Priključitev objekta

Priključitev objekta na javni vodovod

Za priključitev na javno vodovodno omrežje v upravljanju Režijskega obrata Občine Radenci je potrebno izpolniti Vlogo za priklop.

 

Postopek priključitve

  1. V postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja mora investitor od 1. 6. 2018 dalje za objekt pridobiti projektne pogoje oziroma mnenje. Po pridobitvi gradbenega dovoljenja z Vlogo za priklop na vodovodno omrežje zaprosi za priklop objekta na javno vodovodno omrežje. Vlogi mora biti priložena ustrezna tehnična dokumentacija.
  2. Za obstoječe objekte, ki se na novo priključujejo, je treba pridobiti soglasje za priključitev (Vloga za soglasje k priključitvi), po pridobitvi soglasja pa je za izvedbo priključka treba oddati še Vlogo za priklop na vodovodno omrežje.

Ob priključevanju na javni vodovod moramo biti pozorni na določene okoliščine:

  • Če je naročnik odjemnega mesta izvajalec, ki gradi za trg, je obvezno ob predaji objekta končnemu uporabniku dostaviti upravljavcu pisni primopredajni zapisnik, iz katerega je razvidna količina vode, ki jo je porabil posamezen uporabnik, v nasprotnem primeru je prvotni naročnik dolžan poravnati obveznosti, ki so nastale do datuma ugotovitve novega uporabnika.
  • V primeru, da se nahaja priklop na javno vodovodno omrežje pod asfaltirano javno cesto, je pomembno dovoljenje za zaporo ceste, ki ga stranka pridobi na občini.

 

Izvedba priključka

Po pridobitvi ustrezne projektne dokumentacije in izdanega soglasja, montažna dela izvede Režijski obrat Občine Radenci ali njegov pooblaščeni izvajalec pod nadzorom upravljavca. Gradbena dela izvede stranka v lastni režiji, vendar pod nadzorom upravljavca.

Uporabnik naj vsaj 2 tedna pred planirano izvedbo obvesti upravljavca in 2 dni preden je pripravljen jarek za montažo. V primeru, da so zaradi neprimerno izvedenih ali koordiniranih gradbenih del potrebni posegi, se ti dodatno zaračunajo stranki po veljavnem ceniku.

Po opravljenem posegu se vodovodni priključek geodetsko posname, ime oziroma naziv uporabnika pa se vnese v bazo uporabnikov pri upravljavcu. Vsak vgrajeni vodomer predstavlja posamezno odjemno mesto. Veliko pozornosti ob izvedbi posvečamo zunanji ureditvi (dejansko in projektirano stanje), zaradi uskladitve kota izkopa in postavitve vodomernega jaška.

Prostor s hišnimi priključki mora biti vedno dostopen. Prav tako pa mora biti suh, prehoden in zaščiten pred zmrzaljo.

 

Stroški priključitve

Priključitev na javni vodovod, torej stroški materiala in montaže, se zaračunajo skladno s cenikom.

 

Priključitev na na področju, kjer je javni vodovod zgrajen, oz. se javni vodovod gradi ali rekonstruira

V skladu z Odlokom o oskrbi s pitno vodo v občini Radenci, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Radenci na 6. izredni seji dne, 7. 12. 2016, in prvo ter drugo alinejo 56. člena Tehničnega pravilnika o javnem vodovodu Sistema C, objavljenem v Uradnem listu RS 22-1166/2017, dne, 28. 4. 2017, je na področju, kjer je javni vodovod zgrajen, oz. se javni vodovod gradi ali rekonstruira, priključitev na javni vodovod obvezna za vse objekte. Novi objekti se morajo priključiti na javni vodovod pred vselitvijo oziroma pred izdajo uporabnega dovoljenja, obstoječi objekti pa v roku šest mesecev od nastanka pogojev za priključitev.

Lastnik nepremičnine mora hišni priključek urediti na način, da bo priključitev izvedena v novem jašku (vodovodno cev iz hiše pripeljati do novega jaška). Vodovod se mora položiti na globino min. 1,00 m oz. pod cono zmrzovanja.

Ko je hišni priključek pripravljen, je potrebno obvesti upravljalca vodovoda in z njim dogovoriti termin priključitve na nov vodovod.

Vsa montažna dela pri izvedbi priključitve vodovodnega priključka, vključno z montažo obračunskega vodomera lahko izvede samo upravljavec javnega vodovoda.

 

Sprememba obstoječega komunalnega priključka

Za vsako spremembo obstoječega priključka je potrebno na podlagi odlokov posameznih občin pridobiti soglasje upravljavca. Naročnik mora oddati Vlogo za soglasje k priključitvi, k vlogi priložiti ustrezno projektno dokumentacijo in Vlogo za priklop na vodovodno omrežje.

 

Vzdrževanje vodovodnega priključka

Vodovodni priključek lahko vzdržuje izključno upravljavec vodovodnega omrežja.

Skip to content