Predčasne volitve v Občinski svet Občine Radenci 2024

Na podlagi 4. odstavka 24. in drugega odstavka 26. člena Zakona o lokalnih volitvah (ZLV, Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 83/12, 68/17 in 93/20-odl US) Občinska volilna komisija Občine Radenci

                                                                                                          RAZPISUJE

                                                                                                                                predčasne volitve v Občinski svet Občine Radenci

                                                                                                       I.

                                                                                                           Predčasne volitve v Občinski svet Občine Radenci se opravijo v nedeljo, 7. januarja 2024.

                                                                                                          II.

                                                                                            Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za volilna opravila, se šteje ponedeljek, 20. november 2023.

                                                                                                                                                                          III.                                                                    

                                                                                                         Za izvedbo volitev skrbi Občinska volilna komisija Občine Radenci.

                                                                                                    IV.

                                                                                                         Razpis začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Poročilo OVK o končnem izidu volitev 2024

SEZNAM LIST KANDIDATOV ZA PREDČASNE VOLITVE V OBČINSKI SVET OBČINE RADENCI

PREDLAGANJE ZAUPNIKOV

PREDSTAVNIKI KANDIDATURE OZIROMA LISTE KANDIDATOV lahko v skladu s 46. in 47. členom Zakona o lokalnih volitvah predlagajo zaupnike list kandidatov, ki so lahko navzoči pri delu volilnih odborov. Zaupnik lahko spremlja delo volilnega odbora, opozori predsednika volilnega odbora ali drugega člana volilnega odbora, če predsednik ni navzoč, na nepravilnosti, ne sme pa se kakorkoli vmešavati v delo volilnega odbora in dajati pojasnil ali navodil volivcem in podobno.

Predstavnik liste kandidatov lahko sporoči zaupnika Občinski volilni komisiji najkasneje do petka, dne  29.12. 2023. 

Sporočilo mora vsebovati:

– ime in priimek zaupnika,

– številko osebnega dokumenta,

– volišče za katerega se predlaga zaupnik.

Zaupnik kandidata/ov oziroma liste kandidatov ne sme biti kandidat ali predstavnik kandidature/liste kandidatov.

Zaupnik kandidata/ov oziroma liste kandidatov je lahko samo oseba, ki je vpisana v evidenco volilne pravice in ima volilno pravico v občini Radenci

 

GLASOVANJE PO POŠTI

Po določbi 81. člena Zakona o volitvah v državni zbor lahko volivci, ki so v priporu, zavodu za prestajanje kazni, v bolnišnici ali v socialnovarstvenem zavodu za institucionalno varstvo, glasujejo po pošti. Na enak način lahko glasujejo tudi invalidi, če to sporočijo Volilni komisiji Občine Radenci in predložijo odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida.

Po navodilu Državne volilne komisiji imajo pravico do glasovanja po pošti tudi volivci, ki jim je odrejena izolacija zaradi okužbe s SARS-CoV-2. Obvestilu je potrebno priložiti ustrezno dokazilo (izvid ali SMS obvestilo o pozitivnem testu).

Volivec, ki uveljavlja pravico glasovanja po pošti, mora najpozneje 10 (deset) dni pred dnem glasovanja, to je do vključno srede, 27. 12. 2023, poslati Volilni komisiji Občine Radenci zahtevek za ta način glasovanja. V zahtevku mora navesti svoje osebne podatke ter naslov, na katerega naj mu volilna komisija pošlje volilno gradivo.

GLASOVANJE NA DOMU

Po določbi 81. člena Zakona o lokalnih volitvah volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču, kjer so vpisani v volilni imenik, lahko glasujejo pred volilnim odborom na svojem domu, če to sporočijo občinski volilni komisiji najkasneje tri dni pred dnem glasovanja (najkasneje do 3. 1. 2024). Po sklepu Državne volilne komisije št. 041-5/2022-2, je potrebno obvestilu priložiti ustrezno zdravniško potrdilo (vsaka pisna potrditev zdravnika, npr. elektronska pošta, iz katere izhaja, da se volivec zaradi bolezni ne more osebno zglasiti na volišču).

Po navodilu Državne volilne komisije lahko na domu glasujejo tudi volivci, ki bodo v izolaciji, pod pogojem, da o tem obvestijo volilno komisijo najpozneje 3. 1. 2024  in da obvestilu priložijo ustrezno dokazilo (izvid ali SMS o pozitivnem testu).

Volivec, ki uveljavlja pravico glasovanja na domu, mora najpozneje 3 (tri) dni pred dnem glasovanja, to je do srede, 3. 1. 2024, poslati Volilni komisiji Občine Radenci zahtevek za ta način glasovanja. V zahtevku navede svoje osebne podatke. Kolikor tega ne more storiti sam, lahko v njegovem imenu vloži zahtevek tudi družinski član, sosed ali druga oseba vredna zaupanja (navesti mora svoje osebne podatke in tudi identifikacijsko številko osebnega dokumenta).

GLASOVANJE S POMOČJO DRUGE OSEBE

Če volivec zaradi telesne hibe ali zato ker je nepismen ne bi mogel glasovati brez pomoči druge osebe, lahko pripelje s seboj na volišče osebo, ki mu pomaga izpolniti oziroma oddati glasovnico.

Obvestila

Obrazci – volitve v Občinski svet

Predlaganje članov volilnih odborov

Občinska volilna komisija vas v skladu s 37. členom ZLV poziva, da najkasneje do 30.11.2023 Občinski volilni komisiji podate predloge za imenovanje članov volilnih odborov in njihovih namestnikov. Pri tem vas opozarjamo, da je predlogu potrebno podatki soglasje in izjavo kandidata za člana volilnega odbora kot v prilogi.

POZIV ZA IMENOVANJE ČLANOV VO

Predlog za imenovanje članov VO -30.11.2023

SOGLASJE ZA IMENOVANJE ČLANA VO

Sklep

Zapisniki OVK

Vabila OVK

Skip to content