Celostna prometna strategija

Občina Radenci zaključuje proces priprave Celostne prometne strategije Občine Radenci in začenja obdobje njenega uresničevanja. Proces priprave se je začel v oktobru 2016, z županovim imenovanjem članov delovne skupine, katerih naloga je bila kritično sodelovanje pri pripravi strategije. V jesenskih in zimskih mesecih so se aktivnosti nadaljevale z izvedbo analize obstoječega stanja, ki je temeljila na izvedbi ankete med občani, terenskimi ogledi ter proučitvijo vse obstoječe prometne in prostorske dokumentacije.

Dne 4.1.2017 je bil s strani izvajalca in udeležbo članov delovne komisije izveden terenski ogled pogojev za pešačenje, kolesarjenje, dostopnost javnih prevoznih sredstev (bus) ter šolskih poti. Udeleženci so si ogledali ključne značilnosti poteka prometa v naseljih, ozka grla in križanja z železnico.

Anketni vprašalnik je bil 26.10.2016 objavljen na spletnih straneh občine in osnovnih šol ter v novembru 2016 tudi v Informatorju, občinskem glasilu Občine Radenci. Odgovori so se sprejemali do 26.11.2016, t.j. 30 koledarskih dni od objave ankete.

V tem času je na anketo v celoti odgovorilo 124 občanov, od tega 70 v elektronski obliki in 54 v pisni obliki.

Konec januarja so bili rezultati anketiranja in oris usmeritev strategije predstavljeni na zborih občanov. Zbora v prostorih Osnovne šole Kajetana Koviča Radenci se je udeležilo 36 občanov, zbora v prostorih Osnovne šole Kapela pa 41.

Na podlagi prejetih odgovorov in predlogov delovne skupine so bili narejeni ključni zaključki obstoječega stanja:

  • Negativen vpliv motornega prometa na prometno varnost
  • Neizkoriščen potencial javnega potniškega prometa
  • Problematično odvijanje peš in kolesarskega prometa
  • Potovalne navade favorizirajo uporabo osebnega avtomobila.

Zaključki obstoječega stanja hkrati narekujejo ciljne usmeritve strategije. Strateški cilji, ki so vključeni v strategijo in predstavljajo vizijo prometne ureditve, so:

Trajnostni Razvoj
Prometna Alternativa
Vključujoča Družba
Družbena Enakost
Mobilnostne Navade
Infrastrukturna Celovitost
Aktivno Izvajanje

Prednostna področja delovanja Občine Radenci pri realizaciji prometne strategije so zbrana v petih vsebinskih sklopih:

  • Vzpostavitev celostnega prometnega načrtovanja v občin
  • Uveljavljanje hoje
  • Potencial kolesarjenja
  • Učinkovit javni potniški promet
  • Racionalna raba motoriziranega prometa

Po potrditvi Celostne prometne strategije s strani občinskega sveta, bo strategija javno objavljena na spletnih straneh Občine Radenci.

Pripravil:
Rok Skale, vodja projekta
Razvojni center Inženiringi Celje, d.o.o.

 

Priloge:


Ureditev soseske Radenci – vas kot območje prijaznega prometa

Ureditev soseske Radenci – vas kot območje prijaznega prometa

RCI – Razvojni center Inženiringi Celje
Karmen Jurko

Radenci, 24. oktober 2018

Skip to content