Prostorski akti

1.) OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT

 Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Radenci (Uradno glasilo slovenskih občin št. 33/2016, 55/2017, 9/2021) – krajše OPN

a) Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Radenci (Uradno glasilo slovenskih občin št. 33/2016) se nahaja v naslednji prilogi

Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Radenci

Izvedeni del (grafiko), kjer pa lahko prihaja do večjih odstopanj pri prikazu namenskih rab na zemljišču (še neizvedena tehnična posodobitev), je skoraj v celoti možno videti na spletni strani https://gis.iobcina.si/gisapp/Default.aspx?a=radenci

Strokovna rešitev ureditve vzporedne prometne povezave med Finžgarjevo in Kajuhovo ulico v naselju Radenci (za EUP RA 15/1; grafika)

b) Popravek Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Radenci (Uradno glasilo slovenskih občin št. 55/2017) se nahaja na naslednji povezavi

http://www.lex-localis.info/UradnoGlasiloObcin/VsebinaDokumenta.aspx?SectionID=4a080ad0-d13d-4e2a-8054-8460d3037ec7

c) Obvezna razlaga petega odstavka točke b, 56. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu (OPN) Občine Radenci (Uradno glasilo slovenskih občin št.  9/2021) se nahaja na naslednji povezavi

http://www.lex-localis.info/UradnoGlasiloObcin/VsebinaDokumenta.aspx?SectionID=fe1b68d0-7821-476c-81b1-9ac37812700a

Dodatna pojasnitev strokovne rešitve glede parcelacije, gradbenih mej in linij-grafika

d) Odlok o drugih spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Radenci (SD OPN RAD 2) (Uradno glasilo slovenskih občin št. 32/2024)

http://www.lex-localis.info/UradnoGlasiloObcin/VsebinaDokumenta.aspx?SectionID=9cce4094-8ac1-4258-8ed5-58b3986fedf9

2.) Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoto urejanja prostora  RA 20 (stanovanjska soseska)

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoto urejanja prostora RA 20 (stanovanjska soseska) (Uradno glasilo slovenskih občin št. 36/2021)-krajše OPPN se nahaja v naslednji prilogi:

Odlok_OPPN_RA20

Grafični del OPPN se nahaja v naslednji prilogi:

OPPN_RA20_graficni del

 

3.) Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za poslovno trgovski center v Občini Radenci

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za poslovno trgovski center v Občini Radenci (Uradno glasilo slovenskih občin št. 37/2010)-krajše OPPN se nahaja v naslednji prilogi:

Odlok OPPN

Grafični del OPPN se nahaja v naslednji prilogi:

Območje OPPN z obstoječim parcelnim

Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji

Promet

Komunalna karta

požarna karta

Parcelacija

Zazidalna situacija

 

4.) Odlok o ureditvenem načrtu “zdraviliški kompleks Radenci”

Odlok o ureditvenem načrtu »zdraviliški kompleks Radenci« (Uradne objave občinskih skupščin: Gornja Radgona, Lendava, Ljutomer in Murska Sobota št. 33/87, Uradni list RS št. 37/96) – v nadaljevanju UN

a) Odlok o ureditvenem načrtu »zdraviliški kompleks Radenci« (Uradne objave občinskih skupščin: Gornja Radgona, Lendava, Ljutomer in Murska Sobota št. 33/87) se nahaja v prilogah:

Odlok-UN

Tekstualni del UN

 

b) Odlok o spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta “zdraviliški kompleks Radenci” (Uradni list RS št. 37/96)

Odlok o sprem. in dop. UN

 

5. ) Odlok o ureditvenem načrtu “kopališče v Radencih”

Odlok o ureditvenem načrtu “kopališče v Radencih” (Uradne objave občinskih skupščin: Gornja Radgona, Lendava, Ljutomer in Murska Sobota št. 27/86) se nahaja v prilogah:

Odlok-UN

 

6.) Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoto urejanja prostora RA 13

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoto urejanja prostora RA 13 (Uradno glasilo slovenskih občin št. 36/2021) se nahaja v prilogah:

Odlok- OPPN

Grafika OPPN:

območje OPPN

vplivi in povezave

ureditvena situacija

infrastruktura

požar

parcelacija

 

7.) Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje enote urejanja prostora RA 28

Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje enote urejanja prostora RA 28 (Uradno glasilo slovenskih občin št. 33/2022) se nahaja v prilogah:

Odlok-OPPN

Grafika OPPN:

Kartografski del

 

8.) Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoto urejanja prostora RA 36

Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoto urejanja prostora RA 36 (Uradno glasilo slovenskih občin št. 47/2022) se nahaja v prilogah:

Odlok – OPPN

Grafika OPPN:

24_situacija

21_izsek

22_obmocje

23_vplivi

25_infrastruktura

26_pozar

27_parcelacija

 

9.) Odlok o sprejetju novelacije zazidalnega načrta Boračeva

Odlok o sprejetju novelacije zazidalnega načrta Boračeva (Ur. objave Pomurskih  občin, št. 34/83 in Uradno glasilo slovenskih občin št. 30/10) se nahaja v prilogah:

Odlok

Tehnični del novelacije zazidalnega načrta Boračeva-TEHNIČNO POROČILO

Pravilnik za izvajanje novelacije ZN

V grafični del je možno vpogledati na Občini Radenci (ali pridobiti kopije).

 

10.) Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoto urejanja prostora RA 9

Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoto urejanja prostora RA 9 (Uradno glasilo slovenskih občin št. 15/2023) se nahaja v prilogah:

Odlok – OPPN

Grafika OPPN:

zazidalna oz. ureditvena situacija

25_infrastruktura

26_pozar

27_parcelacija

23_vplivi

22_obmocje

21_izsek

 

Skip to content