Javne gospodarske službe

Zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov

Saubermacher Slovenija d.o.o.,
Ulica Matije Gubca 2
9000 Murska Sobota
Odgovorna oseba direktor Rudi Horvat.

Obdelava in odlaganje komunalnih odpadkov

Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o.,
Odgovorna oseba Franc Cipot.

Odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode

Sim Radenci d.o.o.,
Odgovorna oseba Borut Sečko.

Oskrba s pitno vodo

Sim Radenci d.o.o.,
Odgovorna oseba Anita Gašpar,

Gospodarska javna služba je v predaji na:
Javno podjetje Prlekija d.o.o.,
odgovorna oseba Davorin Kurbus.

Vzdrževanje občinskih javnih cest

Cestno podjetje Murska Sobota d.d.,
Odgovorna oseba Jožef Dominko.