Lokalne volitve

Lokalne volitve 2018

Na podlagi prvega odstavka 26. člena in drugega odstavka 104. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) so bile 13. julija 2018 razpisane redne volitve v občinske svete in redne volitve županov. Razpis je objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije št. 48/2018 z dne 13. 7. 2018.

Redne volitve v občinske svete, svete krajevnih skupnosti in redne volitve županov bodo potekale v nedeljo, 18. novembra 2018. Roki za volilna opravila začno teči s ponedeljkom, 3. septembra 2018.

Obvestila, pozivi, rokovnik

OBVESTILO  VLAGATELJEM KANDIDATUR  LV 2018 !!

Rokovnik volilnih opravil

Navodilo o obrazcih dajanja podpore volivcev – lokalne volitve 2018

Navodilo OVK_LV2018_sprejeto

Seznanitev z ukinitvijo volišč Murščak in Gasilski dom Radenci

Sklepi

Sklep o določitvi višine nadomestila za uporabo prostorov volišč

Število volilnih upravičencev  (župan, Občinski svet) – Ugotovitveni sklep

Sklep o določitvi volišč in območij 2018

Sklep o imenovanju tajnika in namestnika tajnika OVK

Obrazci

Postopek kandidiranja in INSTRUKTIVNI OBRAZCI za lokalne volitve 2018

OBRAZCI ZA PODPORO VOLIVCEV 

Obrazci- krajevna skupnost

Obr.KS.01-kandidatura-ks-stranke

Obr.KS.02-kandidatura-ks-s podpisi

Obr.KS.03-Soglasje -KS

Obr.KS.04-zapisnik-politična stranka

Obr.KS.05-seznam – politična stranka

Podpora kandidaturi KS – Občine Radenci

Zakonodaja

Akti Občine Radenci –  lokalne volitve 2018

Odlok o oblikovanju volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in župana Občine Radenci

Odlok o določitvi števila članov KS

Odlok o spr. in dopo. Odloka o določ. št. članov KS

 

Koristne povezave

Državna volilna komisija

Ministrstvo za javno upravo, Lokalne volitve 2018

Evidenca volilne pravice MNZ

Register političnih strank MNZ

Zapisniki OVK

 1. Zapisnik 1. seje OVK, 31.8.2018
 2. Zapisnik 2 seje OVK, 17.9.2019

Vabila OVK

 1. Vabilo 1 seja OVK 31 8 2018
 2. Vabilo 2. seja OVK 17.9.2018

—————————————————————-

Občinska volilna komisija

Občinska volilna komisija (OVK), ki jo imenuje Občinski svet Občine Radenci, opravlja naloge vodenja in izvajanja volitev za župana, v občinski svet in svete krajevnih skupnosti skladno z določbami Zakona o lokalnih volitvah. Komisijo sestavljajo predsednik in trije člani ter njihovi namestniki. Predsednik volilne komisije in njegov namestnik se imenujejo izmed sodnikov ali izmed drugih diplomiranih pravnikov. Ostali člani volilne komisije in njihovi namestniki se imenujejo po predlogih političnih strank, drugih organizacij občanov v občini ter občanov. Občinska volilna komisija ima tajnika ter namestnika tajnika, ki ju imenuje na predlog mestne uprave.

Pristojnosti OVK so določene z Zakonom o lokalnih volitvah:

 • skrbi za zakonitost volitev v občinski svet,
 • potrjuje posamične kandidature oz. liste kandidatov
 • sestavlja sezname kandidatov oziroma liste kandidatov,
 • določa volišča,
 • imenuje volilne odbore,
 • ugotavlja rezultate glasovanja in razglasi, kateri člani občinskega sveta so izvoljeni ter daje poročila o izidu volitev,
 • opravlja in vodi neposredno tehnično delo v zvezi z volitvami,
 • opravlja druge naloge, ki jih določa zakon, ki ureja lokalne volitve.

Sestava OVK Občine Radenci v mandatnem obdobju 2018-2022:

 • Mirjana Pintarič, univ. dipl. prav., predsednica
 • Robert Sečko, univ. dipl. prav., namestnik predsednice
 • Majda Horvat, članica
 • Anja Zamuda, članica
 • Janez Klemenčič, član
 • Ela Ketiš, namestnica člana
 • Dani Mauko,  namestnik člana
 • Magdalena Založnik, namestnica člana

Tajnica OVK Občine Radenci:

Namestnica tajnice OVK Občine Radenci: