Javne dražbe

JAVNA DRAŽBA – parcele št. 426/12, 426/20 in 426/21, vse k.o. 199 Šratovci –  OBJAVA 18. 5. 2023

Rok za plačilo varščine: 5. 6. 2023

Datum javne dražbe: 8. 6. 2023

Kraj javne dražbe: Občina Radenci, Radgonska cesta 9g, 9252 Radenci (sejna soba Kajetana Koviča in Lojzeta Logarja, 2. nadstropje).

 

 1. Predmet javne dražbe in izklicna cena

Predmet javne dražbe so sledeče nepremičnine, ki se prodajajo kot celota:

1.1 nepozidano stavbno zemljišče

številka parcele 426/12, Katastrska občina 199 Šratovci

Površina parcele: 555 m2

Dejanska raba: pozidana zemljišča 100%

Namenska raba: stanovanjske površine 100%

1.2 nepozidano stavbno zemljišče

številka parcele  426/20, Katastrska občina 199 Šratovci

Površina parcele: 707 m2

Dejanska raba: pozidana zemljišča 94,3%, nedoločena raba 5,7%

Namenska raba: stanovanjske površine 100%

1.3 nepozidano stavbno zemljišče

številka parcele 426/21, Katastrska občina 200 Radenci

Površina parcele: 245 m2

Dejanska raba: pozidana zemljišča 100%

Namenska raba: stanovanjske površine 100%

 

Izklicna cena:  40.689,00 EUR

(z besedo: štirideset tisoč šesto devetinosemdeset eurov in 00/100).

Navedena izklicna cena ne vključuje  davka na promet z nepremičninami, ki ga plača kupec.

Na vseh predmetnih nepremičninah je na podlagi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice št. 35019-0009/2019 z dne 19. 6. 2019 vknjižena služnostna pravica dostopa, izgradnje in vzdrževanja krožišča v korist družbe MM JOTA investicijska družba d.o.o., Verovškova ulica 55A, 1000 Ljubljana.

Dražitelji in morebitni predkupni upravičenci morajo tri dni pred začetkom javne dražbe prodaje nepremičnin (oz. do vključno 5. junija 2023) vplačati varščino, ki znaša 10% izklicne cene.

Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne dražbe, podatke o predmetnih nepremičninah in informacije za ogled dobijo interesenti na Občini Radenci, in sicer: na tel.   02 566 96 23 , GSM 041 671 091 oz. email: sabina.gutalj@radenci.si kontaktna oseba Sabina Gutalj

Ogled nepremičnin in dokumentacije v zvezi z nepremičninami je možen po predhodnem dogovoru.

 

 

JAVNA DRAŽBA – STANOVANJSKA HIŠA HRASTJE MOTA 5 – OBJAVA 15.11.2022

Rok za plačilo varščine: 5.12.2022

Datum javne dražbe: 8.12.2022

Kraj javne dražbe: Občina Radenci, Radgonska cesta 9g, 9252 Radenci (sejna soba Kajetana Koviča in Lojzeta Logarja, 2. nadstropje).

Predmet javne dražbe in izklicna cena:

Predmet javne dražbe so sledeče nepremičnine, ki se prodajajo kot celota:

 1. parcelna številka 1637/1 katastrska občina 218 Hrastje Mota, ID znak parcela 218 1637/1
 • Površina parcele: 457 m2
 • Namenska raba: stavbno zemljišče 44 % (površine razpršene poselitve) in kmetijsko zemljišče 56 % (najboljša kmetijska zemljišča; Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Radenci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 33/2016, datum objave 1.7.2016, 55/2017, 9/2021) in Občinski prostorski načrt-spremembe in dopolnitve: Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Radenci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 37/2017)
 • Stavbe: stavba 30-pomožni kmetijski del stavbe, zgrajena 1962, neto tlorisna površina 18,2 m2 (uporabna površina 18,2 m2); stavba 31-pomožni kmetijski del stavbe, zgrajena 1962, neto tlorisna površina 18,2 m2 (uporabna površina 18,2 m2);

         2. parcelna številka 1637/2 katastrska občina 218 Hrastje Mota, ID znak parcela 218 1637/2

 • Površina parcele: 390 m2
 • Namenska raba: stavbno zemljišče; površine razpršene poselitve 100 %; Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Radenci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 33/2016, datum objave 1.7.2016, 55/2017, 9/2021) in Občinski prostorski načrt-spremembe in dopolnitve: Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Radenci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 37/2017)
 • Stavbe: stavba 28 – pomožni kmetijski del stavbe, zgrajena 1962, neto tlorisna površina stavbe 170,7 m2 (uporabna površina stavbe 170,7 m2); stavba 29 – stanovanje v enostanovanjski stavbi, zgrajena 1962, neto tlorisna površina stavbe 138,3 m2 (uporabna površina stavbe 53,8 m2); stavba 32 – porušena

Izklicna cena: 44.149,00 EUR

(z besedo: štiriinštirideset tisoč stodevetinštirideset in 00/100).

Navedena izklicna cena ne vključuje  davka na promet z nepremičninami.

Predmetni nepremičnini sta bremen prosti.

Dražitelji in morebitni predkupni upravičenci morajo tri dni pred začetkom javne dražbe prodaje nepremičnin (oz. do vključno 5. decembra 2022) vplačati varščino, ki znaša 10% izklicne cene.

Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne dražbe, podatke o predmetnih nepremičninah in informacije za ogled dobijo interesenti na Občini Radenci, in sicer: na tel.   02 566 96 25 , GSM 065 602 203; oz. e-mail: marjeta.loncar@radenci.si,  kontaktna oseba Marjeta Lončar

Ogled nepremičnin in dokumentacije v zvezi z nepremičninami je možen po predhodnem dogovoru.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

JAVNA DRAŽBA – STANOVANJSKA HIŠA ŠRATOVCI 11 – OBJAVA 14.11.2022

Rok za plačilo varščine: 5.12.2022

Datum javne dražbe: 8.12.2022

Kraj javne dražbe: Občina Radenci, Radgonska cesta 9g, 9252 Radenci (sejna soba Kajetana Koviča in Lojzeta Logarja, 2. nadstropje).

Predmet javne dražbe in izklicna cena:

Predmet javne dražbe so sledeče nepremičnine, ki se prodajajo kot celota:

Predmet javne dražbe sta sledeči nepremičnini, ki se prodajata kot celota (v nadaljevanju nepremičnina):

 1. parcelna številka 72/2 katastrska občina 199 Šratovci, ID znak parcela 199 72/2
 • Površina parcele: 379 m2
 • Namenska raba: stavbno zemljišče; površine podeželskega naselja 100 %; Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Radenci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 33/2016, datum objave 1.7.2016, 55/2017, 9/2021)
 • Stavbe: stavba 421-stanovanje v enostanovanjski stavbi, zgrajena 1956, neto tlorisna površina 150,7 m2 (uporabna površina 105,0 m2) stavba 420-pomožni kmetijski del stavbe, zgrajena 1964, neto tlorisna površina stavbe 53,3 m2 (uporabna površina 53,3 m2)

       2. parcelna številka 72/1 katastrska občina 199 Šratovci, ID znak parcela 199 72/1

 • Površina parcele: 851 m2
 • Namenska raba: stavbno zemljišče; površine podeželskega naselja 100 %
 • Stavbe: /

Izklicna cena: 64.267,00 EUR

(z besedo: štiriinšestdeset tisoč dvesto sedeminšestdeset in 00/100).

Navedena izklicna cena ne vključuje  davka na promet z nepremičninami (pozidano zemljišče) in davka na dodano vrednost (nepozidano zemljišče), ki ga plača kupec.

Dražitelji in morebitni predkupni upravičenci morajo tri dni pred začetkom javne dražbe prodaje nepremičnin (oz. do vključno 5. decembra 2022) vplačati varščino, ki znaša 10% izklicne cene.

Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne dražbe, podatke o predmetnih nepremičninah in informacije za ogled dobijo interesenti na Občini Radenci, in sicer: na tel.   02 566 96 25 , GSM 065 602 203; oz. e-mail: marjeta.loncar@radenci.si,  kontaktna oseba Marjeta Lončar

Ogled nepremičnin in dokumentacije v zvezi z nepremičninami je možen po predhodnem dogovoru.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

PREKLIC JAVNE DRAŽBE Z DNE 25.3.2022-SKLEP O PREKLICU Z DNE 6.4.2022

JAVNA DRAŽBA – KAPELSKI VRH 40 – OBJAVA 25.3.2022

Rok za plačilo varščine: 15.4.2022

Datum javne dražbe: 18.4.2022

Kraj javne dražbe: Občina Radenci, Radgonska cesta 9g, 9252 Radenci (sejna soba Kajetana Koviča in Lojzeta Logarja, 2. nadstropje).

Predmet javne dražbe in izklicna cena:

Predmet javne dražbe so sledeče nepremičnine, ki se prodajajo kot celota:

Predmet javne dražbe sta sledeči nepremičnini, ki se prodajata kot celota (v nadaljevanju nepremičnina):

1. parcelna številka 396/5 katastrska občina 202 Kapelski Vrh, ID znak parcela 202 396/5

 • Površina parcele: 600 m2
 • Namenska raba: stavbno zemljišče; površine podeželskega naselja 100 %
 • Stavbe: stavba številka 147 – Garaža, grajena 1983; delavnica; stavba številka 148 – stanovanjska hiša na naslovu Kapelski Vrh 40, grajena 1976

2. parcelna številka 396/3 katastrska občina 202 Kapelski Vrh, ID znak parcela 202 396/3

 • Površina parcele: 400 m2
 • Namenska raba: stavbno zemljišče; površine podeželskega naselja 100 %
 • Stavbe: stavba številka 150 – montažna garaža, grajena 1982

Izklicna cena: 66.966,00 EUR

(z besedo: šestinšestdeset tisoč devetsto šestinšestdeset in 00/100).

Navedena izklicna cena ne vključuje  davka na promet z nepremičninami, ki ga plača kupec.

Dražitelji in morebitni predkupni upravičenci morajo tri dni pred začetkom javne dražbe prodaje nepremičnin (oz. do vključno 15. aprila 2022) vplačati varščino, ki znaša 10% izklicne cene.

Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne dražbe, podatke o predmetnih nepremičninah in informacije za ogled dobijo interesenti na Občini Radenci, in sicer: na tel.   02 566 96 25 , GSM 065 602 203; oz. e-mail: marjeta.loncar@radenci.si,  kontaktna oseba Marjeta Lončar

Ogled nepremičnin in dokumentacije v zvezi z nepremičninami je možen po predhodnem dogovoru.

Javna dražba-Kapelski Vrh 40 

IZJAVA

Preklic javne dražbe-Kapelski Vrh 40

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

JAVNA DRAŽBA – KAPELSKI DOM 16.3.2022

Rok za plačilo varščine: 3.4.2022

Datum javne dražbe: 6.4.2022

Kraj javne dražbe: Občina Radenci, Radgonska cesta 9g, 9252 Radenci (sejna soba Kajetana Koviča in Lojzeta Logarja, 2. nadstropje).

Predmet javne dražbe in izklicna cena:

Predmet javne dražbe so sledeče nepremičnine, ki se prodajajo kot celota:

1 nepozidano stavbno zemljišče

številka parcele 632/7, Katastrska občina 200 Radenci

Površina parcele: 1.104 m2

Dejanska raba: poseljena zemljišča 100%

Namenska raba: površine za turizem 100%

2 nepozidano stavbno zemljišče

številka parcele 632/4, Katastrska občina 200 Radenci

Površina parcele: 480 m2

Dejanska raba: poseljena zemljišča 100%

Namenska raba: površine za turizem 100%

3 nepozidano stavbno zemljišče

številka parcele 632/6, Katastrska občina 200 Radenci

Površina parcele: 507 m2

Dejanska raba: poseljena zemljišča 100%

Namenska raba: površine za turizem 100%

4 pozidano stavbno zemljišče

številka parcele 632/9, številka stavbe 156 Kapelski dom, k.o. 200 Radenci

Površina parcele: 421 m2,

Dejanska raba: poseljena zemljišča 59,9%

poseljena zemljišča (tloris stavbe) 40,1%

Namenska raba: površine za turizem 100%

Izklicna cena: 72.645,00 EUR

Dražitelji in morebitni predkupni upravičenci morajo tri dni pred začetkom javne dražbe prodaje nepremičnin (oz. do vključno 3. aprila 2022) vplačati varščino, ki znaša 10% izklicne cene.

Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne dražbe dobijo interesenti na Občini Radenci, in sicer: na tel. 02 566 96 23, 041-671 091, kontaktna oseba je Sabina Gutalj, e-mail: sabina.gutalj@radenci.si. Podatke o predmetnih nepremičninah in informacije za ogled nepremičnin dobijo interesenti pri Marjeti Lončar na tel. 02 566 96 25 oz. e-mail: marjeta.loncar@radenci.si.

Ogled nepremičnin in dokumentacije v zvezi z nepremičninami je možen po predhodnem dogovoru.

Javna dražba Kaplelski dom

JAVNA DRAŽBA JE BILA USPEŠNO ZAKLJUČENA DNE 6.4.2022

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

JAVNA DRAŽBA NEPOZIDANIH STAVBNIH ZEMLJIŠČ V OBČINI RADENCI 24.2.2022

Rok za plačilo varščine: 18.3.2022
Datum javne dražbe: 21.3.2022

Kraj javne dražbe: Občina Radenci, Radgonska cesta 9g, 9252 Radenci (sejna soba Kajetana Koviča in Lojzeta Logarja, 2. nadstropje).

Predmet javne dražbe so nepozidana stavbna zemljišča za Gasilskim domom Radenci in sicer:

1- parc. št. 36/18, v izmeri 989 m2, k.o. 200 Radenci, Izklicna cena: 29.158,00 EUR

2– parc. št. 36/19, v izmeri 803 m2, k.o. 200 Radenci, Izklicna cena: 23.704,00 EUR

Dražitelji in morebitni predkupni upravičenci morajo do vključno 18.3.2022 vplačati varščino, ki znaša 10% izklicne cene.

Več informacij v prilogi oz. na tel. 02 566 96 23, 041 671 091, kontaktna oseba je Sabina Gutalj, direktorica OU, e-mail: sabina.gutalj@radenci.si 

ter na tel. 02 566 96 25, kontaktna oseba je Marjeta Lončar, e-mail: obcina@radenci.si

Javna dražba-parcele za Gasilskim domom 24.2.2022

IZJAVA (1)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

JAVNA DRAŽBA STANOVANJ V LASTI OBČINE RADENCI

Rok za plačilo varščine: 9.11.2021
Datum javne dražbe: 12.11.2021

Kraj javne dražbe: Občina Radenci, Radgonska cesta 9g, 9252 Radenci (sejna soba Kajetana Koviča in Lojzeta Logarja, 2. nadstropje).

Predmet javne dražbe so stanovanja v lasti Občine Radenci in sicer:

Predmet prodaje po znižani izklicni vrednosti so stanovanja, katerih prodaja je bila neuspešna na Javnem zbiranju ponudb za prodajo zasedenih stanovanj v Občini Radenci, št. 4780-0008/2021-1, dne 22.6.2021. Predmet prodaje so naslednja zasedena neprofitna stanovanja, ki se prodajajo izključno v kompletu (ni možen nakup posamičnega stanovanja, možen je le nakup vseh 20-tih stanovanj skupaj):

Zap. Št. Naslov Lega Izmere po cenitvi (m2) Leto gradnje objekta Šifra KO in  ime KO ID oznaka stavbe ID oznaka dela stavbe
1. PARIČJAK 24 pritličje 44,5 1820 201– RIHTAROVCI 123 1
2. PARIČJAK 24 1. nad. 55,8 1820 201– RIHTAROVCI 123 7
3. PARIČJAK 24A 1. nad. 43,2 1968 201– RIHTAROVCI 143 5
4. PARIČJAK 24A pritličje 43,1 1968 201– RIHTAROVCI 143 2
5. PARIČJAK 24A 1. nad. 78,4 1968 201– RIHTAROVCI 143 4
6. LJUBA ŠERCERJA 3 3. nad. 55,4 1989 199- ŠRATOVCI 287 109
7. LJUBA ŠERCERJA 3 3. nad. 43,8 1989 199- ŠRATOVCI 287 108
8. LJUBA ŠERCERJA 3 3. nad. 55,0 1989 199- ŠRATOVCI 287 107
9. CESTA OSAMOSVOJITVE SLOVENIJE-

BIVŠA TITOVA 3

1. nad. 44 1974 199- ŠRATOVCI 117 4
10. CESTA OSAMOSVOJITVE SLOVENIJE- BIVŠA TITOVA 3 2. nad. 44,7 1974 199- ŠRATOVCI 117 6
11. CESTA OSAMOSVOJITVE SLOVENIJE- BIVŠA TITOVA 5 4. nad. 66,1 1974 199- ŠRATOVCI 275 8
12. KAPELSKA CESTA 26 1. nad. 40,2 1955 200 – RADENCI 381 5
13. KAPELSKA CESTA 26 1. nad. 74,2 1955 200 – RADENCI 381 6
14. KAPELSKA CESTA 26 pritličje 72 1955 200 – RADENCI 381 3
15. KAPELSKA CESTA 26 pritličje 39,4 1955 200 – RADENCI 381 2
16. KAPELSKA CESTA 26 1. nad. 86,6 1955 200 – RADENCI 381 4
17. GREGORČIČEVA ULICA 2 pritličje 69,6 1977 199- ŠRATOVCI 271 1
18. GREGORČIČEVA ULICA 4 pritličje 67,2 1977 199- ŠRATOVCI 338 1
19. GREGORČIČEVA ULICA 6 1. nad. 71,2 1975 199- ŠRATOVCI 337 5
20. PRISOJNA CESTA 6 2. nad. 48,8 1980 200 – RADENCI 351 9

Znižana izklicna cena za vseh 20 stanovanj skupaj: 583.078,00 EUR

(z besedo: petsto triinosemdeset tisoč oseminsedemdeset eurov in 00/100).

Navedena izklicna cena ne vključuje davka na promet z nepremičninami, ki ga plača kupec.

Dražitelji in morebitni predkupni upravičenci morajo do vključno 9.11.2021 vplačati varščino, ki znaša 10% izklicne cene.

Več informacij v prilogi.

1.a. JAVNA DRAŽBA, STANOVANJA

1.b. Dražbena pravila, 12.11.2021

1.c.IZJAVA

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

JAVNA DRAŽBA NEPOZIDANIH STAVBNIH ZEMLJIŠČ V OBČINI RADENCI 4.11.2021

Rok za plačilo varščine: 30.10.2021
Datum javne dražbe: 4.11.2021

Kraj javne dražbe: Občina Radenci, Radgonska cesta 9g, 9252 Radenci (sejna soba Kajetana Koviča in Lojzeta Logarja, 2. nadstropje).

Predmet javne dražbe so nepozidana stavbna zemljišča za Gasilskim domom Radenci in sicer:

1- parc. št. 36/18, v izmeri 989 m2, k.o. 200 Radenci, Izklicna cena: 29.158,00 EUR

2– parc. št. 36/19, v izmeri 803 m2, k.o. 200 Radenci, Izklicna cena: 23.704,00 EUR

3– parc. št. 36/20, v izmeri 635 m2, k.o. 200 Radenci, Izklicna cena: 18.898,00 EUR

Dražitelji in morebitni predkupni upravičenci morajo do vključno 30.10.2021 vplačati varščino, ki znaša 10% izklicne cene.

Več informacij v prilogi oz. na tel. 02 566 96 13, 041-686-687, kontaktna oseba je Jasna Divjak, e-mail: jasna.divjak@radenci.si.

1.a. Javna dražba, 14.10.2021

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

JAVNA DRAŽBA NEPOZIDANIH STAVBNIH ZEMLJIŠČ V OBČINI RADENCI 17.1.2022

Rok za plačilo varščine: 11.2.2022
Datum javne dražbe: 14.2.2022

Kraj javne dražbe: Občina Radenci, Radgonska cesta 9g, 9252 Radenci (sejna soba Kajetana Koviča in Lojzeta Logarja, 2. nadstropje).

Predmet javne dražbe so nepozidana stavbna zemljišča za Gasilskim domom Radenci in sicer:

1- parc. št. 36/18, v izmeri 989 m2, k.o. 200 Radenci, Izklicna cena: 29.158,00 EUR

2– parc. št. 36/19, v izmeri 803 m2, k.o. 200 Radenci, Izklicna cena: 23.704,00 EUR

Dražitelji in morebitni predkupni upravičenci morajo do vključno 11.2.2022 vplačati varščino, ki znaša 10% izklicne cene.

Več informacij v prilogi oz. na tel. 02 566 96 23, 041 671 091, kontaktna oseba je Sabina Gutalj, direktorica OU, e-mail: sabina.gutalj@radenci.si 

ter na tel. 02 566 96 25, kontaktna oseba je Marjeta Lončar, e-mail: obcina@radenci.si

Javna dražba nepozidanih stavbnih zemljišč-17.1.2022

Izjava

Skip to content