Razpisi

Javna naznanila
Namera o sklenitvi menjalne pogodbe
Datum objave: 21. 9. 2023 7:30
Rok oddaje: 11. 10. 2023 23:59
Številka: 4780-0031/2022-6

Številka: 4780-0031/2022-6
Datum: 21.09. 2023

Občina Radenci na podlagi 55. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18 in 78/23 ZORR), v povezavi s 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18), objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE MENJALNE POGODBE
Občina Radenci objavlja namero o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe, s katero bo menjala naslednja zemljišča:
- stavbno zemljišče parc. št. 696/2 (ID 7222344), k. o. 200 Radenci, v izmeri 4.035 m2, v deležu 1/1

za zemljišča:
- stavbno zemljišče parc. št. 361 (ID 4067752), k.o. 200 Radenci, v izmeri 900 m2, v deležu 1/1
- stavbno zemljišče parc. št. 360 (ID 204905), k.o. 200 Radenci, v izmeri 899 m2, v deležu 1/1
- stavbno zemljišče parc. št. 359 (ID 204905), k.o. 200 Radenci, v izmeri 158 m2, v deležu 1/1
- stavbno zemljišče parc. št. 68/8 (ID 3394695), k.o. 200 Radenci, v izmeri 2.500 m2, v deležu 1/1


Vrednost zemljišča parc. št. 696/2 (ID 7222344), k. o. 200 Radenci znaša 114.667,00 EUR brez 22% DDV oz. 139.893,74 z 22% DDV
- Vrednost zemljišč parc. št.361 (ID 4067752), 360 (ID 204905), 359 (ID 204905), 68/8 (ID 3394695), vse k.o. 200 Radenci, znaša 85.138,00 EUR.

Razlika v vrednosti nepremičnin v višini 54.755,74 EUR se plača Občini Radenci.

Menjava navedenih nepremičnin se bo po poteku 20 dni od objave te namere na spletni strani Občine Radenci izvršila z neposredno menjalno pogodbo med Občino Radenci in lastnikom zemljišč, ki so predmet menjave. Razlika v kupnini mora biti plačana v roku 30 dni od sklenitve menjalne pogodbe, rok za plačilo kupnine je bistvena sestavina pogodbe.
Prijavo na namero je potrebno oddati na priloženem obrazcu. Rok za prijavo na namero je 20 dni od objave na spletni strani. Prijavo na namero lahko ponudniki oddajo pisno na naslov Občina Radenci, Radgonska cesta 9g, 9252 Radenci, oz. po e-pošti na e-naslov obcina@radenci.si. Upoštevane bodo prijave, ki bodo prispele na e-naslov do izteka zadnjega dne objave oz. bodo oddane po pošti z oznako priporočeno zadnji dan objave.
Občina si pridržuje pravico, da lahko do sklenitve pravnega posla, brez odškodninske odgovornosti, ustavi postopek.
OBČINA RADENCI
ROMAN LELJAK, župan

Javna naznanila
Ugotovitvena odločba o statusu grajenega javnega dobra lokalnega pomena
Datum objave: 19. 9. 2023 12:16
Rok oddaje: 5. 10. 2023 0:00
Številka: 35106-2/2023-2

Občinska uprava Občine Radenci, Radgonska cesta 9, 9252 Radenci, izdaja na podlagi 260. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21; v nadaljevanju ZUreP-3), 17. člena Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 - uradno prečiščeno besedilo, 105/06 - ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 175/20 - ZIUOPDVE in 3/22 - ZDeb), v zadevi pridobitve statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, po uradni dolžnosti naslednjo

U G O T O V I T V E N O O D L O Č B O

I. Ugotovi se, da je nepremičnina parc. št. 32/8 katastrska občina 200 Radenci (ID znak parcela 200 32/8, ID 7305442) grajeno javno dobro lokalnega pomena - cesta.

II. Na podlagi te odločbe se po pravnomočnosti v zemljiški knjigi pri parceli, navedeni v prvi točki izreka, vpiše zaznamba o javnem dobru z naslednjimi podatki: grajeno javno dobro lokalnega pomena - cesta.

III. V zvezi z izdajo te odločbe niso nastali nobeni stroški.


CELOTNA ODLOČBA JE V PRILOGI.Javna naznanila
JAVNA PREDSTAVITEV DELNEGA NAČRTA ZAŠČITE IN REŠEVANJA OB POŽARU V OBČINI RADENCI
Datum objave: 19. 9. 2023 8:11
Rok oddaje: 19. 10. 2023 10:00
Številka: 846-0004/2023-3

JAVNA PREDSTAVITEV DELNEGA NAČRTA ZAŠČITE IN REŠEVANJA OB POŽARU V OBČINI RADENCI
Na podlagi sklepa Vlade RS in Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Uradni list RS, št. 24/12, 78/16, 26/19) Občina Radenci objavlja javno predstavitev predloga Občinskega delnega načrta zaščite in reševanja ob požaru v občini Radenci.
Omenjeni predlog načrta si lahko ogledate na uradni spletni strani Občine Radenci oz. v prilogi ali na sedežu Občine Radenci, Radgonska cesta 9, Radenci, v sprejemni pisarni, do vključno 19.10.2023, v času uradnih ur po predhodni najavi.Javni razpisi
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo na območju Občine Radenci v letu 2023
Datum objave: 18. 9. 2023 15:19
Rok oddaje: 2. 10. 2023 10:00
Številka: 341-0001/2023

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo na območju Občine Radenci v letu 2023

 1. Naziv in sedež naročnika: Občina Radenci (v nadaljevanju občina), Radgonska c. 9, 9252 Radenci.


Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo iz naslova dela koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v posameznih loviščih, katerih lovna površina leži v Občini Radenci.

 1. Sredstva se namenjajo za naslednje aktivnosti:

· Biomeliorativni ukrepi:
- vzdrževanje gozdnega roba:
- saditev in vzdrževanje plodonosnega drevja in grmovja:
- vzdrževanje pasic, mokrišč in gozdnih jas.

· Biotehnični ukrepi:
- izdelava, postavitev in vzdrževanje krmišč, gnezdilnic in solnic.

· Ostali ukrepi:
- čistilne akcije v občini:
- čiščenje divjih odlagališč:
- izobraževanje otrok o pravilnem odnosu do divjadi in obnašanja v gozdu.

Aktivnosti se morajo izvajati v skladu s koncesijsko pogodbo za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, programi in načrti upravljanja z divjadjo, predpisi s področja lovstva, ohranjanja narave, varstva okolja in zaščite živali ter drugimi veljavnimi predpisi.

 1. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu


Vlagatelj mora izpolnjevati naslednje pogoje:

• je v Republiki Sloveniji registriran kot lovska družina,
• ima sklenjeno veljavno koncesijsko pogodbo za trajnostno gospodarjenje z divjadjo za lovišče, ki leži v občini,
• ni v postopku prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskem postopku,
• ima poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve državi in občini.


 1. Merila za dodelitev sredstev


Vsak vlagatelj prejme sorazmerni del sredstev glede na lovno površino lovišča, ki leži v
občini.

 1. Višina sredstev


Višina sredstev je 995,78 EUR.

 1. Rok porabe dodeljenih sredstev


Dodeljena sredstva za tekoče leto morajo biti porabljena v tekočem letu.

 1. Prijava na razpis


Prijava na razpis z vsemi obrazci je vlagateljem na voljo od dneva objave tega javnega razpisa na spletnih straneh Občine Radenci http://www.radenci.si ali na sedežu naročnika.

Vlagatelj mora zraven obrazca Prijava na razpis (OBR-1) predložiti tudi IZJAVO VLAGATELJA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV (OBR-2) ter izpolnjen in podpisan OSNUTEK POGODBE (OBR-3).

 1. Način, čas in kraj oddaje prijav na javni razpis


Rok za prijavo na javni razpis je torek, 02.10.2023, do 10. ure.

Prijave je potrebno poslati do roka v zaprti ovojnici z oznako 'Ne odpiraj - prijava na javni razpis - sofinanciranje trajnostnega gospodarjenja z divjadjo' na naslov: OBČINA RADENCI, Radgonska c. 9, 9252 RADENCI

Na prednji strani ovojnice levo zgoraj mora biti naveden naziv in naslov vlagatelja ter navedba
Lovišča, na katerega se prijava nanaša.

Za pravočasno oddano prijavo se šteje prijava, ki je prispela po pošti na naslov naročnika ali je oddana osebno do 02.10.2023, do 10. ure.

 1. Čas in kraj odpiranja prispelih prijav


Odpiranje prijav bo dne, 03. 10. 2023, ob 8.00 uri v prostorih Občine Radenci, Radgonska c. 9, 9252 Radenci. Odpiranje prijav ni javno.

 1. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o izidu razpisa


Zavržene bodo prijave:
- ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v 8. točki tega razpisa,
- ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev prijav (nepopolne prijave).

Zavrnjene bodo prijave:
- tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih pogojev in pogojev, določenih v besedilu razpisa.
Javni razpisi
Javni razpis za sofinanciranje malih čistilnih naprav za leto 2023
Datum objave: 18. 4. 2023 15:47
Rok oddaje: 31. 12. 2023 23:00
Številka: 354-0003/2023-1

Na podlagi 3. člena Pravilnika o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Radenci (Uradno glasilo slovenskih občin št. 29/15, 30/18, in 52/18) župan Občine Radenci objavlja
J A V N I R A Z P I S
za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Radenci v letu 2023

I.
Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav (v nadaljevanju: MKČN) velikosti do 50 PE za stanovanjske objekte na območju Občine Radenci (v nadaljevanju: občina) v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Radenci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 29/15, s spremembami - Uradno glasilo slovenskih občin št. 30/18 in 52/18).
II.
Upravičenci do sredstev

Upravičenci do dodelitve proračunskih sredstev po tem razpisu so lastniki (fizične osebe) stanovanjskih objektov v občini. V primeru izgradnje skupne male čistilne naprave za več stanovanjskih objektov, je nosilec investicije (vlagatelj) tisti, na katerega zemljišču bo čistilna naprava zgrajena, investitorji pa medsebojna razmerja uredijo s posebno pogodbo.

Splošni pogoji upravičenosti so podrobneje opisani v IV. točki tega razpisa.

Upravičenec lahko kandidira na proračunska sredstva za en objekt le enkrat.

III.
Višina pomoči

Višina pomoči za posamezno MKČN znaša 1.000,00 EUR bruto za stanovanjski objekt za postavitve MKČN pri zamenjavi obstoječe greznice s čistilno napravo ali novogradnji.

Sofinancira se postavitev ene MKČN za en stanovanjski objekt kot tudi postavitev ene komunalne čistilne naprave za več stanovanjskih objektov.

V primeru postavitve ene MKČN za več stanovanjskih objektov, se poleg subvencije, navedene v 1. odstavku tega člena, vsak naslednji stanovanjski objekt financira v višini 200 EUR/stanovanjski objekt bruto.

IV.
Splošni pogoji upravičenosti

Upravičenec pridobi pravico do sofinanciranja, ko izpolni naslednje pogoje:

 • da ima vlagatelj stalno prebivališče v občini Radenci najmanj 2 leti (razen pri novogradnji) in da objekt enostanovanjske ali večstanovanjske stavbe leži v občini Radenci, na območjih, kjer na podlagi Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode ni predvideno širjenje javnega kanalizacijskega sistema ali je predvideno, pa nima določenega roka izvedbe gradne javne kanalizacije; do sofinanciranja so upravičeni tudi tisti, ki so si v obdobju pred sprejetjem Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, že zgradili MKČN iz lastnih sredstev;
 • MKČN je lahko postavljena tudi na območju, kjer je že zgrajena ali se gradi javna kanalizacija in čistilne naprave, vendar mora biti na podlagi soglasja izvajalca javne službe občine razvidno, da objekt na kanalizacijo ne bo priklopljen;
 • MKČN mora imeti certifikat oziroma listino o skladnosti izdelka z zahtevami glede doseganja mejnih vrednostih parametrov odpadnih vod, kot jih predpisuje Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17, 81/19, 194/21 in 44/22-ZVO-2); v nadaljevanju: Uredba);
 • čiščenje komunalne odpadne vode v MKČN mora biti skladno z ostalimi določili 4. člena Uredbe glede ustreznosti čiščenja v MKČN;
 • ocena obratovanja MKČN, ki jo upravičenec kot dokazilo posreduje na občino, mora biti pozitivna (dolžan jo je dostaviti v roku 6 mesecev po vgradnji MKČN);
 • lokacija postavitve MKČN mora omogočati dostop in neovirano praznjenje;
 • upravičenci morajo razpolagati z zemljiščem, na katerem se načrtuje postavitev MKČN;
 • MKČN mora biti vgrajena in v funkciji obratovanja;
 • upravičenci, ki bodo za več objektov postavili skupno MKČN, morajo vlogi priložiti podpisan medsebojni dogovor vseh uporabnikov MKČN, ki ni časovno omejen in osebo, ki bo zadolžena za upravljanje MKČN, ter sklenjeno služnostno pogodbo med lastniki in investitorjem;
 • v primeru biološke čistilne naprave je potrebno zahtevku za izplačilo sredstev priložiti dokazilo o pozitivno opravljeni prvi meritvi (upravičenec je dolžan dokazilo dostaviti v roku 6 mesecev po vgradnji MKČN);
 • upravičenci lahko pridobijo sredstva za isto naložbo le enkrat. V kolikor je upravičenec že prejel javna sredstva za isti namen, do sredstev po tem razpisu ni upravičen.


MKČN mora zadostiti naslednjim tehničnim zahtevam:

 • MKČN mora biti izdelana v skladu z enim od standardov:

SIST EN 12566-1, SIST EN 12566-2, SIST EN 12566-3, SIST EN 12566-4 ali SIST EN 12566-5 in iz katere se v skladu s temi standardi odvaja očiščena odpadna voda neposredno v površinsko vodo, kar se dokazuje z ustreznim a testom oziroma certifikatom.

 • MKČN mora imeti kot gradbeni proizvod izjavo o skladnosti, da ustreza standardom iz prejšnje alineje in je izdelana v skladu s predpisom, ki ureja potrjevanje skladnosti in označevanja gradbenih proizvodov,
 • za MKČN mora biti izdelana ocena obratovanja, iz katere mora biti razvidno, da je obratovanje MKČN v skladu z določbami Uredbe iz MKČN.


V.
Upravičeni stroški

Za sofinanciranje lahko kandidati uveljavljajo le stroške nakupa MKČN velikosti do 50 PE, z vključenimi stroški montaže MKČN in njenega prvega zagona z nastavitvijo parametrov. DDV ni upravičen strošek.

VI.
Višina razpisanih sredstev

Sredstva sofinanciranja MKČN so zagotovljena na proračunski postavki 04827 z imenom Male čistilne naprave-sofinanciranje proračuna Občine Radenci za leto 2023. Višina razpisanih sredstev za leto 2023 znaša 15.000 €.

VII.
Vloga

Vlagatelji morajo vloge oddati na prijavnih obrazcih, ki morajo biti izpolnjeni v skladu iz razpisne
dokumentacije. Seznam obveznih prilog, ki jih mora predložiti vlagatelj ob predložitvi vloge:

 1. Račun za nakup male komunalne čistilne naprave iz katerega je razvidno, da cena vključuje montažo in prvi zagon MKČN z nastavitvijo parametrov.
 2. Izjava vlagatelja (Priloga 3).
 3. Izjava proizvajalca, da ima MKČN, ki je predmet ponudbe, certifikat oziroma listino o skladnosti izdelka z zahtevami glede doseganja mejnih vrednostih parametrov odpadnih vod, kot jih predpisuje Uredba o odvajanju in čiščenju odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/2015, 76/17, 81/19 in 44/22-ZVO-2) (Priloga 4)
 4. Izjava proizvajalca, da je čiščenje komunalne odpadne vode v MKČN, ki je predmet ponudbe, skladno z določili Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/2015, 76/17, 81/19, 194/21 in 44/22-ZVO-2) (Priloga 4).
 5. V kolikor parcela na kateri se postavlja MKČN, ni v lasti oz. ni v celoti v lasti vlagatelja, je potrebno priložiti pisno soglasje lastnika oz. solastnika zemljišča (Priloga 5).
 6. Podpisan medsebojni dogovor vseh uporabnikov MKČN, ki ni časovno omejen iz katerega bo razvidna delitev stroškov vzdrževanja MKČN in oseba, ki bo zadolžena za upravljanje MKČN (samo za vloge, kjer se za več objektov z različnimi lastniki postavi skupna MKČN).
 7. Pooblastilo za vložitev vloge s podpisom vseh lastnikov stavb, ki bodo uporabljali MKČN (samo za vloge, kjer se za več objektov z različnimi lastniki postavi skupna MKČN) (Priloga 6).
 8. Veljavno gradbeno dovoljenje za stanovanjski objekt zgrajen po letu 1967, ali potrdilo za stanovanjski objekt zgrajen pred letom 1967, ali uporabno dovoljenje za objekt na podlagi določil Gradbenega zakona in pridobljeno hišno številko.
 9. Original Poročilo o prvih pozitivnih meritvah za malo komunalno čistilno napravo z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, ki ga izdela pooblaščeni izvajalec, ki je vpisan v evidenco izvajalcev obratovalnega monitoringa in s tem izpolnjuje pogoje, ki jih določa 30. člen Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda (Uradni list RS, št. 94/14 in 98/15) in 101. člen Zakona o varstvu okolja (Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22 in 18/23 - ZDU-1O)
 10. Zahtevek za izplačilo sredstev, po zaključku naložbe in po podpisu pogodbe o dodelitvi sredstev (Priloga 7)


VIII.
Prijava, način prijave in roki
Izpolnjeno razpisno dokumentacijo vlagatelji pošljejo priporočeno po pošti, ali oddajo neposredno na naslov: Občina Radenci, Radgonska cesta 9g, 9252 Radenci. Razpisno dokumentacijo je potrebno oddati v zapečateni kuverti s pripisom 'Ne odpiraj, javni razpis, MKČN'. Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja vloge.
Razpis je odprt vsako leto do porabe sredstev v proračunu Občine Radenci.

IX.
Obravnavanje vlog in postopek odobritve

Odpiranje in pregled vlog:
Prispele vloge se odpirajo po vrstnem redu prejetja, v skladu z označeno uro in minuto ter datumom oddaje na kuverti. Odpiranje vlog ni javno. Prispele vloge bo pregledala in strokovno ocenila komisija, ki jo imenuje župan Občine Radenci.

Popolnost in dopolnitve vlog:
Vloga se šteje za popolno, če je izpolnjena na obrazcih razpisne dokumentacije, je razumljiva in ima priložene vse potrebne priloge, ki so navedene v razpisni dokumentaciji (priloga 2). Vlagatelje nepopolnih vlog komisija pisno pozove k dopolnitvi. Rok dopolnitve je 8 dni od prejema poziva za dopolnitev. Dopolnitve poslane po navedenem roku se ne upoštevajo.

Popolne vloge se razvrstijo po datumu, uri in minuti prejetja. Pri prvotno nepopolnih vlogah, ki so bile dopolnjene, se kot čas oddaje vloge štejeta datum in čas oddane dopolnitve. V primeru, da je v seznam popolnih vlog uvrščeno več vlog, kot je na voljo sredstev, se sredstva razdelijo vlagateljem popolnih vlog na začetku seznama, glede na vrstni red (datum, ura in minuta prejema) in razpoložljiva sredstva.

V primeru premajhnih razpoložljivih finančnih sredstev za subvencije v proračunu za leto 2019 vsem upravičenim vlagateljem, se preostalim zagotovi izplačilo subvencij v naslednjem proračunskem letu prednostno pred objavo javnega razpisa, v okviru sredstev poračuna predvidenih za te namene.
S sklepom se zavrže:

 • vloge, ki so prispele po zaključku razpisa,
 • nepopolne vloge, ki jih v navedenem roku vlagatelj ni dopolnil ali jih je dopolnil neustrezno.


S sklepom se zavrne vloge:

 • ki so neutemeljene,
 • ki vsebinsko niso vloge in
 • vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev za prijavo.X.
Obveščanje o izboru
O dodelitvi sredstev na predlog komisije odloči občinska uprava Občine Radenci s sklepom. V obrazložitvi sklepa o pravici do sredstev je utemeljena odločitev in v primeru pozitivne odločitve opredeljena višina dodeljenih sredstev, namen ter upravičeni stroški. O izidu javnega razpisa se vse vlagatelje obvesti v roku 15 dni od dne, ko komisija pripravi predlog dodelitve proračunskih sredstev.
XI.
Pritožba na sklep

Zoper odločitev v sklepu lahko upravičenec vloži pisno pritožbo na župana Občine Radenci, na naslov: Občina Radenci, Radgonska cesta 9g, 9252 Radenci, v roku 15 dni od prejema sklepa.

XII.
Nakazilo odobrenih sredstev

Z upravičenci se na podlagi sklepa o dodelitvi sredstev in po predložitvi vse dokumentacije skladno s priloženimi navodili sklene pogodba o dodelitvi nepovratnih sredstev in ostalih medsebojnih obveznostih in pravicah. Upravičenci na podlagi pogodbe o dodelitvi sredstev pošljejo zahtevek za izplačilo z vsemi zahtevanimi prilogami.

Pred vložitvijo zahtevka mora biti naložba zaključena in plačani vsi računi, razen potrdila o pozitivno opravljeni prvi meritvi, ki se dostavi v roku 6 mesecev po vgradnji MKČN.

Nakazilo sredstev se izvrši na osebni račun upravičenca 30. dan od podpisa pogodbe.
Proračunska sredstva se lahko porabijo samo za namen, za katerega so dodeljena.
Ocena obratovanja se opravi po vzpostavitvi stabilnih obratovalnih razmer med tretjim in devetim mesecem po prvem zagonu nove naprave, pri starejših napravah se ocena obratovanja opravi takoj.

XIII.
Spremljanje namenske porabe sredstev

Za nadzor nad namensko porabo proračunskih sredstev za sofinanciranje MKČN v Občini Radenci je zadolžena komisija iz prvega odstavka IX. točke tega razpisa.

Upravičenec je dolžan vrniti nenamensko porabljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obresti, ki se obračunavajo od dneva plačila upravičencu, do dneva vračila sredstev v primerih, ko se ugotovi:

 • da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena,
 • da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke,
 • v primeru, da ne dostavi ocene obratovanja oziroma meritev MKČN v roku 6 mesecev po vgradnji naprave.


XIV.
Razpisna dokumentacija in informacije
Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani Občine Radenci: http://www.radenci.si. Zainteresirane stranke jo lahko dvignejo tudi na sedežu Občine Radenci, Radgonska cesta 9g, 9252 Radenci, vsak delovni dan od 7. do 15. ure in v petek od 7. do 13. ure.
Dodatne informacije se lahko pridobijo po elektronski pošti: obcina@radenci.si ali na telefonu: 02 / 5669-610, vsak delovni dan od 7. do 15. ure.


Številka: 354-0003/2023-1
Datum: 14.04.2023ŽUPAN OBČINE RADENCI
Roman LeljakJavni poziv
Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine
Datum objave: 20. 12. 2021 13:16
Rok oddaje: 10. 1. 2022 24:00
Številka: 4780-0024/2021-3

 

Arhiv razpisov

Skip to content