Razpisi

Javna naznanila
Javno naznanilo-obveščanje zainteresirane javnosti o sodelovanju pri oblikovanju sklepa in pripravi osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za sončno elektrarno Hrastje -Mota
Datum objave: 20. 9. 2022 13:37
Rok oddaje: 25. 10. 2022 0:00
Številka:

Občina Radenci na podlagi 129. člena v povezavi s 119. in 121. členom Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3) (Uradni list RS, št. 199/21) ter 7., 16. in 30. člena Statuta Občine Radenci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 2/11 in 67/15) s tem


JAVNIM NAZNANILOM
obvešča zainteresirano javnost o sodelovanju pri oblikovanju sklepa in pripravi osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za sončno elektrarno Hrastje - Mota


I.

S tem javnim naznanilom se javnost seznanja z namero po pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za sončno elektrarno Hrastje - Mota (v nadaljnjem besedilu: OPPN) in zagotavlja sodelovanje zainteresirane javnosti v obliki zbiranja predlogov in usmeritev za oblikovanje sklepa in pripravo osnutka OPPN.

Občina Radenci je pred sprejetjem sklepa o pričetku priprave OPPN pridobila strokovno podlago za pripravo osnutka OPPN, v kateri je predstavljena vsebina predvidenega OPPN. Strokovna podlaga bo javnosti dostopna na spletni strani Občine Radenci.

II.

Ureditveno območje predvidenega OPPN predstavlja površino - teme opuščenega odlagališča komunalnih odpadkov in se nahaja, na desnem bregu reke Mure, severo-vzhodno od naselja Mota, med regionalno cesto Radenci - Ljutomer. Obsega zemljišči s parcelnima številkama 1986 in 1988, obe k.o. 218 Hrastje Mota v skupni površini 14746 m2 oz. ca 1,5 ha.

III.

Predloge in usmeritve se lahko od 21.9.2022 do vključno 24. 10.2022 pošlje pisno na naslov Občina Radenci, Radgonska cesta 9, 9252 Radenci ali na elektronski naslov obcina@radenci.si

IV.

To javno naznanilo se objavi na oglasni deski Občine Radenci in na uradni občinski spletni strani http://www.radenci.si (na spletni strani občine in na/pri oglasni deski v pritličju poslovne stavbe na naslovu Radgonska cesta 9G v Radencih bo objavljena tudi strokovna podlaga).Št. 350-2/2022- 7
Radenci, dne 19. 9. 2022

Župan
Občine Radenci
Roman Leljak l.r.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
PRILOGI:
- STROKOVNA PODLAGA ZA PRIPRAVO OSNUTKA OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA SONČNO ELEKTRARNO HRASTJE-MOTA
- JAVNO NAZNANILOJavne razgrnitve
Javna predstavitev delnega načrta zaščite in reševanja v primeru zemeljskega plazu
Datum objave: 8. 9. 2022 9:07
Rok oddaje: 8. 10. 2022 23:55
Številka: 846-0004/2022-2022-2/1

Na podlagi sklepa Vlade RS in Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Uradni list RS, št. 24/12, 78/16, 26/19) Občina Radenci objavlja javno predstavitev predloga Občinskega delnega načrta zaščite in reševanja v primeru zemeljskega plazu v občini Radenci.
Omenjeni predlog načrta si lahko ogledate na uradni spletni strani Občine Radenci oz. v prilogi ali na sedežu Občine Radenci, Radgonska cesta 9, Radenci, v sprejemni pisarni, do vključno 08.10.2022,v času uradnih ur po predhodni najavi.


Roman LELJAK

Župan občine Radenci


Javne razgrnitve
Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoto urejanja prostora RA 9
Datum objave: 2. 9. 2022 7:58
Rok oddaje: 7. 10. 2022 0:00
Številka: 431-105/2021

Na podlagi 119. člena v povezavi s 112. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17 - ZUreP-2), 298. in 338. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21 - ZUreP-3) in 7., 8., 16. in 30. člena Statuta Občine Radenci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 2/11 in 67/15) Občina Radenci s tem

JAVNIM NAZNANILOM
obvešča javnost o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoto urejanja prostora RA 9

I.
Občina Radenci naznanja javno razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoto urejanja prostora RA 9, ki ga je izdelalo podjetje ZEU d.o.o., Ulica Staneta Rozmana 5, 9000 Murska Sobota, pod št. OPPN-8/21, z datumom avgust 2022.

II.
Gradivo iz prejšnje točke bo javno razgrnjeno od vključno 5. 9. 2022 do vključno 6. 10. 2022 na/pri oglasni deski Občine Radenci v pritličju poslovne stavbe na naslovu Radgonska cesta 9G v Radencih in na spletni strani Občine Radenci https://www.radenci.si
Javna obravnava gradiva bo v sredo, 28. 9. 2022, ob 16.00 uri, v veliki dvorani Občine Radenci (v pritličju poslovne stavbe na naslovu Radgonska cesta 9G, Radenci).

III.
V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na razgrnjeno gradivo. Pripombe in predlogi se lahko do konca javne razgrnitve pošljejo na naslov Občina Radenci, Radgonska cesta 9, 9252 Radenci ali na elektronski naslov obcina@radenci.si oziroma se podajo ustno na javni obravnavi.
Občina Radenci bo proučila pripombe in predloge javnosti in do njih zavzela stališče, ki ga bo objavila na spletni strani občine in na krajevno običajen način.

IV.
Šteje se, da je pri podajanju pripomb z navedbo imena in priimka ali drugih osebnih podatkov, hkrati podan tudi pristanek za obravnavo in objavo teh podatkov v stališčih do pripomb na občinskem svetu in na spletni strani Občine Radenci ter v objavi na krajevno običajen način. Vse osebe, ki ne želijo, da se v stališču do pripomb objavijo njihova imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajo to na pripombo tudi posebej navesti.

V.
To javno naznanilo se objavi na uradni spletni strani Občine Radenci (https://www.radenci.si) in na oglasnih deskah Občine Radenci (v Radencih v pritličju poslovne stavbe na naslovu Radgonska cesta 9G in pri trgovini Mercator na Panonski cesti ter na Kapelskem Vrhu pri trgovini Mercator).

Številka: 431-105/2021-72
Radenci, dne 2.9.2022

Roman LELJAK, l.r.
ŽUPAN OBČINE RADENCI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JAVNO NAZNANILO o javni razgrnitvi IN GRADIVO ZA JAVNO RAZGRNITEV SE NAHAJA V PRILOGAH.
Javni razpisi
Javni razpis za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Radenci v letu 2022
Datum objave: 2. 2. 2022 9:20
Rok oddaje: 31. 12. 2022 13:00
Številka: 354-0003/2022-1

Predmet razpisa je sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav (v nadaljevanju: MKČN) velikosti do 50 PE za stanovanjske objekte na območju Občine Radenci (v nadaljevanju: občina) v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Radenci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 29/15) in Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Radenci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 30/18 in 52/18).

Upravičenci do dodelitve proračunskih sredstev po tem razpisu so lastniki (fizične osebe) stanovanjskih objektov v občini. V primeru izgradnje skupne male čistilne naprave za več stanovanjskih objektov, je nosilec investicije (vlagatelj) tisti, na katerega zemljišču bo čistilna naprava zgrajena, investitorji pa medsebojna razmerja uredijo s posebno pogodbo.
Splošni pogoji upravičenosti so podrobneje opisani v IV. točki tega razpisa.
Upravičenec lahko kandidira na proračunska sredstva za en objekt le enkrat.

Višina pomoči za posamezno MKČN znaša 1.000,00 EUR bruto za stanovanjski objekt za postavitve MKČN pri zamenjavi obstoječe greznice s čistilno napravo ali novogradnji.
Sofinancira se postavitev ene MKČN za en stanovanjski objekt kot tudi postavitev ene komunalne čistilne naprave za več stanovanjskih objektov.
V primeru postavitve ene MKČN za več stanovanjskih objektov, se poleg subvencije, navedene v 1. odstavku tega člena, vsak naslednji stanovanjski objekt financira v višini 200 EUR/stanovanjski objekt bruto.Javni poziv
Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine
Datum objave: 20. 12. 2021 13:16
Rok oddaje: 10. 1. 2022 24:00
Številka: 4780-0024/2021-3

 

Arhiv razpisov

Skip to content