pravočasno prispele predloge za Priznanja in Nagrade pregleda Komisija, prepozno prispeli predlogi ostanejo v zaprti ovojnici in bodo shranjeni v arhivu občine.
 
Komisija pripravi predlog sklepa za dodelitev Priznanj in Nagrad za leto 2019, ki ga potrdi Občinski svet Občine Radenci. Odločitev Občinskega sveta je dokončna.
 
Priznanja Občine Radenci bodo prejemnikom izročena na svečani akademiji ob občinskem prazniku. Prejemnikom Nagrad bo sklep o prejemu nagrade izročen na svečani akademiji ob občinskem prazniku, dodeljeni znesek pa bo nakazan na njihov osebni račun.
 
Seznam prejemnikov Priznanj in Nagrad za leto 2019, z obrazložitvijo, bo Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja objavila na krajevno običajen način.
 
Dodatna pojasnila v zvezi z razpisom lahko dobite na tel. št. 02 566 96 10 ali 02 566 96 12 oziroma na e-naslovu: mojca.marovic@radenci.si.
 
 
 
                                                                       Komisija za mandatna vprašanja, volitve in 
           imenovanja Občine Radenci                                    
 Javna naročila
Dograditev telovadnice ob OŠ Kapela -
Datum objave: 13. 5. 2020 10:05
Rok oddaje: 4. 6. 2020 14:00
Številka: 431-0029/2020

Občina Radenci objavlja GEOTEHNIČNO POROČILO IN ELABORAT BERLINSKE STENE.
 
 
Garderobno stojaloJavna naročila
Dograditev telovadnice ob Osnovni šoli Kapela
Datum objave: 12. 5. 2020 13:35
Rok oddaje: 4. 6. 2020 14:00
Številka: 431-0029/2020

Občina Radenci objavlja Razpisno dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila Izvedba GOI del 'Dograditev telovadnice ob OŠ Kapela'  POPRAVEK 1Javna naročila
Dograditev telovadnice ob OŠ Kapela
Datum objave: 29. 4. 2020 18:55
Rok oddaje: 4. 6. 2020 14:00
Številka: 431-0029/2020

Občina Radenci oddaja javno naročilo Dograditev telovadnice ob OŠ Kapela po odprtem postopku.
 Javni razpisi
Javni razpis za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Radenci v letu 2020
Datum objave: 16. 3. 2020 9:00
Rok oddaje: 31. 12. 2020 0:00
Številka: 354-0018/2020-3

Predmet razpisa je sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav (v nadaljevanju: MKČN) velikosti do 50 PE za stanovanjske objekte na območju Občine Radenci (v nadaljevanju: občina) v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Radenci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 29/15) in Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Radenci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 30/18 in 52/18). 
 
Upravičenci do dodelitve proračunskih sredstev po tem razpisu so lastniki (fizične osebe) stanovanjskih objektov v občini. V primeru izgradnje skupne male čistilne naprave za več stanovanjskih objektov, je nosilec investicije (vlagatelj) tisti, na katerega zemljišču bo čistilna naprava zgrajena, investitorji pa medsebojna razmerja uredijo s posebno pogodbo.
 
Splošni pogoji upravičenosti so podrobneje opisani v IV. točki tega razpisa.
 
Upravičenec lahko kandidira na proračunska sredstva za en objekt le enkrat. 

Arhiv razpisov