Sončna elektrarna za samooskrbo Športnega centra Radenci

Naslov operacije: Sončna elektrarna za samooskrbo Športnega centra Radenci

Razlogi za operacijo: viri energije so obnovljivi in neobnovljivi. Izkoriščanje obnovljivih virov prispeva k zmanjšanju podnebnih sprememb in izpustov toplogrednih plinov, trajnostnemu razvoju in razvoju na znanju temelječega gospodarstva. Občina Radenci kot prepoznavna turistična destinacija, ki gradi svojo dejavnost na naravnih zdravilnih faktorjih se močno zaveda pomena ohranitve narave in naravnih virov, zato se odloča za uporabo obnovljivih virov energije.

Sončna energija je trajni vir energije z ogromnim potencialom, ki ga s sončno elektrarno lahko izkoristimo za samooskrbo in energetsko neodvisnost izbranega objekta. S tem si bomo zagotovili stroškovno in okolju prijazno oskrbo z električno energijo.

Z uporabo obnovljivega vira energije bo Športni center Radenci postal samooskrben za ogrevanje in osvetlitev. Sistem samooskrbe pomeni, da se poleti, ko nastaja višek  električna energija  le ta preko dvosmernega števca odda v omrežje in pozimi, ko je  poraba večja od proizvodnje  se električna energija koristi iz omrežja.

Cilji projekta:

Varovanje narave in trajnostno upravljanje z naravnimi viri; uporaba sončne energije bo neposredno prispevala k cilju varovanja okolja in upravljanju z naravnimi viri, saj se vsebinsko izvedba sončne elektrarne veže na varovanje in trajnostno uporabo naravno ohranjenih območij. Spodbujan bo trajnostni način življenja in družbenega delovanja, saj operacija predvideva izobraževanje in informiranje na temo trajnostne izrabe sončne energije. Operacija sledi devetim  prednostnim ciljem varstvo narave in krepitev ekološke odpornosti, spodbujanje trajnostne, z viri gospodarne in nizkoogljične rasti, ter učinkovito obravnavanje tveganj za zdravje, ki so povezana z okoljem.

Prilagajanje podnebnim spremembam, Povečana poraba obnovljivih virov in povečanje učinkovitosti rabe energije

S prehodom na sončno elektrarno za samooskrbo bomo prispevali k prehodu iz fosilnih k obnovljivim virom energije. Uporabili bomo sončno energijo, k čemur usmerja specifični cilj iz Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino Prlekija 2014 -2020.

Pričakovani rezultati:

  • Sončna elektrarna – 1.
  • Letna proizvodnja 23500 kWh električne energije (celoletna poraba električne energije na ŠRC).
  • Povečanje ozaveščenosti prebivalcev o pomenu uporabe obnovljivih virov energije
  • Predstavitev projekta širši javnosti in širjenja dobrih praks.

Podatki o financiranju:

Vrednost upravičenih stroškov operacije: 35.809,67 €

Sofinanciranje iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja znaša 80%, delež Republike Slovenije pa 20%.

Skupna vrednost sofinanciranje je 20.911,00€ ali 70 % upravičenih stroškov.

Lastna sredstva: 14,898.68 €

POVEZAVE:

 

Skip to content