Lokalni energijski koncept

Namen projekta je izboljšanje energetskega stanja v občini in oblikovanje trajnostnega razvoja oskrbe z energijo v občini za naslednjih 10 let.

Strateški cilji projekta:

 • široko sprejet Lokalni energetski koncept za območje Občine Radenci,
 • izboljšano sodelovanje in povezovanje na področju energetske oskrbe na območju občine Radenci,
 • učinkovit načrt ukrepov, ki bo zagotavljal dosego ciljev na področju URE in OVE in določitev odgovornosti za njegovo izvedbo,
 • merljivi kazalci za spremljanje doseganja dolgoročnih ciljev in realizacije ukrepov,
 • aktivna širša javnost, usmerjena v URE in OVE.

Specifični cilji projekte:

 • vzpostavitev energetskega knjigovodstva v vseh stavbah,
 • dvig energetske učinkovitosti v javnih stavbah,
 • energetska sanacija javnih stavb in spodbujanje energetske sanacije stanovanjskih in ostalih stavb,
 • uvedba kogeneracije v čim več objektov,
 • sistem fotovoltaike na vseh objektih v občinski lasti, kjer so pogoji ustrezni,
 • obvezno priključevanje objektov na omrežje zemeljskega plina,
 • dolgoročno spodbujanje izkoriščanja geotermalne energije,
 • spodbujanje gospodinjstev pri uvajanju energetsko varčnih načinov ogrevanja (URE) in možnosti koriščenja obnovljivih virov energije (OVE),
 • zagotavljanje energijske učinkovitosti pri prostorskem načrtovanju.

Specifični cilji so podrobneje opredeljeni v drugem delu poročila, kjer so v okviru načrta ukrepov podani časovna dinamika, nosilec ukrepa, aktivnost občine in doba vračanja za posamezen specifičen cilj oz. ukrep za doseganje ciljev.

 

Sklep in soglasje

Skip to content