Prostorski izvedbeni akti v pripravi

OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT ZA ENOTO UREJANJA PROSTORA RA 36

 

Javno naznanilo-za obveščanje zainteresirane javnosti o sodelovanju pri oblikovanju izhodišč za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta za EUP Ra36

Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja prostora RA 36

Izhodišča za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja prostora RA 36

 

 

OBJAVA OSNUTKA ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA ENOTO UREJANJA PROSTORA RA 36

Občina Radenci na podlagi 111. in 119. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) ter Usmeritev MOP št. 010-3/2019/141-10922-01 z dne 9.5.2019 objavlja osnutek Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoto urejanja prostora Ra36. Tekstualni in grafični del osnutka odloka se nahajata v prilogi. Predmetni osnutek odloka je poslan nosilcem urejanja prostora, da podajo mnenje.

11_odlok-OSNUTEK

00_naslovnica

10_kazalo

20_kazalo

21_izsek

22_obmocje

23_vplivi

24_situacija

25_infrastruktura

26_pozar

27_parcelacija

30_kazalo

31_izvlecek

32_stanje_prostora

33_strokovne_podlage

34_smernice_mnenja

40_izjava

 

 

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoto urejanja prostora RA 36

Občina Radenci naznanja javno razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoto urejanja prostora RA 36, ki ga je izdelalo podjetje ZEU družba za načrtovanje in inženiring d. o. o., Ulica Staneta Rozmana 5, 9000 Murska Sobota, št. OPPN-12/21, z datumom februar 2022.

Gradivo iz prejšnjega odstavka bo javno razgrnjeno od 1. 4. 2022 do vključno 4. 5. 2022 na/pri oglasni deski Občine Radenci v pritličju poslovne stavbe na naslovu Radgonska cesta 9G v Radencih in na spletni strani Občine Radenci https://www.radenci.si

Javna obravnava gradiva bo v sredo, 20. 4. 2022, ob 16.00 uri, v veliki dvorani Občine Radenci (v pritličju poslovne stavbe na naslovu Radgonska cesta 9G, Radenci).

Podrobne informacije o javni razgrnitvi so v priloženem javnem naznanilu o javni razgrnitvi in priloženem javno razgrnjenem gradivu.

javno naznanilo-javna razgrnitev dopolnjenega osnutka

11_odlok

00_naslovnica

10_kazalo

20_kazalo

21_izsek

22_obmocje

23_vplivi

24_situacija

25_infrastruktura

26_pozar

27_parcelacija

30_kazalo

31_izvlecek

32_stanje_prostora

33_strokovne_podlage

34_smernice_mnenja

35_povzetek za javnost

40_izjava

 

 

 

OBJAVA PREDLOGA OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA ENOTO UREJANJA PROSTORA RA 36

Občina Radenci na podlagi 114. in 119. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) ter Usmeritev MOP št. 010-3/2019/141-10922-01 z dne 9.5.2019 objavlja predlog Občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja prostora RA 36 (v nadaljevanju OPPN; identifikacijska št. 2602). Predlog OPPN se nahaja v prilogi. Predmetni predlog OPPN je poslan nosilcem urejanja prostora, da podajo končno 2. mnenje k predlogu OPPN.

00_naslovnica

10_kazalo

11_odlok

20_kazalo

21_izsek

22_obmocje

23_vplivi

24_situacija

25_infrastruktura

26_pozar

27_parcelacija

30_kazalo

31_izvlecek

32_stanje_prostora

33_strokovne_podlage

34_smernice_mnenja

35_povzetek

40_izjava

pooblastilo_oppn_ra_36

poziv_druga_mnenja_oppn_ra_36

 

 


OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT ZA ENOTO UREJANJA PROSTORA RA 9

 

JAVNO NAZNANILO-obveščanje zainteresirane javnosti o sodelovanju pri oblikovanju izhodišč za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja prostora RA 9

osnutek izhodišč za pripravo OPPN_naslovnica

osnutek izhodišč za pripravo OPPN-kazalo

osnutek izhodišč za pripravo OPPN-opis-vsebina

osnutek izhodišč za pripravo OPPN-kazalo

osnutek izhodišč za pripravo OPPN-izsek iz OPN

osnutek izhodišč za pripravo OPPN-obmocje

osnutek izhodišč za pripravo OPPN-ureditvena situacija

 

 

Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja prostora RA 9-objava v Uradnem glasilu slovenskih občin

Izhodišča za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja prostora RA 9:

izhodišča-naslovnica

izhodišča-kazalo

izhodišča-opis

izhodišča-kazalo

izhodišča-izsek

izhodišča-obmocje

izhodišča-ureditvena situacija

 

Objava osnutka Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoto urejanja prostora RA 9

Občina Radenci na podlagi 111. in 119. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17 in 199/21- ZUreP-3) ter Usmeritev MOP št. 010-3/2019/141-10922-01 z dne 9.5.2019 objavlja osnutek Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoto urejanja prostora RA 9. Tekstualni in grafični del osnutka odloka z dokumentacijo se nahajajo v prilogi. Nosilcem urejanja prostora so poslane vloge, da podajo mnenje na predmetni osnutek odloka.

11_odlok

00_naslovnica

20_kazalo

21_izsek

22_obmocje

24_situacija

25_infrastruktura

26_pozar

30_kazalo

31_izvlecek

32_stanje_prostora

33_strokovne_podlage

34_smernice_mnenja

40_izjava

pooblastilo_oppn_ra_9

poziv_prva_mnenja_oppn_ra_9

10_kazalo

 

 

 

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoto urejanja prostora RA 9

Občina Radenci naznanja javno razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoto urejanja prostora RA 9, ki ga je izdelalo podjetje ZEU družba za načrtovanje in inženiring d. o. o., Ulica Staneta Rozmana 5, 9000 Murska Sobota, št. OPPN-8/21, z datumom avgust 2022.

Gradivo iz prejšnjega odstavka bo javno razgrnjeno od vključno 5. 9. 2022 do vključno 6. 10. 2022 na/pri oglasni deski Občine Radenci v pritličju poslovne stavbe na naslovu Radgonska cesta 9G v Radencih in na spletni strani Občine Radenci https://www.radenci.si

Javna obravnava gradiva bo v sredo, 28. 9. 2022, ob 16.00 uri, v veliki dvorani Občine Radenci (v pritličju poslovne stavbe na naslovu Radgonska cesta 9G, Radenci).

Podrobne informacije o javni razgrnitvi so v priloženem javnem naznanilu o javni razgrnitvi in priloženem javno razgrnjenem gradivu.

javno naznanilo-javna razgrnitev dop. osnutka OPPN

00_naslovnica

10_kazalo

11_odlok

20_kazalo

21_izsek

22_obmocje

24_zazidalna oz. ureditvena situacija

25_infrastruktura

26_pozar

27_parcelacija

30_kazalo

31_izvlecek

32_stanje_prostora

33_strokovne_podlage

34_smernice_mnenja

36_povzetek

40_izjava

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Skip to content