Okoljska dajatev za obremenjevanje vode

Okoljska dajatev za obremenjevanje vode

Okoljsko dajatev za zavezanca za komunalno odpadno vodo skladno z Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odpadnih voda izračunava, zaračunava in vplačuje izvajalec obvezne občinske gospodarske javne službe, ki je na območju nastajanja komunalne odpadne vode določen za izvajanje obveznih storitev odvajanja komunalne odpadne vode in prevzema komunalne odpadne vode iz nepretočnih greznic ali blata iz obstoječih greznic in malih komunalnih čistilnih naprav.

Plačila okoljske dajatve so oproščeni kmetje za odpadno vodo, ki se uporablja in nastaja v kmetijstvu.

Za oprostitev plačila mora uporabnik posredovati pisno Izjavo o uporabi odpadnega blata za gnojilo v kmetijstvu s sledečimi prilogami:

  • izpis iz centralnega registra govedi (seznam govedi na kmetijskem gospodarstvu) in
  • potrdilo o skupnem gospodinjstvu (potrdilo izda Upravna enota).

Vloga se vloži na naslov Občine Radenci in se kot popolna šteje takrat, kadar naslovnik posreduje vso zgoraj navedeno dokumentacijo.

Občina Radenci na podlagi popolne vloge izda Odločbo o oprostitvi v roku 15 dni, in sicer od datuma vloge do konca triletnega obdobja. Vlogo je potrebno po preteku treh let obnoviti.