Razpisi

Javna naznanila
Obvestilo in obrazec za podporo za zbiranje podpisov podpori Pobude volivcem za razpis referenduma
Datum objave: 8. 3. 2021 0:00
Rok oddaje: 12. 4. 2021 0:00
Številka: 031-0004/2020-63

Na podlagi 47. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 - ZIUZEOP-A in 80/20 - ZIUOOPE), sodbe Upravnega sodišča RS, opr. št. II U 20/2021-11 z dne 17.2.2021 in ob upoštevanju 3. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - uradno prečiščeno besedilo, 6/18 - odl. US in 52/20), župan Občine Radenci izdaja naslednje

OBVESTILO

1. Župan s predmetnim obvestilom določam obrazec za podporo z osebnim podpisovanjem in rok za zbiranje podpisov podpori Pobude volivcem za razpis referenduma pobudnika Franca Vukajča z dne 5.1.2021.
2. Koledarski rok za zbiranje podpisov volivcev je od vključno 9.3.2021 do vključno 12.4.2021 in traja 35 koledarskih dni.
3. Osebno podpisovanje se izvaja na Upravni enoti Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona.
4. Volivec da svojo podporo pobudi z vpisom osebnih podatkov iz drugega odstavka 16. člena ZRLI ter s podpisom na obrazcu, ki je kot priloga sestavni del tega obvestila.
5. Volivec lahko da podporo s podpisom Pobudi za vložitev zahteve za razpis referenduma samo enkrat.
6. Volivec podpiše obrazec osebno pred pristojnim organom na Upravni enoti Gornja Radgona, ki vodi evidenco volilne pravice. Upravna enota preveri in potrdi pravilnost navedbe osebnih podatkov volivca in njegovo volilno pravico.
7. Upravna enota mora v času, ko teče rok za zbiranje podpisov, zagotoviti, da lahko volivec da podporo zahtevi v poslovnem času vsak delovni dan.
8. Volivec lahko podpiše obrazec tudi preko enotnega državnega portala e-uprava z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom. V takem primeru pristojni organ, ki vodi evidenco volilne pravice, sprejme elektronsko podpisan obrazec, na podlagi uradnih evidenc preveri identiteto volivca in veljavnost varnega elektronskega podpisa v skladu z zakonom, ki ureja elektronski podpis. Na podlagi pravilno podpisanega elektronskega obrazca pristojni organ, ki vodi evidenco volilne pravice, izda pobudniku


potrjen obrazec, kjer namesto podpisa volivca doda uradni zaznamek o elektronskem podpisu ter takšen obrazec potrdi. V primeru, da podpisnik ali elektronski podpis ne izpolnjuje z zakonom določenih pogojev, pristojni organ, ki vodi evidenco volilne pravice, ali centralni informacijski sistem za sprejem vlog, vročanje in obveščanje zavrne potrditev obrazca in o tem elektronsko obvesti podpisnika.
9. Upravna enota vodi posebno evidenco potrjenih obrazcev, oddanih osebno in v elektronski obliki. Ta evidenca je uradna tajnost in pravico vpogleda ali izpisa vanjo ima samo sodišče.
10. Osebe, ki so med potekom roka za zbiranje podpisov v bolnišnicah, domovih za starejše občane, zavodih za invalidne osebe in podobnih institucijah, in osebe na prestajanju zaporne kazni lahko svojo podporo izrazijo tako, da njihov podpis na obrazcu potrdi posebej za to pooblaščena oseba te institucije.
11. Osebe, ki med potekom roka za zbiranje podpisov stalno ali začasno prebivajo v tujini, lahko svojo podporo izrazijo tako, da njihov podpis na obrazcu potrdi uradna oseba diplomatsko-konzularnega predstavništva Republike Slovenije v tujini ali oseba, ki jo za potrjevanje identitete volivcev določi ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve.
12. Osebe, ki imajo v Republiki Sloveniji prijavljeno stalno ali začasno prebivališče, vendar zaradi daljše hude bolezni ali invalidnosti ne morejo pred pristojni organ osebno in ne prebivajo v institucijah iz 9. točke tega obvestila, lahko svojo podporo pobudi za vložitev zahteve za razpis referenduma dajo pred uradno osebo pristojnega organa, ki takšne osebe obišče na domu najpozneje šest dni pred iztekom roka za predložitev zahteve volivcev.
13. Zahteva za izdajo obrazca iz 9. in 10. točke tega obvestila ter zahteva za obisk uradne osebe iz prejšnje točke tega obvestila se lahko vloži najpozneje petnajst dni pred potekom roka za predložitev zahteve volivcev za razpis referenduma.
14. Če je podpora dana na način iz 9. in 10. točke tega obvestila, mora pobudnik Pobude za vložitev zahteve za razpis referenduma pred predložitvijo zahteve volivcev za razpis referenduma poskrbeti za vpis podpore v evidenco potrjenih obrazcev.
15. To obvestilo se javno objavi na spletni strani Občine Radenci najkasneje 8.3.2021.

Štev.: 031-0004/2020-63

Datum:5.2.2021 Roman LELJAK,
ŽUPAN OBČINE RADENCIJavna naznanila
JAVNO NAZNANILO o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja prostora RA13
Datum objave: 5. 2. 2021 0:00
Rok oddaje: 13. 3. 2021 0:00
Številka: 431-59/2020-77

Na podlagi 119. člena v povezavi s 112. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 7., 8., 16. in 30. člena Statuta Občine Radenci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 2/11 in 67/15) Občina Radenci s tem

JAVNIM NAZNANILOM
obvešča javnost o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja prostora RA 13

I.
Občina Radenci naznanja javno razgrnitev dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja prostora RA 13, ki ga je izdelalo podjetje ZEU družba za načrtovanje in inženiring d. o. o., Ulica Staneta Rozmana 5, 9000 Murska Sobota, št. OPPN-10/20, z datumom februar 2021.

II.
Gradivo iz prejšnje točke bo javno razgrnjeno 30 dni, od 9. 2. 2021 do vključno 12. 3. 2021, na oglasni deski Občine Radenci v pritličju poslovne stavbe na naslovu Radgonska cesta 9G v Radencih in na spletni strani Občine Radenci https://www.radenci.si
Javna obravnava gradiva bo v sredo, 3. 3. 2021, ob 16.00 uri, v veliki dvorani Občine Radenci (v pritličju poslovne stavbe na naslovu Radgonska cesta 9G, Radenci).

III.
V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na razgrnjeno gradivo. Pripombe in predlogi se lahko do konca javne razgrnitve pošljejo na naslov Občina Radenci, Radgonska cesta 9, 9252 Radenci ali na elektronski naslov obcina@radenci.si oziroma se podajo ustno na javni obravnavi.
Občina Radenci bo proučila pripombe in predloge javnosti in do njih zavzela stališče, ki ga bo objavila na spletni strani občine in na krajevno običajen način.

IV.
Zainteresirana javnost, ki se želi udeležiti javne obravnave, mora vsaj dva (2) delovna dneva pred navedenim datumom javne obravnave to napovedati na elektronski naslov obcina@radenci.si ali na telefon 02 5669622 ali 02 5669610 in navesti svoje ime in priimek, naslov in telefon ali elektronski naslov, preko katerih bo obveščena o eventualnih spremembah termina ter načina izvedbe javne obravnave glede na ukrepe NIJZ.

V.
Šteje se, da je pri podajanju pripomb z navedbo imena in priimka ali drugih osebnih podatkov, hkrati podan tudi pristanek za obravnavo in objavo teh podatkov v stališčih do pripomb na občinskem svetu in na spletni strani Občine Radenci ter v objavi na krajevno običajen način. Vse osebe, ki ne želijo, da se v stališču do pripomb objavijo njihova imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajo to na pripombo tudi posebej navesti.

IV.
To javno naznanilo se objavi na uradni spletni strani Občine Radenci (https://www.radenci.si) in na oglasnih deskah Občine Radenci (v Radencih v pritličju poslovne stavbe na naslovu Radgonska cesta 9G in pri trgovini Mercator na Panonski cesti ter na Kapelskem Vrhu pri trgovini Mercator).

Številka: 431-59/2020-77
Radenci, dne 5.2.2021


Roman LELJAK, l.r.
ŽUPAN OBČINE RADENCI


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


JAVNO NAZNANILO IN GRADIVO ZA JAVNO RAZGRNITEV SE NAHAJA V PRILOGAH.

Javni razpisi
Javni razpis za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Radenci v letu 2021
Datum objave: 12. 1. 2021 9:00
Rok oddaje: 31. 12. 2021 12:00
Številka: 431-0017/2021-1

Predmet razpisa je sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav (v nadaljevanju: MKČN) velikosti do 50 PE za stanovanjske objekte na območju Občine Radenci (v nadaljevanju: občina) v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Radenci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 29/15) in Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Radenci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 30/18 in 52/18).
Upravičenci do dodelitve proračunskih sredstev po tem razpisu so lastniki (fizične osebe) stanovanjskih objektov v občini. V primeru izgradnje skupne male čistilne naprave za več stanovanjskih objektov, je nosilec investicije (vlagatelj) tisti, na katerega zemljišču bo čistilna naprava zgrajena, investitorji pa medsebojna razmerja uredijo s posebno pogodbo.

Splošni pogoji upravičenosti so podrobneje opisani v IV. točki tega razpisa.

Upravičenec lahko kandidira na proračunska sredstva za en objekt le enkrat.


Razpis je odprt vsako leto do porabe sredstev v proračunu Občine Radenci.

Javni razpisi
Javno zbiranje ponudb za oddajo pisarn v najem
Datum objave: 18. 12. 2020 0:00
Rok oddaje: 1. 5. 2021 0:00
Številka: 35280-0013/2020-1

Predmet oddaje v najem so poslovni prostori oz. pisarne (v nadaljevanju: pisarne) v 1. nadstropju poslovne stavbe z naslovom Radgonska cesta 9G. Pri najemu pisarn je vključena souporaba skupnih prostorov v 1. nadstropju to je: dvigalo, stopnišče 16,7 m2, komunikacije (hodnik) 129,1 m2, sanitarije ločene moške in ženske 13,5 m2 in čajna kuhinja 7,8 m2, kot je razvidno iz priloženega načrta.Pisarne se dajejo v najem po načelu videno-najeto.

Predmet oddaje v najem so poslovni prostori oz. pisarne (v nadaljevanju: pisarne) v 1. nadstropju poslovne stavbe z naslovom Radgonska cesta 9G. Pri najemu pisarn je vključena souporaba skupnih prostorov v 1. nadstropju to je: dvigalo, stopnišče 16,7 m2, komunikacije (hodnik) 129,1 m2, sanitarije ločene moške in ženske 13,5 m2 in čajna kuhinja 7,8 m2, kot je razvidno iz priloženega načrta.

Pisarne se dajejo v najem po načelu videno-najeto.

Več informacij v prilogi. 

Arhiv razpisov

Skip to content