Ureditev soseske Radenci – vas kot območje prijaznega prometa – 2 faza

V mesecu septembru 2019 je občina pričela izvajati 2 fazo projekta Ureditev soseske Radenci- vas kot območje prijaznega prometa. Operacijo delno sofinancira  Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi št. 4: Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja, prednostne naložbe št. 4.4: Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi v okviru specifičnega cilja Razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka v mestih.

Osnovni namen predvidene prometne ureditve je znižanje hitrosti  motornega prometa na tem območju, zagotoviti prednost in varnost peš in kolesarskega prometa ter spodbujanje nizoogljične strategije.

Občina je uredila nov skupni prometni prostor v velikosti 1870m². Operacija pomeni smiselno nadaljevanje ureditve skupnega prometnega prostora v naselju Radenci vas – prva faza del Prisojne in Gubčeve ceste. Z operacijo smo uredili tri odseke in sicer na Trdinovi ulici, Dajnkovi cesti in Gozdni cesti. Investicijska vlaganja so zajemala ureditev skupnega prometnega prostora površine 1870 m², postavitev ustrezne prometne signalizacije, urbano opremo, table za promocijo hoje, javno razsvetljavo. Površina je asfaltirana in tlakovana, na začetku in koncu je nameščena ustrezna horizontalna in vertikalna prometna signalizacija.

Podatki o financiranju:

Vrednost celotne investicije:171.726,45

Vrednost upravičenih stroškov operacije: 140.259,38€

Sofinanciranje iz Kohezijskega sklada.

Skupna vrednost sofinanciranje je 112.207,51€ ali 85% upravičenih stroškov. Upravičen strošek  v deležu  85% prispeva Evropska skupnost, 15% od upravičenega stroška prispeva Republika Slovenija.

Lastna sredstva: 59.518,94 €

 

Povezana slika

Skip to content