Razpisi

Javna naznanila
Sklep o začetku priprave občisnkega podrobnega prostorskega načrta za enotno urejanje prostora RA 20 (stanovanjska soseska)
Datum objave: 14. 7. 2020 11:00
Rok oddaje: 14. 7. 2021 0:00
Številka:

V prilogi se nahaja objava Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja prostora RA 20 (stanovanjska soseska). Navedeni sklep je bil objavljen v Uradnem glasilu slovenskih občin dne 10.7.2020.Javni razpisi
Javno zbiranje ponudb
Datum objave: 6. 7. 2020 0:00
Rok oddaje: 31. 12. 2020 0:00
Številka: 7113-0005/2029-52


Javni razpisi
Javni razpis za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Radenci v letu 2020
Datum objave: 16. 3. 2020 9:00
Rok oddaje: 31. 12. 2020 0:00
Številka: 354-0018/2020-3

Predmet razpisa je sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav (v nadaljevanju: MKČN) velikosti do 50 PE za stanovanjske objekte na območju Občine Radenci (v nadaljevanju: občina) v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Radenci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 29/15) in Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Radenci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 30/18 in 52/18). 
 
Upravičenci do dodelitve proračunskih sredstev po tem razpisu so lastniki (fizične osebe) stanovanjskih objektov v občini. V primeru izgradnje skupne male čistilne naprave za več stanovanjskih objektov, je nosilec investicije (vlagatelj) tisti, na katerega zemljišču bo čistilna naprava zgrajena, investitorji pa medsebojna razmerja uredijo s posebno pogodbo.
 
Splošni pogoji upravičenosti so podrobneje opisani v IV. točki tega razpisa.
 
Upravičenec lahko kandidira na proračunska sredstva za en objekt le enkrat. 

Arhiv razpisov