Prostorski izvedbeni akti v pripravi

OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT (OPPN) ZA ENOTO UREJANJA PROSTORA RA 13

Javno naznanilo-obvestilo zainteresirani javnosti o sodelovanju pri oblikovanju izhodišč za pripravo OPPN

Sklep o pripravi OPPN za enoto urejanja prostora RA13
sklep o pripravi OPPN za RA13-objavljen
izhodišča_oppn_ra_13

OBJAVA OSNUTKA odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoto urejanja prostora RA13

Občina Radenci na podlagi 111. in 119. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) ter Usmeritev MOP št. 010-3/2019/141-10922-01 z dne 9.5.2019 objavlja osnutek Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoto urejanja prostora Ra13. Tekstualni in grafični del osnutka odloka se nahajata v prilogi. Predmetni osnutek odloka je poslan nosilcem urejanja prostora, da podajo mnenje.

JAVNA RAZGRNITEV dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja prostora RA 13

OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT (OPPN) ZA ENOTO UREJANJA PROSTORA RA 20

Objava osnutka Odloka o  Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko območje v Radencih (EUP Ra20)

Občina Radenci na podlagi 111. in 119. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) ter Usmeritev MOP št. 010-3/2019/141-10922-01 z dne 9.5.2019 objavlja osnutek Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko območje v Radencih (EUP Ra20). Tekstualni in grafični del odloka se nahajata v prilogi. Predmetni osnutek odloka je poslan nosilcem urejanja prostora, da podajo mnenje.

Tekstualni del odloka

Grafični del odloka

Javno naznanilo-obvestilo zainteresirani javnosti o sodelovanju pri oblikovanju izhodišč za pripravo OPPN

Sklep o začetku priprave OPPN za enoto urejanja prostora RA20
Ur glasilo-objava SKLEPA začetku priprave OPPN
Izhodisca_oppn_RA20

Skip to content