Razpisi

Javni razpisi
Namera o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe
Datum objave: 11. 11. 2019 0:00
Rok oddaje: 1. 12. 2019 23:59
Številka: 4780-0005/2019-3


Občina Radenci objavlja
NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE MENJALNE POGODBE
Občina Radenci objavlja namero o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe, s katero bo menjala naslednji zemljišči:
-          kmetijsko zemljišče parc. št. 548/8 (ID 6843363) v izmeri  1.373 m2, k. o. 218 Hrastje Mota
-          kmetijsko zemljišče parc. št. 549 (ID 2278445) v izmeri 205 m2, k. o. 218 Hrastje Mota
za zemljišči:
-          stavbno zemljišče parc. št. 381/3 (ID 6817528) v izmeri  525 m2, k. o. 218 Hrastje Mota

-          stavbno zemljišče parc. št. 381/5 (ID 6817530) v izmeri 366 m2, k. o. 218 Hrastje Mota
 
Več informacij v prilogi.Javni razpisi
Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Radenci v letu 2019
Datum objave: 30. 10. 2019 8:00
Rok oddaje: 15. 11. 2019 10:00
Številka: 330-0002/2019

Občina Radenci razpisuje nepovratna finančna sredstva za programe ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja na območju občine Radenci v letu 2019, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo komisije (EU) št. 702/2014, Uredbo komisije (EU) št. 1407/2013 in Uredbo komisije (EU) št. 1408/2013.
 
Občina Radenci bo dodelila nepovratna finančna sredstva za sledeče ukrepe:
 
Skupinske izjeme v kmetijstvu:
 
a) UKREP 4: Pomoč za plačilo zavarovalnih premij (28. člen Uredbe komisije (EU) št. 702/2014):
 
Pomoči 'de minimis':
 
b) UKREP 7: Pomoč čebelarstvu (Uredba komisije (EU) št. 1408/2013)

Javna naznanila
Ugotovitvena odločba o ukinitvi javnega dobra
Datum objave: 30. 10. 2019 0:00
Rok oddaje: 19. 11. 2019 23:59
Številka: 35106-0001/2019

Ugotovitvena odločba o odvzemu javnega dobra na neprem. 636/6, k.o. 204 Janžev Vrh.
Odločba v prilogi.

Javna naznanila
Ugotovitvena odločba o ukinitvi javnega dobra
Datum objave: 30. 10. 2019 0:00
Rok oddaje: 19. 11. 2019 23:59
Številka: 35106-0001/2019

Ugotovitvena odločba o odvzemu javnega dobra na neprem. 636/6, k.o. 204 Janžev Vrh.
Odločba v prilogi.

Javni pozivi
Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe
Datum objave: 28. 10. 2019 0:00
Rok oddaje: 18. 11. 2019 23:59
Številka: 4780-0009/2019

Občina Radenci na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18), v povezavi s 20. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11 in nasl.), objavlja
 
NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE
 
za prodajo nepremičnine:                      
-           parc. št. 636/6 (ID  6837167), v izmeri 186  m2, k. o. 204 Janžev Vrh.
 
Cena nepremičnine je 1.057,00 EUR brez davka. Prodaja se po načelu videno - kupljeno. 

Več informacij v prilogi.

Javni razpisi
Javni razpis za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Radenci v letu 2019
Datum objave: 7. 5. 2019 0:00
Rok oddaje: 30. 11. 2019 0:00
Številka: 431

Javni razpis za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Radenci v letu 2019
 
Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani Občine Radenci: http://www.radenci.si. Zainteresirane stranke jo lahko dvignejo tudi na sedežu Občine Radenci, Radgonska cesta 9, 9252 Radenci, vsak delovni dan od 7. do 15. ure.
 
Dodatne informacije se lahko pridobijo po elektronski pošti: obcina@radenci.si ali na telefonu: 02 / 5669-610, vsak delovni dan od 7. do 15. ure.
 
Popolne vloge se razvrstijo po datumu, uri in minuti prejetja. Pri prvotno nepopolnih vlogah, ki so bile dopolnjene, se kot čas oddaje vloge štejeta datum in čas oddane dopolnitve. V primeru, da je v seznam popolnih vlog uvrščeno več vlog, kot je na voljo sredstev, se sredstva razdelijo vlagateljem popolnih vlog na začetku seznama, glede na vrstni red (datum, ura in minuta prejema) in razpoložljiva sredstva.
 
V primeru premajhnih razpoložljivih finančnih sredstev za subvencije v proračunu za leto 2019 vsem upravičenim vlagateljem, se preostalim zagotovi izplačilo subvencij v naslednjem proračunskem letu prednostno pred objavo javnega razpisa, v okviru sredstev poračuna predvidenih za te namene.

 

Arhiv razpisov