Javne dražbe

PREKLIC JAVNE DRAŽBE Z DNE 25.3.2022-SKLEP O PREKLICU Z DNE 6.4.2022

JAVNA DRAŽBA – KAPELSKI VRH 40 – OBJAVA 25.3.2022

Rok za plačilo varščine: 15.4.2022

Datum javne dražbe: 18.4.2022

Kraj javne dražbe: Občina Radenci, Radgonska cesta 9g, 9252 Radenci (sejna soba Kajetana Koviča in Lojzeta Logarja, 2. nadstropje).

Predmet javne dražbe in izklicna cena:

Predmet javne dražbe so sledeče nepremičnine, ki se prodajajo kot celota:

Predmet javne dražbe sta sledeči nepremičnini, ki se prodajata kot celota (v nadaljevanju nepremičnina):

1. parcelna številka 396/5 katastrska občina 202 Kapelski Vrh, ID znak parcela 202 396/5

  • Površina parcele: 600 m2
  • Namenska raba: stavbno zemljišče; površine podeželskega naselja 100 %
  • Stavbe: stavba številka 147 – Garaža, grajena 1983; delavnica; stavba številka 148 – stanovanjska hiša na naslovu Kapelski Vrh 40, grajena 1976

2. parcelna številka 396/3 katastrska občina 202 Kapelski Vrh, ID znak parcela 202 396/3

  • Površina parcele: 400 m2
  • Namenska raba: stavbno zemljišče; površine podeželskega naselja 100 %
  • Stavbe: stavba številka 150 – montažna garaža, grajena 1982

Izklicna cena: 66.966,00 EUR

(z besedo: šestinšestdeset tisoč devetsto šestinšestdeset in 00/100).

Navedena izklicna cena ne vključuje  davka na promet z nepremičninami, ki ga plača kupec.

Dražitelji in morebitni predkupni upravičenci morajo tri dni pred začetkom javne dražbe prodaje nepremičnin (oz. do vključno 15. aprila 2022) vplačati varščino, ki znaša 10% izklicne cene.

Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne dražbe, podatke o predmetnih nepremičninah in informacije za ogled dobijo interesenti na Občini Radenci, in sicer: na tel.   02 566 96 25 , GSM 065 602 203; oz. e-mail: marjeta.loncar@radenci.si,  kontaktna oseba Marjeta Lončar

Ogled nepremičnin in dokumentacije v zvezi z nepremičninami je možen po predhodnem dogovoru.

Javna dražba-Kapelski Vrh 40 

IZJAVA

Preklic javne dražbe-Kapelski Vrh 40

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

JAVNA DRAŽBA – KAPELSKI DOM 16.3.2022

Rok za plačilo varščine: 3.4.2022

Datum javne dražbe: 6.4.2022

Kraj javne dražbe: Občina Radenci, Radgonska cesta 9g, 9252 Radenci (sejna soba Kajetana Koviča in Lojzeta Logarja, 2. nadstropje).

Predmet javne dražbe in izklicna cena:

Predmet javne dražbe so sledeče nepremičnine, ki se prodajajo kot celota:

1 nepozidano stavbno zemljišče

številka parcele 632/7, Katastrska občina 200 Radenci

Površina parcele: 1.104 m2

Dejanska raba: poseljena zemljišča 100%

Namenska raba: površine za turizem 100%

2 nepozidano stavbno zemljišče

številka parcele 632/4, Katastrska občina 200 Radenci

Površina parcele: 480 m2

Dejanska raba: poseljena zemljišča 100%

Namenska raba: površine za turizem 100%

3 nepozidano stavbno zemljišče

številka parcele 632/6, Katastrska občina 200 Radenci

Površina parcele: 507 m2

Dejanska raba: poseljena zemljišča 100%

Namenska raba: površine za turizem 100%

4 pozidano stavbno zemljišče

številka parcele 632/9, številka stavbe 156 Kapelski dom, k.o. 200 Radenci

Površina parcele: 421 m2,

Dejanska raba: poseljena zemljišča 59,9%

poseljena zemljišča (tloris stavbe) 40,1%

Namenska raba: površine za turizem 100%

Izklicna cena: 72.645,00 EUR

Dražitelji in morebitni predkupni upravičenci morajo tri dni pred začetkom javne dražbe prodaje nepremičnin (oz. do vključno 3. aprila 2022) vplačati varščino, ki znaša 10% izklicne cene.

Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne dražbe dobijo interesenti na Občini Radenci, in sicer: na tel. 02 566 96 23, 041-671 091, kontaktna oseba je Sabina Gutalj, e-mail: sabina.gutalj@radenci.si. Podatke o predmetnih nepremičninah in informacije za ogled nepremičnin dobijo interesenti pri Marjeti Lončar na tel. 02 566 96 25 oz. e-mail: marjeta.loncar@radenci.si.

Ogled nepremičnin in dokumentacije v zvezi z nepremičninami je možen po predhodnem dogovoru.

Javna dražba Kaplelski dom

JAVNA DRAŽBA JE BILA USPEŠNO ZAKLJUČENA DNE 6.4.2022

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

JAVNA DRAŽBA NEPOZIDANIH STAVBNIH ZEMLJIŠČ V OBČINI RADENCI 24.2.2022

Rok za plačilo varščine: 18.3.2022
Datum javne dražbe: 21.3.2022

Kraj javne dražbe: Občina Radenci, Radgonska cesta 9g, 9252 Radenci (sejna soba Kajetana Koviča in Lojzeta Logarja, 2. nadstropje).

Predmet javne dražbe so nepozidana stavbna zemljišča za Gasilskim domom Radenci in sicer:

1- parc. št. 36/18, v izmeri 989 m2, k.o. 200 Radenci, Izklicna cena: 29.158,00 EUR

2– parc. št. 36/19, v izmeri 803 m2, k.o. 200 Radenci, Izklicna cena: 23.704,00 EUR

Dražitelji in morebitni predkupni upravičenci morajo do vključno 18.3.2022 vplačati varščino, ki znaša 10% izklicne cene.

Več informacij v prilogi oz. na tel. 02 566 96 23, 041 671 091, kontaktna oseba je Sabina Gutalj, direktorica OU, e-mail: sabina.gutalj@radenci.si 

ter na tel. 02 566 96 25, kontaktna oseba je Marjeta Lončar, e-mail: obcina@radenci.si

Javna dražba-parcele za Gasilskim domom 24.2.2022

IZJAVA (1)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

JAVNA DRAŽBA STANOVANJ V LASTI OBČINE RADENCI

Rok za plačilo varščine: 9.11.2021
Datum javne dražbe: 12.11.2021

Kraj javne dražbe: Občina Radenci, Radgonska cesta 9g, 9252 Radenci (sejna soba Kajetana Koviča in Lojzeta Logarja, 2. nadstropje).

Predmet javne dražbe so stanovanja v lasti Občine Radenci in sicer:

Predmet prodaje po znižani izklicni vrednosti so stanovanja, katerih prodaja je bila neuspešna na Javnem zbiranju ponudb za prodajo zasedenih stanovanj v Občini Radenci, št. 4780-0008/2021-1, dne 22.6.2021. Predmet prodaje so naslednja zasedena neprofitna stanovanja, ki se prodajajo izključno v kompletu (ni možen nakup posamičnega stanovanja, možen je le nakup vseh 20-tih stanovanj skupaj):

Zap. Št. Naslov Lega Izmere po cenitvi (m2) Leto gradnje objekta Šifra KO in  ime KO ID oznaka stavbe ID oznaka dela stavbe
1. PARIČJAK 24 pritličje 44,5 1820 201– RIHTAROVCI 123 1
2. PARIČJAK 24 1. nad. 55,8 1820 201– RIHTAROVCI 123 7
3. PARIČJAK 24A 1. nad. 43,2 1968 201– RIHTAROVCI 143 5
4. PARIČJAK 24A pritličje 43,1 1968 201– RIHTAROVCI 143 2
5. PARIČJAK 24A 1. nad. 78,4 1968 201– RIHTAROVCI 143 4
6. LJUBA ŠERCERJA 3 3. nad. 55,4 1989 199- ŠRATOVCI 287 109
7. LJUBA ŠERCERJA 3 3. nad. 43,8 1989 199- ŠRATOVCI 287 108
8. LJUBA ŠERCERJA 3 3. nad. 55,0 1989 199- ŠRATOVCI 287 107
9. CESTA OSAMOSVOJITVE SLOVENIJE-

BIVŠA TITOVA 3

1. nad. 44 1974 199- ŠRATOVCI 117 4
10. CESTA OSAMOSVOJITVE SLOVENIJE- BIVŠA TITOVA 3 2. nad. 44,7 1974 199- ŠRATOVCI 117 6
11. CESTA OSAMOSVOJITVE SLOVENIJE- BIVŠA TITOVA 5 4. nad. 66,1 1974 199- ŠRATOVCI 275 8
12. KAPELSKA CESTA 26 1. nad. 40,2 1955 200 – RADENCI 381 5
13. KAPELSKA CESTA 26 1. nad. 74,2 1955 200 – RADENCI 381 6
14. KAPELSKA CESTA 26 pritličje 72 1955 200 – RADENCI 381 3
15. KAPELSKA CESTA 26 pritličje 39,4 1955 200 – RADENCI 381 2
16. KAPELSKA CESTA 26 1. nad. 86,6 1955 200 – RADENCI 381 4
17. GREGORČIČEVA ULICA 2 pritličje 69,6 1977 199- ŠRATOVCI 271 1
18. GREGORČIČEVA ULICA 4 pritličje 67,2 1977 199- ŠRATOVCI 338 1
19. GREGORČIČEVA ULICA 6 1. nad. 71,2 1975 199- ŠRATOVCI 337 5
20. PRISOJNA CESTA 6 2. nad. 48,8 1980 200 – RADENCI 351 9

Znižana izklicna cena za vseh 20 stanovanj skupaj: 583.078,00 EUR

(z besedo: petsto triinosemdeset tisoč oseminsedemdeset eurov in 00/100).

Navedena izklicna cena ne vključuje davka na promet z nepremičninami, ki ga plača kupec.

Dražitelji in morebitni predkupni upravičenci morajo do vključno 9.11.2021 vplačati varščino, ki znaša 10% izklicne cene.

Več informacij v prilogi.

1.a. JAVNA DRAŽBA, STANOVANJA

1.b. Dražbena pravila, 12.11.2021

1.c.IZJAVA

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

JAVNA DRAŽBA NEPOZIDANIH STAVBNIH ZEMLJIŠČ V OBČINI RADENCI 4.11.2021

Rok za plačilo varščine: 30.10.2021
Datum javne dražbe: 4.11.2021

Kraj javne dražbe: Občina Radenci, Radgonska cesta 9g, 9252 Radenci (sejna soba Kajetana Koviča in Lojzeta Logarja, 2. nadstropje).

Predmet javne dražbe so nepozidana stavbna zemljišča za Gasilskim domom Radenci in sicer:

1- parc. št. 36/18, v izmeri 989 m2, k.o. 200 Radenci, Izklicna cena: 29.158,00 EUR

2– parc. št. 36/19, v izmeri 803 m2, k.o. 200 Radenci, Izklicna cena: 23.704,00 EUR

3– parc. št. 36/20, v izmeri 635 m2, k.o. 200 Radenci, Izklicna cena: 18.898,00 EUR

Dražitelji in morebitni predkupni upravičenci morajo do vključno 30.10.2021 vplačati varščino, ki znaša 10% izklicne cene.

Več informacij v prilogi oz. na tel. 02 566 96 13, 041-686-687, kontaktna oseba je Jasna Divjak, e-mail: jasna.divjak@radenci.si.

1.a. Javna dražba, 14.10.2021

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

JAVNA DRAŽBA NEPOZIDANIH STAVBNIH ZEMLJIŠČ V OBČINI RADENCI 17.1.2022

Rok za plačilo varščine: 11.2.2022
Datum javne dražbe: 14.2.2022

Kraj javne dražbe: Občina Radenci, Radgonska cesta 9g, 9252 Radenci (sejna soba Kajetana Koviča in Lojzeta Logarja, 2. nadstropje).

Predmet javne dražbe so nepozidana stavbna zemljišča za Gasilskim domom Radenci in sicer:

1- parc. št. 36/18, v izmeri 989 m2, k.o. 200 Radenci, Izklicna cena: 29.158,00 EUR

2– parc. št. 36/19, v izmeri 803 m2, k.o. 200 Radenci, Izklicna cena: 23.704,00 EUR

Dražitelji in morebitni predkupni upravičenci morajo do vključno 11.2.2022 vplačati varščino, ki znaša 10% izklicne cene.

Več informacij v prilogi oz. na tel. 02 566 96 23, 041 671 091, kontaktna oseba je Sabina Gutalj, direktorica OU, e-mail: sabina.gutalj@radenci.si 

ter na tel. 02 566 96 25, kontaktna oseba je Marjeta Lončar, e-mail: obcina@radenci.si

Javna dražba nepozidanih stavbnih zemljišč-17.1.2022

Izjava

Skip to content