Razpisi

Javna naznanila
Ugotovitvena odločba o statusu grajenega javnega dobra lokalnega pomena
Datum objave: 26. 11. 2020 0:00
Rok oddaje: 14. 12. 2020 0:00
Številka: 35106-0002/2020-31

Občinska uprava Občine Radenci, Radgonska cesta 9, 9252 Radenci, izdaja na podlagi 245. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; v nadaljevanju ZUreP-2), 17. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, ŠT. 24/06­- uradno prečiščeno besedilo, 105/06 - ZUS-1, 126/0765/088/10 in 82/13), 39. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/1048/1236/14 - odl. US, 46/15 in 10/18), v upravni zadevi formalne ureditve statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, po uradni dolžnosti naslednjo
 
U G O T O V I T V E N O   O D L O Č B O
 
I.       Ugotovi se, da imajo status grajenega javnega dobra lokalnega pomena - občinska cesta naslednje nepremičnine:
a) parc. št. 824/3 katastrska občina 212 Okoslavci (ID znak parcela 212 824/3, ID 2032606)
b) parc. št. 1768 katastrska občina 218 Hrastje Mota (ID znak parcela 218 1768, ID 2835581) 
c) parc. št. 1775/2 katastrska občina 218 Hrastje Mota (ID znak parcela 218 1775/2, ID 2331146)
d) parc. št. 1777/3 katastrska občina 218 Hrastje Mota (ID znak parcela 218 1777/3, ID 4016380)
e) parc. št. 1779 katastrska občina 218 Hrastje Mota (ID znak parcela 218 1779, ID 1324534)
f) parc. št. 1783 katastrska občina 218 Hrastje Mota (ID znak parcela 218 1783, ID 1994941)
g) parc. št. 1784/5 katastrska občina 218 Hrastje Mota (ID znak parcela 218 1784/5, ID 5939751)
 
II.      S to odločbo se pri zemljiški knjigi pristojnega sodišča za nepremičnine iz I. točke te odločbe predlaga vpis lastninske pravice v korist Občine Radenci, Radgonska cesta 9, 9252 Radenci, matična št.: 5880297000, do celote (1/1) in zaznamba grajenega javnega dobra lokalnega pomena - občinska cesta
 
III.     V zvezi z izdajo te odločbe niso nastali nobeni stroški.
 
CELOTNA ODLOČBA JE V PRILOGI.Javni pozivi
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe
Datum objave: 24. 11. 2020 0:00
Rok oddaje: 14. 12. 2020 23:59
Številka: 35289-0001/2020-6

Občina Radenci v skladu s prvim odstavkom 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) objavlja:
 
NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE
 
Občina Radenci, Radgonska cesta 9, 9252 Radenci, objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo zemljišč in poslovnih prostorov Golf igrišča Radenci, vključno z opremo, kot izhaja iz priloge te objave.
Več informacij v prilogi,Javna naznanila
Ugotovitvena odločba o statusu grajenega javnega dobra lokalnega pomena
Datum objave: 20. 11. 2020 0:00
Rok oddaje: 8. 12. 2020 0:00
Številka: 35106-2/2020-30

Občinska uprava Občine Radenci, Radgonska cesta 9, 9252 Radenci, izdaja na podlagi 245. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; v nadaljevanju ZUreP-2), 17. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, ŠT. 24/06­- uradno prečiščeno besedilo, 105/06 - ZUS-1, 126/0765/088/10 in 82/13), 39. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/1048/1236/14 - odl. US, 46/15 in 10/18), v upravni zadevi formalne ureditve statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, po uradni dolžnosti naslednjo
 
U G O T O V I T V E N O   O D L O Č B O
 
I.       Ugotovi se, da imajo status grajenega javnega dobra lokalnega pomena - občinska cesta naslednje nepremičnine:
a) parc. št. 241 katastrska občina 216 Hrašenski Rački Vrh (ID znak parcela 216 241, ID 2625816) 
b) parc. št. 243 katastrska občina 216 Hrašenski Rački Vrh (ID znak parcela 216 243, ID 274605)
c) parc. št. 244 katastrska občina 216 Hrašenski Rački Vrh (ID znak parcela 216 244, ID 5144368)
d) parc. št. 96 katastrska občina 217 Murščak (ID znak parcela 217 96, ID 1303325)
e) parc. št. 98 katastrska občina 217 Murščak (ID znak parcela 217 98, ID 4493644)
f) parc. št. 99 katastrska občina 217 Murščak (ID znak parcela 217 99, ID 295605)
g) parc. št. 100 katastrska občina 217 Murščak (ID znak parcela 217 100, ID 2982016)
h) parc. št. 1766 katastrska občina 218 Hrastje Mota (ID znak parcela 218 1766, ID 2500045)
i) parc. št. 1770 katastrska občina 218 Hrastje Mota (ID znak parcela 218 1770, ID 4012118)
j) parc. št. 1772 katastrska občina 218 Hrastje Mota (ID znak parcela 218 1772, ID 1156641)
k) parc. št. 1773/1 katastrska občina 218 Hrastje Mota (ID znak parcela 218 1773/1, ID 1827252)
l) parc. št. 1773/2 katastrska občina 218 Hrastje Mota (ID znak parcela 218 1773/2, ID 988486)
m) parc. št. 938/3 katastrska občina 213 Dragotinci (ID znak parcela 213 938/3, ID 274825)
 
II.      S to odločbo se pri zemljiški knjigi pristojnega sodišča za nepremičnine iz I. točke te odločbe predlaga vpis lastninske pravice v korist Občine Radenci, Radgonska cesta 9, 9252 Radenci, matična št.: 5880297000, do celote (1/1) in zaznamba grajenega javnega dobra lokalnega pomena - občinska cesta
 
III.     V zvezi z izdajo te odločbe niso nastali nobeni stroški.
 
CELOTNA ODLOČBA JE V PRILOGI.Javna naznanila
Ugotovitvena odločba o statusu grajenega javnega dobra lokalnega pomena
Datum objave: 19. 11. 2020 0:00
Rok oddaje: 7. 12. 2020 0:00
Številka: 35106-0002/2020-29

Občinska uprava Občine Radenci, Radgonska cesta 9, 9252 Radenci, izdaja na podlagi 245. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; v nadaljevanju ZUreP-2), 17. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, ŠT. 24/06­- uradno prečiščeno besedilo, 105/06 - ZUS-1, 126/0765/088/10 in 82/13), 39. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/1048/1236/14 - odl. US, 46/15 in 10/18), v upravni zadevi formalne ureditve statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, po uradni dolžnosti naslednjo
 
U G O T O V I T V E N O   O D L O Č B O
 
I.       Ugotovi se, da imajo status grajenega javnega dobra lokalnega pomena - občinska cesta naslednje nepremičnine:
a) parc. št. 824/6 katastrska občina 212 Okoslavci (ID znak parcela 212 824/6, ID 2369788) 
b) parc. št. 824/8 katastrska občina 212 Okoslavci (ID znak parcela 212 824/8, ID 3713143)
c) parc. št. 926 katastrska občina 212 Okoslavci (ID znak parcela 212 926, ID 3881441)
d) parc. št. 824/12 katastrska občina 212 Okoslavci (ID znak parcela 212 824/12, ID 18521)
e) parc. št. 824/11 katastrska občina 212 Okoslavci (ID znak parcela 212 824/11, ID 857676)
 
II.      S to odločbo se pri zemljiški knjigi pristojnega sodišča za nepremičnine iz I. točke te odločbe predlaga vpis lastninske pravice v korist Občine Radenci, Radgonska cesta 9, 9252 Radenci, matična št.: 5880297000, do celote (1/1) in zaznamba grajenega javnega dobra lokalnega pomena - občinska cesta
 
III.     V zvezi z izdajo te odločbe niso nastali nobeni stroški.
 
CELOTNA ODLOČBA JE V PRILOGI.Javna naznanila
Ugotovitvena odločba o statusu grajenega javnega dobra lokalnega pomena
Datum objave: 19. 11. 2020 0:00
Rok oddaje: 7. 12. 2020 0:00
Številka: 35106-0002/2020-28

Občinska uprava Občine Radenci, Radgonska cesta 9, 9252 Radenci, izdaja na podlagi 245. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; v nadaljevanju ZUreP-2), 17. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, ŠT. 24/06­- uradno prečiščeno besedilo, 105/06 - ZUS-1, 126/0765/088/10 in 82/13), 39. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/1048/1236/14 - odl. US, 46/15 in 10/18), v upravni zadevi formalne ureditve statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, po uradni dolžnosti naslednjo
 
U G O T O V I T V E N O   O D L O Č B O
 
I.       Ugotovi se, da imajo status grajenega javnega dobra lokalnega pomena - občinska cesta naslednje nepremičnine:
a) parc. št. 1344 katastrska občina 201 Rihtarovci (ID znak parcela 201 1344, ID 2173385) 
b) parc. št. 694/2 katastrska občina 202 Kapelski Vrh (ID znak parcela 202 694/2, ID 4913434)
c) parc. št. 697 katastrska občina 202 Kapelski Vrh (ID znak parcela 202 697, ID 546489)
d) parc. št. 698 katastrska občina 202 Kapelski Vrh (ID znak parcela 202 698, ID 4913433)
e) parc. št. 699/8 katastrska občina 202 Kapelski Vrh (ID znak parcela 202 699/8, ID 6306319)
f) parc. št. 705 katastrska občina 202 Kapelski Vrh (ID znak parcela 202 705, ID 43489)
g) parc. št. 635/2 katastrska občina 204 Janžev Vrh (ID znak parcela 204 635/2, ID 1040536)
h) parc. št. 638/3 katastrska občina 204 Janžev Vrh (ID znak parcela 204 638/3, ID 3896075)
 
II.      S to odločbo se pri zemljiški knjigi pristojnega sodišča za nepremičnine iz I. točke te odločbe predlaga vpis lastninske pravice v korist Občine Radenci, Radgonska cesta 9, 9252 Radenci, matična št.: 5880297000, do celote (1/1) in zaznamba grajenega javnega dobra lokalnega pomena - občinska cesta
 
III.     V zvezi z izdajo te odločbe niso nastali nobeni stroški.
 
CELOTNA ODLOČBA JE V PRILOGI.Javna naročila
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE Razpisne dokumentacije Gradnja komunalne čistilne naprave z izdelavo izvedbene projektne dokumentacije na nivoju PZI in PID
Datum objave: 19. 11. 2020 0:00
Rok oddaje: 28. 12. 2020 10:00
Številka: 431-0104/2020-1P

OBČINE RADENCI objavlja spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije - ČISTOPIS
 
SKLOP 1 GRADNJA KOMUNALNE ČISTILNE NAPRAVE Z IZDELAVO IZVEDBENE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE NA NIVOJU PZI IN PID

 • Spremembe in dopolnitve Razpisne dokumentacije - ČISTOPIS (word in pdf)
 • Spremembe in dopolnitve Razpisna dokumentacij - vidne spremembe
 • Spremembe in dopolnitve tehnične smernice ČISTILNA NAPRAVA
 • 1 GRAD SITUACIJA
 • 3- karakteristična prereza
 • CN RAD-PGD-VM (pregledna)
 • CN RAD-PGD-VM (varovalni)
 • Delno enotno gradbeno dovoljenje
 • Odločba ČN 35_1252_2013
 • Pridobljena soglasja prvi del
 • Pridobljena soglasja  del

 
SKLOP 2 HIDRAVLIČNE IZBOLJŠAVE NA KANALIZACIJSKEM OMREŽJU

 • GD hidravlične izboljšave
 • Odločba hidravličen izboljšave
 • Hidravlične izboljšave PZI
 • Tehnično poročilo hidravlične izboljšave

 
 Javna naznanila
Ugotovitvena odločba o statusu grajenega javnega dobra lokalnega pomena
Datum objave: 17. 11. 2020 0:00
Rok oddaje: 3. 12. 2020 0:00
Številka: 35106-0002/2020-27

Občinska uprava Občine Radenci, Radgonska cesta 9, 9252 Radenci, izdaja na podlagi 245. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; v nadaljevanju ZUreP-2), 17. člena Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 - uradno prečiščeno besedilo, 105/06 - ZUS-1, 126/0765/088/10 in 82/13), Sklepa o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena (Uradno glasilo slovenskih občin št. 63/2020), v zadevi pridobitve statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, po uradni dolžnosti naslednjo 
 
U G O T O V I T V E N O   O D L O Č B O
 

 1. Ugotovi se, da je nepremičnina parc. št. 1655/20 katastrska občina 200 Radenci  (ID znak parcela 200 1655/20, ID 1003642) grajeno javno dobro lokalnega pomena

 
2. Ugotovi se, da je nepremičnina parc. št. 1655/22 katastrska občina 200 Radenci  (ID znak parcela 200 1655/22, ID 2175034) grajeno javno dobro lokalnega pomena.
 
3. Na podlagi te odločbe se po pravnomočnosti v zemljiški knjigi pri parcelah, navedenih v prvi in drugi točki izreka, vpiše zaznamba o javnem dobru z naslednjimi podatki: grajeno javno dobro lokalnega pomena.
 
4. V zvezi z izdajo te odločbe niso nastali nobeni stroški.
 
CELOTNA ODLOČBA JE V PRILOGI.Javna naznanila
Ugotovitvena odločba o statusu grajenega javnega dobra lokalnega pomena
Datum objave: 16. 11. 2020 0:00
Rok oddaje: 2. 12. 2020 0:00
Številka:

Občinska uprava Občine Radenci, Radgonska cesta 9, 9252 Radenci, izdaja na podlagi 245. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; v nadaljevanju ZUreP-2), 17. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, ŠT. 24/06­- uradno prečiščeno besedilo, 105/06 - ZUS-1, 126/0765/088/10 in 82/13), 39. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/1048/1236/14 - odl. US, 46/15 in 10/18), v upravni zadevi formalne ureditve statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, po uradni dolžnosti naslednjo
 
U G O T O V I T V E N O   O D L O Č B O
 
I.       Ugotovi se, da imajo status grajenega javnega dobra lokalnega pomena - občinska cesta naslednje nepremičnine:
a) parc. št. 1626/1 katastrska občina 200 Radenci (ID znak parcela 200 1626/1, ID 5248924) 
b) parc. št. 1628 katastrska občina 200 Radenci (ID znak parcela 200 1628, ID 3234359)
c) parc. št. 1641 katastrska občina 200 Radenci (ID znak parcela 200 1641, ID 1890040)
d) parc. št. 1642 katastrska občina 200 Radenci (ID znak parcela 200 1642, ID 1386776)
e) parc. št. 1652 katastrska občina 200 Radenci (ID znak parcela 200 1652, ID 3744127)
 
II.      S to odločbo se pri zemljiški knjigi pristojnega sodišča za nepremičnine iz I. točke te odločbe predlaga vpis lastninske pravice v korist Občine Radenci, Radgonska cesta 9, 9252 Radenci, matična št.: 5880297000, do celote (1/1) in zaznamba grajenega javnega dobra lokalnega pomena - občinska cesta
 
III.     V zvezi z izdajo te odločbe niso nastali nobeni stroški.
 
CELOTNA ODLOČBA JE V PRILOGI.Javna naznanila
Ugotovitvena odločba o statusu grajenega javnega dobra lokalnega pomena
Datum objave: 16. 11. 2020 0:00
Rok oddaje: 2. 12. 2020 0:00
Številka:

Občinska uprava Občine Radenci, Radgonska cesta 9, 9252 Radenci, izdaja na podlagi 245. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; v nadaljevanju ZUreP-2), 17. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, ŠT. 24/06­- uradno prečiščeno besedilo, 105/06 - ZUS-1, 126/0765/088/10 in 82/13), 39. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/1048/1236/14 - odl. US, 46/15 in 10/18), v upravni zadevi formalne ureditve statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, po uradni dolžnosti naslednjo
 
U G O T O V I T V E N O   O D L O Č B O
 
I.       Ugotovi se, da imajo status grajenega javnega dobra lokalnega pomena - občinska cesta naslednje nepremičnine:
a) parc. št. 637 katastrska občina 199 Šratovci (ID znak parcela 199 637, ID 4888549) 
b) parc. št. 639/1 katastrska občina 199 Šratovci (ID znak parcela 199 639/1, ID 2537779)
c) parc. št. 651/2 katastrska občina 199 Šratovci (ID znak parcela 199 651/2, ID 2200784)
 
II.      S to odločbo se pri zemljiški knjigi pristojnega sodišča za nepremičnine iz I. točke te odločbe predlaga vpis lastninske pravice v korist Občine Radenci, Radgonska cesta 9, 9252 Radenci, matična št.: 5880297000, do celote (1/1) in zaznamba grajenega javnega dobra lokalnega pomena - občinska cesta
 
III.     V zvezi z izdajo te odločbe niso nastali nobeni stroški.
 
CELOTNA ODLOČBA JE V PRILOGI.Javne objave in razpisi
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za parc. št. 2/14 katastrska občina 198 Boračeva
Datum objave: 11. 11. 2020 0:00
Rok oddaje: 2. 12. 2020 0:00
Številka: 4780-0034/2020

Občina Radenci na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18), v povezavi z 20. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11 in nasl.), objavlja
 
NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE
 
za prodajo nepremičnine:                     

 • parc. št. 2/14, v izmeri 85,00 m2, k. o. 198 Boračeva,

 
Cena nepremičnine je 425,00 EUR brez davka. Prodaja se po načelu videno - kupljeno.
Več informacij v prilogi.Javne objave in razpisi
Sklep o začasnem preklicu objave o nameri sklenitve neposredne pogodbe št. 4780-0021/2020
Datum objave: 1. 11. 2020 0:00
Rok oddaje: 31. 12. 2020 0:00
Številka: 4780-0021/2020-3

V prilogi se nahaja sklep o začasnem preklicu objave o nameri sklenitve neposredne pogodbe št. 4780-0021/2020.
 
Sklep se nahaja v prilogi.
Javni razpisi
Javno zbiranje ponudb
Datum objave: 6. 7. 2020 0:00
Rok oddaje: 31. 12. 2020 0:00
Številka: 7113-0005/2029-52


Javni razpisi
Javni razpis za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Radenci v letu 2020
Datum objave: 16. 3. 2020 9:00
Rok oddaje: 31. 12. 2020 0:00
Številka: 354-0018/2020-3

Predmet razpisa je sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav (v nadaljevanju: MKČN) velikosti do 50 PE za stanovanjske objekte na območju Občine Radenci (v nadaljevanju: občina) v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Radenci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 29/15) in Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Radenci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 30/18 in 52/18). 
 
Upravičenci do dodelitve proračunskih sredstev po tem razpisu so lastniki (fizične osebe) stanovanjskih objektov v občini. V primeru izgradnje skupne male čistilne naprave za več stanovanjskih objektov, je nosilec investicije (vlagatelj) tisti, na katerega zemljišču bo čistilna naprava zgrajena, investitorji pa medsebojna razmerja uredijo s posebno pogodbo.
 
Splošni pogoji upravičenosti so podrobneje opisani v IV. točki tega razpisa.
 
Upravičenec lahko kandidira na proračunska sredstva za en objekt le enkrat. 

Arhiv razpisov

Skip to content