Razpisi

Javna naročila
Prenova športnega poda v športni dvorani - sanacija parketa
Datum objave: 17. 10. 2017 9:00
Rok oddaje: 20. 10. 2017 11:00
Šifra: 430-0004/2017

V skladu s 47. členom ZJN-3 vabi Občina Radenci, Radgonska cesta 9, 9252 Radenci vse zainteresirane ponudnike, da na osnovi javnega naročila - po naročilu male vrednosti - za izbiro izvajalca za opravljanje storitev Prenova športnega poda v športni dvorani - sanacija parketa, v skladu z razpisno dokumentacijo, podajo svojo pisno ponudbo.

Javni razpisi
Namera o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za zemljišči s parc.št. 1300/18 in 1300/19 k.o.Radenci
Datum objave: 16. 10. 2017 0:00
Rok oddaje: 17. 11. 2017 23:59
Šifra:

Občina Radenci objavlja namero o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za zemljišči s parc.št. 1300/18 in 1300/19 obe k.o.Radenci. Prodaja poteka v skladu z Zakonom o kmetijskih zemljiščih. Namera o sklenitvi neposredne pogodbe in ponudba za prodajo kmetijskega zemljišča, kmetije ali gozda sta objavljeni v prilogi.

Javni razpisi
Javna dražba za prodajo nepremičnin
Datum objave: 16. 10. 2017 0:00
Rok oddaje: 8. 11. 2017 12:00
Šifra:

Občina Radenci objavlja javno dražbo za prodajo nepremičnin, in sicer s parc.št. 9/3, 9/5, 8/1 k.o. Kapelski Vrh. Prodaja se stanovanjska hiša z naslovom Kapelski Vrh 78 in gospodarski-kmetijski objekt. Celotno besedilo javne dražbe je objavljeno v prilogi.

Javni razpisi
Javna dražba za prodajo nepremičnin
Datum objave: 16. 10. 2017 0:00
Rok oddaje: 2. 11. 2017 10:00
Šifra:

Občina Radenci objavlja javno dražbo za prodajo nepremičnine, in sicer nepremičnine s parc.št. 1300/16 k.o.Radenci (s stanovanjsko hišo z naslovom Radenski Vrh 8). Celotno besedilo javne dražbe je objavljeno v prilogi.

Javni razpisi
Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Radenci v letu 2017
Datum objave: 29. 9. 2017 0:00
Rok oddaje: 30. 10. 2017 13:00
Šifra:

Občina Radenci objavlja Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Radenci v letu 2017.
Celotno besedilo razpisa z razpisno dokumentacijo in prijavnimi obrazci je objavljeno v prilogi.

Javni pozivi
Navodila za zagotavljanje možnosti plakatiranja na referendumu o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača-Koper (ZIUGDT) dne, 24. 9. 2017 in volitvah za predsednika republike dne, 22. 10. 2017
Datum objave: 20. 9. 2017 8:00
Rok oddaje: 22. 10. 2017 23:59
Šifra: 35281-0021/2017

Občina Radenci ponuja organizatorjem volilne kampanje za izvedbo referenduma o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača-Koper (ZIUGDT) dne, 24.9.2017 in volitvah za predsednika republike dne, 22.10.2017 možnost plakatiranja na naslednjih plakatnih mestih:

1. Stalna plakatna mesta:
Na stalnih plakatnih mestih v občini, s katerimi upravlja občina, je uporaba plakatnih mest brezplačna. Pri plakatiranju so vse stranke, liste in posamezniki enakopravni.

2. Dodatna plakatna mesta:
Plakatiranje na teh mestih je opredeljeno v III. poglavju tega navodila. Pri plakatiranju so vse stranke, liste in posamezniki enakopravni.

3. Plakatiranje zunaj plakatnih mest:
Za postavitev plakatnih mest zunaj določenih plakatnih mest v Občini Radenci se organizator volilne kampanje oz. posameznik sam dogovori z lastnikom zemljišča in upravljavcem cest.

Javni razpisi
Javni razpis za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Radenci v letu 2017
Datum objave: 13. 3. 2017 0:00
Rok oddaje: 20. 12. 2017 0:00
Šifra: 354-0020/2015-73

Javni razpis za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Radenci v letu 2017

Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani Občine Radenci: http://www.radenci.si. Zainteresirane stranke jo lahko dvignejo tudi na sedežu Občine Radenci, Radgonska cesta 9, 9252 Radenci, vsak delovni dan od 7. do 15. ure.

Dodatne informacije se lahko pridobijo po elektronski pošti: davorin.zamuda@radenci.si ali na telefonu: 02 / 5669-618, vsak delovni dan od 7. do 15. ure.

Popolne vloge se razvrstijo po datumu, uri in minuti prejetja. Pri prvotno nepopolnih vlogah, ki so bile dopolnjene, se kot čas oddaje vloge štejeta datum in čas oddane dopolnitve. V primeru, da je v seznam popolnih vlog uvrščeno več vlog, kot je na voljo sredstev, se sredstva razdelijo vlagateljem popolnih vlog na začetku seznama, glede na vrstni red (datum, ura in minuta prejema) in razpoložljiva sredstva.

V primeru premajhnih razpoložljivih finančnih sredstev za subvencije v proračunu za leto 2017 vsem upravičenim vlagateljem, se preostalim zagotovi izplačilo subvencij v naslednjem proračunskem letu prednostno pred objavo javnega razpisa, v okviru sredstev poračuna predvidenih za te namene.
Davorin Zamuda
Višji referent za okolje in prostor ter komunalno ureditev

Občina Radenci
Radgonska cesta 9
9252 Radenci
tel.: +386 2 566 96 10
fax: +386 2 566 96 20
e-pošta: obcina@radenci.si

 

Arhiv razpisov