Razpisi

Javni razpisi
STROJNIK IV (ŠIFRA DM: JO34082)
Datum objave: 17. 5. 2022 13:49
Rok oddaje: 20. 5. 2022 23:59
Številka: 110-0013/2022

Na podlagi 57. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/2002, 110/2002 - ZDT-B, 2/2004 - ZDSS-1, 23/2005, 62/2005 - odl. US, 75/2005 - odl. US, 113/2005, 21/2006 - odl. US, 23/2006 - skl. US, 62/2006 - skl. US, 68/2006 - ZSPJS-F, 131/2006 - odl. US, 11/2007 - skl. US, 33/2007, 69/2008 - ZTFI-A, 69/2008 - ZZavar-E, 65/2008, 40/2012 - ZUJF) in 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/2013, 78/2013 - popr., 47/2015 - ZZSDT, 33/2016 - PZ-F, 52/2016, 15/2017 - odl. US) Občina Radenci objavlja prosto strokovno - tehnično delovno mesto:

STROJNIK IV (ŠIFRA DM: JO34082)

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo poleg splošnih pogojev, ki jih določajo predpisi s področja delovnega prava, izpolnjevati naslednje
pogoje za zasedbo strokovno - tehničnega delovnega mesta:
- srednja poklicna izobrazba,
- najmanj 4 mesece delovnih izkušenj,
- vozniški izpit B kategorije.
Opis del in nalog delovnega mesta:

 • upravljanje in vzdrževanje strojev,
 • vzdrževanje gospodarske javne infrastrukture (vodovod in kanalizacija),
 • izvajanje nalog s področja gospodarske javne infrastrukture,
 • pomoč pri popravilih ter izvajanju vseh del in nalog s področja gospodarskih javnih služb,
 • opravljanje drugih fizičnih del,
 • druge naloge po navodilih vodje režijskega obrata in direktorja občinske uprave.


Prijava kandidata na razpisano prosto delovno mesto mora vsebovati:
1. pisno Izjavo kandidata o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja/raven izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. pisno izjavo o vseh dosedanjih zaposlitvah, iz katere je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj; v izjavi kandidat navede datum sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja pri posameznemu delodajalcu, ter kratko opiše delo in raven zahtevnosti dela, ki ga je opravljal pri tem delodajalcu.Javne objave in razpisi
KOMUNALNI DELAVEC II (ŠIFRA DM: JO32007)
Datum objave: 16. 5. 2022 11:17
Rok oddaje: 19. 5. 2022 23:59
Številka: 110-0012/2022

Na podlagi 57. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/2002, 110/2002 - ZDT-B, 2/2004 - ZDSS-1, 23/2005, 62/2005 - odl. US, 75/2005 - odl. US, 113/2005, 21/2006 - odl. US, 23/2006 - skl. US, 62/2006 - skl. US, 68/2006 - ZSPJS-F, 131/2006 - odl. US, 11/2007 - skl. US, 33/2007, 69/2008 - ZTFI-A, 69/2008 - ZZavar-E, 65/2008, 40/2012 - ZUJF) in 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/2013, 78/2013 - popr., 47/2015 - ZZSDT, 33/2016 - PZ-F, 52/2016, 15/2017 - odl. US) Občina Radenci objavlja prosto strokovno - tehnično delovno mesto:

KOMUNALNI DELAVEC II (ŠIFRA DM: JO32007)

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo poleg splošnih pogojev, ki jih določajo predpisi s področja delovnega prava, izpolnjevati naslednje
pogoje za zasedbo strokovno - tehničnega delovnega mesta:
- popolna višja stopnja osnovnošolske izobrazbe
Opis del in nalog delovnega mesta:

 • urejanje, čiščenje javnih površin ter površin v lasti občine,
 • celovito urejanje pokopališč (košnje, vzdrževanje, druga dela…),
 • pomoč pri popravilih ter izvajanju vseh del in nalog s področja gospodarskih javnih služb,
 • operativno sodelovanje na prireditvah v organizaciji občinske uprave,
 • opravljanje drugih fizičnih del,
 • druge naloge po navodilih vodje režijskega obrata in direktorja občinske uprave.


Prijava kandidata na razpisano prosto delovno mesto mora vsebovati:
1. pisno Izjavo kandidata o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja/raven izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. pisno izjavo o vseh dosedanjih zaposlitvah, iz katere je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj; v izjavi kandidat navede datum sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja pri posameznemu delodajalcu, ter kratko opiše delo in raven zahtevnosti dela, ki ga je opravljal pri tem delodajalcu.Javne razgrnitve
Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje enote urejanja prostora RA 28
Datum objave: 11. 5. 2022 14:29
Rok oddaje: 15. 6. 2022 0:00
Številka: 431-114/2021

Na podlagi 119. člena v povezavi s 112. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17 in 199/21 - ZureP-3) in 7., 8., 16. in 30. člena Statuta Občine Radenci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 2/11 in 67/15) Občina Radenci s tem

JAVNIM NAZNANILOM
obvešča javnost o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje enote urejanja prostora RA 28

I.
Občina Radenci naznanja javno razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje enote urejanja prostora RA 28, ki ga je izdelalo podjetje TIURB d.o.o., Jezdarska ulica 3, 2000 Maribor, pod št. projekta 57/2021, z datumom april 2022.

II.
Gradivo iz prejšnje točke bo javno razgrnjeno od 12. 5. 2022 do vključno 14. 6. 2022 na/pri oglasni deski Občine Radenci v pritličju poslovne stavbe na naslovu Radgonska cesta 9G v Radencih in na spletni strani Občine Radenci https://www.radenci.si
Javna obravnava gradiva bo v sredo, 8. 6. 2022, ob 12.00 uri, v veliki dvorani Občine Radenci (v pritličju poslovne stavbe na naslovu Radgonska cesta 9G, Radenci).

III.
V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na razgrnjeno gradivo. Pripombe in predlogi se lahko do konca javne razgrnitve pošljejo na naslov Občina Radenci, Radgonska cesta 9, 9252 Radenci ali na elektronski naslov obcina@radenci.si oziroma se podajo ustno na javni obravnavi.
Občina Radenci bo proučila pripombe in predloge javnosti in do njih zavzela stališče, ki ga bo objavila na spletni strani občine in na krajevno običajen način.

IV.
Šteje se, da je pri podajanju pripomb z navedbo imena in priimka ali drugih osebnih podatkov, hkrati podan tudi pristanek za obravnavo in objavo teh podatkov v stališčih do pripomb na občinskem svetu in na spletni strani Občine Radenci ter v objavi na krajevno običajen način. Vse osebe, ki ne želijo, da se v stališču do pripomb objavijo njihova imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajo to na pripombo tudi posebej navesti.

V.
To javno naznanilo se objavi na uradni spletni strani Občine Radenci (https://www.radenci.si) in na oglasnih deskah Občine Radenci (v Radencih v pritličju poslovne stavbe na naslovu Radgonska cesta 9G in pri trgovini Mercator na Panonski cesti ter na Kapelskem Vrhu pri trgovini Mercator).

Številka: 431-114/2021-42
Radenci, dne 9.5.2022

Roman LELJAK, l.r.
ŽUPAN OBČINE RADENCI
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
JAVNO NAZNANILO o javni razgrnitvi IN GRADIVO ZA JAVNO RAZGRNITEV SE NAHAJA V PRILOGAH.Javni pozivi
Namera o sklenitvi neposredna pogodbe-prodaja nepremičnine ID znak parcela 200 879/9
Datum objave: 5. 5. 2022 21:06
Rok oddaje: 26. 5. 2022 21:06
Številka: 4780-0016/2022

Občina Radenci na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18), v povezavi s 20. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11 in nasl.), objavlja


NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE


za prodajo nepremičnine:
· parc. št. 879/9 katastrska občina 200 Radenci, ID znak parcela 200 879/9, izmera 142 m2

Cena zgoraj navedene nepremičnine znaša 710,00 EUR. Na navedeno ceno se obračuna 22 % DDV v znesku 156,20 EUR. Prodaja se po načelu videno - kupljeno.

Za prodajo predmetne nepremičnine bo sklenjena neposredna pogodba. Prodajna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 20 dni od objave te namere na spletni strani Občine Radenci. Kupnina mora biti plačana v roku 30 dni od sklenitve prodajne pogodbe, rok za plačilo kupnine je bistvena sestavina pogodbe.

Občina Radenci si pridržuje pravico do ustanovitve služnosti komunalnih vodov (vodovod, kanalizacija in meteorne vode) na nepremičnini s parc. št. 879/9 k. o. 200 Radenci, navedeno v korist Občine Radenci, s čimer se kupec oz. oseba, ki bo oddala prijavo na namero strinja in se s podpisom zavezuje, da bo z Občino Radenci sklenil/a služnostno pogodbo.

Prijavo na namero je potrebno oddati na priloženem obrazcu. Rok za prijavo na namero je 20 dni od objave na spletni strani. Prijavo na namero lahko ponudniki oddajo pisno na naslov Občina Radenci, Radgonska cesta 9, 9252 Radenci, oz. po e-pošti na e-naslov obcina@radenci.si. Upoštevane bodo vse prijave, ki bodo prispele na e-naslov do izteka zadnjega dne objave oz. bodo oddane po pošti z oznako priporočeno zadnji dan objave.

V primeru, da se bo na namero prijavilo več zainteresiranih oseb, bodo z njimi opravljena pogajanja o ceni in bo prodajna pogodba sklenjena z najugodnejšim ponudnikom. Poleg kupnine bo kupec zavezan plačati tudi stroške davka, strošek notarske overitve podpisa prodajalca ter stroške vpisa v zemljiško knjigo.

Kontaktna oseba za dodatne informacije o predmetni nepremičnini je Marjeta Lončar, marjeta.loncar@radenci.si, 02 566 96 25.


Občina si pridržuje pravico, da lahko do sklenitve pravnega posla, brez odškodninske odgovornosti, ustavi postopek.OBČINA RADENCI
Roman LELJAK, županJavni pozivi
POZIV - PREDLOGI ZA SESTAVO OVK
Datum objave: 26. 4. 2022 13:26
Rok oddaje: 24. 5. 2022 10:00
Številka: 011-0001/2018-22-10

POZIV

V skladu z Zakonom o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07,45/08, 83/12, in 68/17 in 93/20) objavlja Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine Radenci Poziv za vložitev predlogov za predsednika in njegovega namestnika ter člane in njihove namestnike občinske volilne komisije.
Predloge v sladu z Zakonom o lokalnih volitvah, pričakujemo v zaprtih kuvertah s pripisom 'OVK 2022' na naslov Občina Radenci, Radgonska cesta 9, 9252 Radenci do četrtka, 24. maja 2022 do 10.00 ure ne glede na način dostave.
Poziv se objavi na spletni strani Občine Radenci.Javni razpisi
Javni razpis za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Radenci v letu 2022
Datum objave: 2. 2. 2022 9:20
Rok oddaje: 31. 12. 2022 13:00
Številka: 354-0003/2022-1

Predmet razpisa je sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav (v nadaljevanju: MKČN) velikosti do 50 PE za stanovanjske objekte na območju Občine Radenci (v nadaljevanju: občina) v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Radenci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 29/15) in Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Radenci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 30/18 in 52/18).

Upravičenci do dodelitve proračunskih sredstev po tem razpisu so lastniki (fizične osebe) stanovanjskih objektov v občini. V primeru izgradnje skupne male čistilne naprave za več stanovanjskih objektov, je nosilec investicije (vlagatelj) tisti, na katerega zemljišču bo čistilna naprava zgrajena, investitorji pa medsebojna razmerja uredijo s posebno pogodbo.
Splošni pogoji upravičenosti so podrobneje opisani v IV. točki tega razpisa.
Upravičenec lahko kandidira na proračunska sredstva za en objekt le enkrat.

Višina pomoči za posamezno MKČN znaša 1.000,00 EUR bruto za stanovanjski objekt za postavitve MKČN pri zamenjavi obstoječe greznice s čistilno napravo ali novogradnji.
Sofinancira se postavitev ene MKČN za en stanovanjski objekt kot tudi postavitev ene komunalne čistilne naprave za več stanovanjskih objektov.
V primeru postavitve ene MKČN za več stanovanjskih objektov, se poleg subvencije, navedene v 1. odstavku tega člena, vsak naslednji stanovanjski objekt financira v višini 200 EUR/stanovanjski objekt bruto.Javni poziv
Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine
Datum objave: 20. 12. 2021 13:16
Rok oddaje: 10. 1. 2022 24:00
Številka: 4780-0024/2021-3

 

Arhiv razpisov

Skip to content