Lokalne volitve 2018

Lokalne volitve 2022

Lokalne volitve 2018

2. KROG VOLITEV ŽUPANA OBČINE RADENCI, ki so potekale v nedeljo, 2.12.2018

ZA ŽUPANA OBČINE RADENCI JE BIL IZVOLJEN: 

ROMAN LELJAK, roj. 21. 8.1964, stan. Kapelski Vrh 100, 9252 Radenci.

REZULTATI – poglej TUKAJ

Obvestilo o možnih ugovorih zoper delo volilnih odborov -2. krog volitev župana občine Radenci

POROČILA OVK – Lokalne volite 2018

Poročilo OVK Radenci, župan, 2. krog

Poročilo OVK Občine Radenci o ugotovitvi izida glasovanja na volitvah župana Občine Radenci, ki je potekalo 18.11.2018

Poročilo OVK Občine Radenci o ugotovitvi končnega uradnega izida glasovanja za člane Občinskega sveta Občine Radenci, ki je potekalo 18.11.2018

Poročilo OVK Občine Radenci o ugotovitvi končnega uradnega glasovanja za člane Sveta KS Radenci in KS Kapela, ki je potekalo 18.11.2018

Predčasno glasovanje, 28.11.2018, med 7. in 19. uro na sedežu OVK Občine Radenci (Radgonska cesta 9g)

obrazec-glasovanje-na-domu-zase-3. 2 krog

obrazec-glasovanje-na-domu-za-drugega-2. krog

NEURADNI IZIDI LOKALNIH VOLITEV 2018 – RADENCI

Obvestila, pozivi, rokovnik

 

Rokovnik volilnih opravil

Navodilo OVK_LV2018_sprejeto

Seznanitev z ukinitvijo volišč Murščak in Gasilski dom Radenci

Navodila o plakatiranju

Sklepi

Sklep o določitvi višine nadomestila za uporabo prostorov volišč

Število volilnih upravičencev  (župan, Občinski svet) – Ugotovitveni sklep

Sklep o določitvi volišč in območij 2018

Sklep o imenovanju tajnika in namestnika tajnika OVK

Obrazci

Postopek kandidiranja in INSTRUKTIVNI OBRAZCI za lokalne volitve 2018

OBR_LV-7_kandidatura_obćinski svet_proporcionalni sistem – VE1

OBR_LV-7_kandidatura_obćinski svet_proporcionalni sistem – VE2

OBRAZCI ZA PODPORO VOLIVCEV 

Obrazci- krajevna skupnost

Obr.KS_.02-kandidatura-VE1-ks Radenci-podpisi

Obr.KS_.01-kandidatura-VE1-ks Radenci-stranke

Obr.KS_.02-kandidatura-VE2-ks Kapela-podpisi

Obr.KS_.01-kandidatura-VE2-ks kapela-stranke

Obr.KS.03-Soglasje -KS

Obr.KS.04-zapisnik-politična stranka

Obr.KS.05-seznam – politična stranka

Podpora kandidaturi KS – Občine Radenci

Zakonodaja

Akti Občine Radenci –  lokalne volitve 2018

Odlok o oblikovanju volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in župana Občine Radenci

Odlok o določitvi števila članov KS

Odlok o spr. in dopo. Odloka o določ. št. članov KS

Pravila o postopku izvedbe žreba za določitev vrstnega reda kand./kand. list

 

Koristne povezave

Državna volilna komisija

Ministrstvo za javno upravo, Lokalne volitve 2018

Evidenca volilne pravice MNZ

Register političnih strank MNZ

Zapisniki OVK

 1. Zapisnik 1. seje OVK, 31.8.2018
 2. Zapisnik 2 seje OVK, 17.9.2018
 3. Zapisnik 3 seje OVK, 18.10.2018, priloga SEZNAM prejetih kandidatur, 18.10.2018,SEZNAM prejetih kandidatur, 18.11.2018 – BREZ PRED.Priloga Pravila o žrebu, PrilogaObvestilo predčasnem glasovanju, glasovanju na domu, glasovanju po pošti in glasovanju s pomočjo druge osebe
 4. Zapisnik 4. seje OVK, 29.10.2018
 5. Zapisnik 5. seje OVK, 8.11.2018
 6. Zapisnik 6. seje OVK, 17.11.2018, Ugotovitveni sklep o višini nadomestila VO
 7. Zapisnik 7. seje OVK, 19.11.2018,  Obvestilo o drugem krogu
 8. Zapisnik 8. seje OVK, 22.11.2018, Porocilo Zupan 1. krog 2018, porocilo OS 2018, porocilo KS 2018
 9. Zapisnik 9. seje OVK, 1.12.2018
 10. Zapisnik 10. seje OVK, 3.12.2018

Vabila OVK

 1. Vabilo 1 seja OVK 31.8.2018
 2. Vabilo 2. seja OVK 17.9.2018
 3. Vabilo 3. seja OVK 18.10.2018
 4. Vabilo 4. seja OVK 29.10.2018 ( ŽREBANJE 29.10.2017, ob 17h, na Občini Radenci)
 5. Vabilo 5. seja OVK 8.11.2018
 6. Vabilo 6. seja OVK 17.11.2018
 7. Vabilo 7. seja OVK 19.11.2018
 8. Vabilo 8. seja OVK 22.11.2018
 9. Vabilo 9. seja OVK 1.12 (1)
 10. Vabilo 10. seja OVK, 3.12.2018 (Odpiranje glasovnic, prispelih po pošti)
 11. Vabilo 11. seja OVK, 5.12.2018

—————————————————————-

Občinska volilna komisija

Občinska volilna komisija (OVK), ki jo imenuje Občinski svet Občine Radenci, opravlja naloge vodenja in izvajanja volitev za župana, v občinski svet in svete krajevnih skupnosti skladno z določbami Zakona o lokalnih volitvah. Komisijo sestavljajo predsednik in trije člani ter njihovi namestniki. Predsednik volilne komisije in njegov namestnik se imenujejo izmed sodnikov ali izmed drugih diplomiranih pravnikov. Ostali člani volilne komisije in njihovi namestniki se imenujejo po predlogih političnih strank, drugih organizacij občanov v občini ter občanov. Občinska volilna komisija ima tajnika ter namestnika tajnika, ki ju imenuje na predlog mestne uprave.

Pristojnosti OVK so določene z Zakonom o lokalnih volitvah:

 • skrbi za zakonitost volitev v občinski svet,
 • potrjuje posamične kandidature oz. liste kandidatov
 • sestavlja sezname kandidatov oziroma liste kandidatov,
 • določa volišča,
 • imenuje volilne odbore,
 • ugotavlja rezultate glasovanja in razglasi, kateri člani občinskega sveta so izvoljeni ter daje poročila o izidu volitev,
 • opravlja in vodi neposredno tehnično delo v zvezi z volitvami,
 • opravlja druge naloge, ki jih določa zakon, ki ureja lokalne volitve.

Sestava OVK Občine Radenci v mandatnem obdobju 2018-2022:

 • Mirjana Pintarič, univ. dipl. prav., predsednica
 • Robert Sečko, univ. dipl. prav., namestnik predsednice
 • Majda Horvat, članica
 • Anja Zamuda, članica
 • Janez Klemenčič, član
 • Ela Ketiš, namestnica člana
 • Dani Mauko,  namestnik člana
 • Magdalena Založnik, namestnica člana

Tajnica OVK Občine Radenci:

Namestnica tajnice OVK Občine Radenci:

Skip to content