Razpisi

Javni razpisi
JAVNI RAZPIS ZA ODDAJO NEPROFITNEGA STANOVANJA V NAJEM
Datum objave: 16. 9. 2019 0:00
Rok oddaje: 30. 9. 2019 11:00
Šifra: 3523-0016/2019

Občina Radenci razpisuje oddajo enega prostega neprofitnega stanovanja v najem. Enosobno stanovanje, št. 18, v 4. nadstropju, se nahaja na naslovu Gregorčičeva 4, 9252 Radenci, meri 35,59m2 in je primerno za bivanje 2-članske družine.

Javna naznanila
Ugotovitvena odločba o lastninski pravici
Datum objave: 13. 9. 2019 0:00
Rok oddaje: 30. 9. 2019 23:59
Šifra: 35106-0010/2019

Nepremičnini s parc. št. 363/10, k.o. 199 - Šratovci (ID 6988145), se ukine status javnega dobra, saj v naravi ne služi več kot javno dobro.
 

II.      S to odločbo se pri zemljiški knjigi pristojnega sodišča za nepremičnina iz I. točke te odločbe predlaga vpis lastninske pravice v korist in na ime: Občina Radenci, Radgonska cesta 9, 9252 Radenci, matična št.: 5880297000, do celote (1/1).

Javni pozivi
Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe
Datum objave: 13. 9. 2019 0:00
Rok oddaje: 3. 10. 2019 23:59
Šifra: 4780-0012/2019

Občina Radenci na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18), v povezavi s 20. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11 in nasl.), objavlja
 
NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE
 
za prodajo nepremičnine:                      
-           parc. št. 363/10 (ID  6988145), v izmeri 36  m2, k. o. 199 Šratovci.
 
Cena nepremičnine je 540,00 EUR brez davka. Prodaja se po načelu videno - kupljeno. 
Več informacij v prilogi.

Javni razpisi
RAZPIS ŠTIPENDIJ IN SOFINANCIRANJA PROJEKTOV ZA LETO 2019
Datum objave: 26. 6. 2019 0:00
Rok oddaje: 10. 11. 2019 0:00
Šifra: 1102-0003/2019-1


Javni razpisi
Javni razpis za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Radenci v letu 2019
Datum objave: 7. 5. 2019 0:00
Rok oddaje: 30. 11. 2019 0:00
Šifra: 431

Javni razpis za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Radenci v letu 2019
 
Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani Občine Radenci: http://www.radenci.si. Zainteresirane stranke jo lahko dvignejo tudi na sedežu Občine Radenci, Radgonska cesta 9, 9252 Radenci, vsak delovni dan od 7. do 15. ure.
 
Dodatne informacije se lahko pridobijo po elektronski pošti: obcina@radenci.si ali na telefonu: 02 / 5669-610, vsak delovni dan od 7. do 15. ure.
 
Popolne vloge se razvrstijo po datumu, uri in minuti prejetja. Pri prvotno nepopolnih vlogah, ki so bile dopolnjene, se kot čas oddaje vloge štejeta datum in čas oddane dopolnitve. V primeru, da je v seznam popolnih vlog uvrščeno več vlog, kot je na voljo sredstev, se sredstva razdelijo vlagateljem popolnih vlog na začetku seznama, glede na vrstni red (datum, ura in minuta prejema) in razpoložljiva sredstva.
 
V primeru premajhnih razpoložljivih finančnih sredstev za subvencije v proračunu za leto 2019 vsem upravičenim vlagateljem, se preostalim zagotovi izplačilo subvencij v naslednjem proračunskem letu prednostno pred objavo javnega razpisa, v okviru sredstev poračuna predvidenih za te namene.

 

Arhiv razpisov