Razpisi

Javne objave in razpisi
Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje enote urejanja prostora RA 28
Datum objave: 6. 12. 2021 8:00
Rok oddaje: 7. 1. 2022 0:00
Številka: 431-114/2021

Občina Radenci objavlja
Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje enote urejanja prostora RA 28
in
Izhodišča za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje EUP RA 28.
Roka za oddajo ni. To je samo javna objava.Javne objave in razpisi
Javna objava DM Komunalni delavec II
Datum objave: 1. 12. 2021 10:56
Rok oddaje: 16. 12. 2021 23:59
Številka: 110-0026/2021

Na podlagi 57. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/2002, 110/2002 - ZDT-B, 2/2004 - ZDSS-1, 23/2005, 62/2005 - odl. US, 75/2005 - odl. US, 113/2005, 21/2006 - odl. US, 23/2006 - skl. US, 62/2006 - skl. US, 68/2006 - ZSPJS-F, 131/2006 - odl. US, 11/2007 - skl. US, 33/2007, 69/2008 - ZTFI-A, 69/2008 - ZZavar-E, 65/2008, 40/2012 - ZUJF) in 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/2013, 78/2013 - popr., 47/2015 - ZZSDT, 33/2016 - PZ-F, 52/2016, 15/2017 - odl. US) Občina Radenci objavlja prosto strokovno - tehnično delovno mesto:

KOMUNALNI DELAVEC II (ŠIFRA DM: JO32007)

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo poleg splošnih pogojev, ki jih določajo predpisi s področja delovnega prava, izpolnjevati naslednje
pogoje za zasedbo strokovno - tehničnega delovnega mesta:
- popolna višja stopnja osnovnošolske izobrazbe;
- vozniški izpit B in C kategorije.
Opis del in nalog delovnega mesta:

  • urejanje, čiščenje javnih površin ter površin v lasti občine,
  • celovito urejanje pokopališč (košnje, vzdrževanje, druga dela…),
  • pomoč pri popravilih ter izvajanju vseh del in nalog s področja gospodarskih javnih služb,
  • operativno sodelovanje na prireditvah v organizaciji občinske uprave,
  • opravljanje drugih fizičnih del,
  • druge naloge po navodilih vodje režijskega obrata in direktorja občinske uprave.


Prijava kandidata na razpisano prosto delovno mesto mora vsebovati:
1. pisno Izjavo kandidata o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja/raven izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. pisno izjavo o vseh dosedanjih zaposlitvah; v izjavi kandidat navede datum sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja pri posameznemu delodajalcu, ter kratko opiše delo in raven zahtevnosti dela, ki ga je opravljal pri tem delodajalcu.Javna naznanila
Obvestilo o končanem natečajnem postopku
Datum objave: 30. 11. 2021 14:43
Rok oddaje: 7. 12. 2021 14:43
Številka: 110-0022/2021

Občina Radenci
Radgonska cesta 9
9252 Radenci
Številka: 110-0022/2021-33
Datum: 29.11.2021

Skladno z drugim in tretjim odstavkom 25. člena Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave in pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 139/06 s spremembami in dopolnitvami) občina Radenci objavlja naslednje
Obvestilo o končanem natečajnem postopku
Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta Višjega svetovalca za gospodarske javne službe v Občini Radenci, objavljen na spletni strani in oglasni deski občine dne 22.10.2021 ter na Zavodu RS za zaposlovanje, se je zaključil z izbiro kandidata.

Vsak kandidat, ki je sodeloval v izbirnem postopku, ima pravico pod nadzorom uradne osebe organa vpogleda v gradiva izbirnega postopka in v vse podatke, ki jih je izbrani kandidat navedel v prijavi na javni natečaj in dokazujejo izpolnjevanje natečajnih pogojev.

Informacije o natečajnem postopku dobite na tel. št. 02 566 96 13 ali 041-686-687, pri Jasni Divjak.


Roman Leljak,
Župan Občine RadenciObjaviti:
- Spletna stran Občine Radenci: www.radenci.si
- Oglasna deska Občine Radenci, Radgonska cesta 9g, 9252 RadenciJavni pozivi
Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe
Datum objave: 17. 11. 2021 16:41
Rok oddaje: 7. 12. 2021 23:59
Številka: 4780-0032/2021

Občina Radenci, Radgonska cesta 9, 9252 Radenci, na podlagi določb 52. in 54. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), v povezavi s 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18), dne 17.11.2021objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE
ZA PRODAJO NEPREMIČNINE

1. Naziv in sedež lastnika, ki sklepa pravni posel razpolaganja:
Občina Radenci, Radgonska cesta 9, 9252 Radenci.

2. Opis predmeta neposredne pogodbe:
Nepremičnina - zemljišče parc. št. 548/2, k.o. 218 Hrastje Mota, v izmeri 450 m2,

Nepremičnina - zemljišče parc. št. 548/3, k.o. 218 Hrastje Mota, v izmeri 446 m2,
Nepremičnina - zemljišče parc. št. 548/10, k.o. 218 Hrastje Mota, v izmeri 120 m2,
Nepremičnina - zemljišče parc. št. 548/12, k.o. 218 Hrastje Mota, v izmeri 287 m2,
Nepremičnina - zemljišče parc. št. 548/14, k.o. 218 Hrastje Mota, v izmeri 334 m2.

Na navedenih nepremičninah v naravi leži:
-stanovanjska hiša, ki je bila zgrajena okoli leta 1890 (stavba št. 332); objekt se je zaradi starosti delno že porušil in
- pritličen objekt, zgrajen leta 1900, ki je v dejanski rabi opredeljen kot hlev (stavba št. 333).
Več informacij v prilogi.Javni razpisi
Javni razpis za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Radenci v letu 2021
Datum objave: 12. 1. 2021 9:00
Rok oddaje: 31. 12. 2021 12:00
Številka: 431-0017/2021-1

Predmet razpisa je sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav (v nadaljevanju: MKČN) velikosti do 50 PE za stanovanjske objekte na območju Občine Radenci (v nadaljevanju: občina) v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Radenci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 29/15) in Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Radenci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 30/18 in 52/18).
Upravičenci do dodelitve proračunskih sredstev po tem razpisu so lastniki (fizične osebe) stanovanjskih objektov v občini. V primeru izgradnje skupne male čistilne naprave za več stanovanjskih objektov, je nosilec investicije (vlagatelj) tisti, na katerega zemljišču bo čistilna naprava zgrajena, investitorji pa medsebojna razmerja uredijo s posebno pogodbo.

Splošni pogoji upravičenosti so podrobneje opisani v IV. točki tega razpisa.

Upravičenec lahko kandidira na proračunska sredstva za en objekt le enkrat.


Razpis je odprt vsako leto do porabe sredstev v proračunu Občine Radenci.

 

Arhiv razpisov

Skip to content