Okoljska dajatev za obremenjevanje vode

Okoljska dajatev za obremenjevanje vode

Okoljsko dajatev za zavezanca za komunalno odpadno vodo skladno z Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odpadnih voda – Uradni list RS, št. 80/12 in 98/15, izračunava, zaračunava in vplačuje izvajalec obvezne občinske gospodarske javne službe, ki je na območju nastajanja komunalne odpadne vode določen za izvajanje obveznih storitev odvajanja komunalne odpadne vode in prevzema komunalne odpadne vode iz nepretočnih greznic ali blata iz obstoječih greznic in malih komunalnih čistilnih naprav.

Zavezanec za plačilo okoljske dajatve zaradi odvajanja komunalne odpadne vode je pravna ali fizična oseba, ki je uporabnik stavbe, v kateri nastaja komunalna odpadna voda.

Plačnik okoljske dajatve je izvajalec javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, ki za zavezanca izračunava, zaračunava in vplačuje okoljsko dajatev.

Prejemnik plačila okoljske dajatve je občina, v kateri zavezanec odvaja komunalno odpadno vodo v javno kanalizacijo, greznico ali malo komunalno čistilno napravo.

Višina okoljske dajatve se določi kot seštevek enot obremenitve (EO). Kjer se količina porabljene pitne vode meri, se okoljska dajatev obračunava glede na količino porabljene pitne vode. Kjer se poraba pitne vode ne meri, velja, da je 1 oseba = 1 enota obremenitve (EO). V primeru, da za določeno stavbo ni podatkov o številu stalno in/ali začasno prijavljenih oseb, je lastnik stavbe v skladu z navedeno uredbo dolžan podatke posredovati izvajalcu javne službe.

Pri obračunu okoljske dajatve se upošteva način ravnanja s komunalnimi odpadnimi vodami.

Višina okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda znaša:

  • za uporabnika, priključenega na kanalizacijski sistem, ki se zaključuje s sekundarnim ali terciarnim čiščenjem ali malo komunalno čistilno napravo do 50 PE – 0,0528 €/m3
  • za uporabnika, ki ni priključen na kanalizacijski sistem in odpadno vodo odvaja v obstoječo greznico – 0,5283 €/m3
  • za uporabnika brez merjenja porabe pitne vode – 26,4125 €/osebo na leto

Obstoječe pretočne greznice se ne upoštevajo kot čistilne naprave, zaradi katerih bi se zmanjšala okoljska dajatev.

Lastnikom/upravljavcem MKČN do 50 PE se upošteva znižana okoljska dajatev po prejemu vloge in Poročila o prvih meritvah za MKČN do 50 PE. Več informacij si lahko preberete tukaj.

Plačila okoljske dajatve so lahko oproščeni kmetje za odpadno vodo, ki se uporablja in nastaja v kmetijstvu. Za oprostitev plačila je potrebno oddati vlogo (Vloga za oprostitev plačila okoljske dajatve).

NAVODILA IN POJASNILA ZA OPROSTITEV PLAČILA OKOLJSKE DAJATVE ZA ONESNAŽEVANJE OKOLJA ZARADI ODVAJANJA ODPADNIH VODA NASTALIH PRI OPRAVLJANJU KMETIJSKE DEJAVNOSTI

Na podlagi 2. člena Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (UL RS, št. 1123 / 04 s spremembami in dopolnitvami) ter 4. in 5. členom Uredbe o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijski virov (UL RS, št. 133 / 09 – čistopis) vas seznanjamo z navodili za oprostitev plačila okoljske dajatve za obremenjevanje voda za odpadno vodo, ki nastaja v kmetijstvu in se uporablja v kmetijstvu na kmetijskih zemljiščih in območjih, kjer Režijski obrat Občine Radenci izvaja javno službo oskrbe s pitno vodo.

Pisni vlogi za oprostitev plačila okoljske dajatve mora vlagatelj priložiti naslednje:

  1. Potrdilo o statusu kmeta ali Odločbo o priznanju statusa kmeta občana oz. priznanje pravne osebe kot kmetijske organizacije (Potrdilo izda Upravna enota).
  2. Potrdilo o številu glav živine – male, velika (Potrdilo izda Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Služba za identifikacijo in registracijo).
  3. Potrdilo o obdelovalnih površinah (Potrdilo izda Upravna enota) ali posestni list ali C obrazec – subvencijska vloga.
  4. Izračun o razpolaganju z zadostnimi kmetijskimi površinami glede na število glav živine (Potrdilo izda območna Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije), ki mora znašati največ:
  • 2,5 GVŽ / ha v govedoreji,
  • 2,0 GVŽ / ha pri reji perutnine in prašičev.

Vlogo je potrebno posredovati na naslov Občine Radenci (režijski obrat) , Radgonska cesta 9, 9252 Radenci in se kot popolna šteje takrat, kadar vlagatelj posreduje vso zgoraj navedeno dokumentacijo. Režijski obrat Občine Radenci na podlagi popolne vloge upošteva oprostitev pri obračunu okoljske dajatve, in sicer od datuma vloge do konca koledarskega leta za katerega je vloga oddana.

Vlagatelj vloge za oprostitev plačila okoljske dajatve mora vsako leto najkasneje do 31. decembra tekočega leta posredovati novo vlogo s prilogami, priloženi izpisi morajo biti iz tekočega leta. Na podlagi teh podatkov Režijski obrat Občine Radenci podaljša oprostitev plačila okoljske dajatve.

V primeru, da Občina Radenci ugotovi, da je vlagatelj podal lažno izjavo o urejenosti gnojnične jame, ima pravico zahtevati povračilo plačila okoljske dajatve od začetka upoštevanja oprostitve plačila okoljske dajatve, skupaj z zamudnimi obrestmi.

Skip to content