Prostorski izvedbeni akti v pripravi

OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT (OPPN) ZA ENOTO UREJANJA PROSTORA RA 13

Javno naznanilo-obvestilo zainteresirani javnosti o sodelovanju pri oblikovanju izhodišč za pripravo OPPN

Sklep o pripravi OPPN za enoto urejanja prostora RA13
sklep o pripravi OPPN za RA13-objavljen
izhodišča_oppn_ra_13

OBJAVA OSNUTKA odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoto urejanja prostora RA13

Občina Radenci na podlagi 111. in 119. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) ter Usmeritev MOP št. 010-3/2019/141-10922-01 z dne 9.5.2019 objavlja osnutek Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoto urejanja prostora Ra13. Tekstualni in grafični del osnutka odloka se nahajata v prilogi. Predmetni osnutek odloka je poslan nosilcem urejanja prostora, da podajo mnenje.

JAVNA RAZGRNITEV dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja prostora RA 13

STALIŠČA DO PRIPOMB IN PREDLOGOV IZ JAVNE RAZGRNITVE DOPOLNJENEGA OSNUTKA OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA ENOTO UREJANJA PROSTORA RA 13

sklep-stališča do pripomb-Ra13

stališča-priloga

 

Objava predloga Občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja prostora RA 13

Občina Radenci na podlagi 114. in 119. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) ter Usmeritev MOP št. 010-3/2019/141-10922-01 z dne 9.5.2019 objavlja predlog Občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja prostora RA 13 (v nadaljevanju OPPN; identifikacijska št. 1783). Tekstualni in grafični del predloga OPPN se nahajata v prilogi. Predmetni predlog OPPN je poslan nosilcem urejanja prostora, da podajo končno 2. mnenje k predlogu OPPN.

00_naslovnica

11_odlok

10_kazalo

20_kazalo-grafika

21_izsek

22_obmocje

23_vplivi

24_situacija

25_infrastruktura

26_pozar

30_kazalo-prilog

31_izvlecek

32_stanje_prostora

33_strokovne_podlage

34_smernice_mnenja

35_povzetek

40_izjava

pooblastilo (003)

poziv_druga_mnenja_oppn_ra_13

 

—————————————————————————————————————————————————————————-

OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT (OPPN) ZA ENOTO UREJANJA PROSTORA RA 20

Objava osnutka Odloka o  Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko območje v Radencih (EUP Ra20)

Občina Radenci na podlagi 111. in 119. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) ter Usmeritev MOP št. 010-3/2019/141-10922-01 z dne 9.5.2019 objavlja osnutek Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko območje v Radencih (EUP Ra20). Tekstualni in grafični del odloka se nahajata v prilogi. Predmetni osnutek odloka je poslan nosilcem urejanja prostora, da podajo mnenje.

Tekstualni del odloka

Grafični del odloka

Javno naznanilo-obvestilo zainteresirani javnosti o sodelovanju pri oblikovanju izhodišč za pripravo OPPN

Sklep o začetku priprave OPPN za enoto urejanja prostora RA20
Ur glasilo-objava SKLEPA začetku priprave OPPN
Izhodisca_oppn_RA20

JAVNA RAZGRNITEV DOPOLNJENEGA OSNUTKA OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA ENOTO UREJANJA PROSTORA RA 20 (STANOVANJSKA SOSESKA)

 

OBJAVA PREDLOGA OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA ENOTO UREJANJA PROSTORA RA 20 (STANOVANJSKA SOSESKA)

Občina Radenci na podlagi 114. in 119. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) ter Usmeritev MOP št. 010-3/2019/141-10922-01 z dne 9.5.2019 objavlja predlog Občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja prostora RA 20 (stanovanjska soseka) (v nadaljevanju OPPN; identifikacijska št. 1732). Predlog OPPN se nahaja v prilogi. Predmetni predlog OPPN je poslan nosilcem urejanja prostora, da podajo končno 2. mnenje k predlogu OPPN.

00_naslovnica_OPPN_RA 20_predlog

10_kazalo_OPPN_RA 20_predlog

odlok

kazalo graficnega dela_OPPN_RA 20_predlog

izsek iz OPN

prikaz stanja

ureditvena situacija

infrastruktura

parcelacija

kazalo -priloge

31_izvlecek_OPPN_Ra 20

stanje prostora

strokovne podlage

mnenja

35_povzetek za javnost_OPPN RA 20_predlog

40_izjava_OPPN RA 20

Poziv za podajo 2mnenja k OPPN RA 20

Pooblastilo Občina Radenci OPPN RA 20

 

 


OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT ZA ENOTO UREJANJA PROSTORA RA 36

Javno naznanilo-za obveščanje zainteresirane javnosti o sodelovanju pri oblikovanju izhodišč za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta za EUP Ra36

Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja prostora RA 36

Izhodišča za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja prostora RA 36

Skip to content