Razpisi

Javni pozivi
SUŠA 2017 - POZIV NA ZBIRANJE VLOG ZA ŠKODO NA KMETIJSKI PROIZVODNJI
Datum objave: 21. 8. 2017 0:00
Rok oddaje: 1. 9. 2017 12:00
Šifra:

POZIV ZA ZBIRANJE VLOG
ZA OCENJEVANJE ŠKODE NA KMETIJSKI PROIZVODNJI ZARADI POSLEDIC SUŠE V LETU 2017

Obveščamo vse občane OBČINE RADENCI, da bomo na podlagi Sklepa Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje z dne 14.08.2017, katerega smo prejeli dne 17.08.2017 v naši Občini pričeli z zbiranjem vlog za ocenjevanje škode na tekoči kmetijski proizvodnji (kmetijski pridelki) zaradi posledic suše, katera je prizadela predvsem travinje in jesenske poljščine.


Vloge na predpisanih obrazcih (OBRAZEC 2 - kmetijski pridelki), ki ga lahko dvignete v tajništvu Občinske uprave in v pisarni Krajevnih skupnosti v prostorih občine Radenci, v svetovalni službi KGZS Gornja Radgona, objavljeni pa so tudi na spletni strani Občine Radenci, bomo sprejemali:

na sedežu občine Radenci, Radgonska cesta 9, Radenci do 01. SEPTEMBRA 2017, do 12.00 ure.


(tel. 02/566 96 10 mobilni tel. 041 747 471).

S seboj prinesite: Zbirno vlogo 2017, s katero ste uveljavljali subvencije v namene kmetijstva pri Agenciji za kmetijske trge in razvoj podeželja, morebitne cenitve zavarovalnice, davčno številko, naslov lastnika oziroma nosilca, KMG-MID, številko transakcijskega računa, številko GERK-a, zavarovalne police …

Prosimo, da vlogo za ocenitev škode podajo le tisti oškodovanci, ki so dejansko imeli škodo na tekoči kmetijski proizvodnji.


Občinska uprava Občine Radenci

Javni razpisi
Namera o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za zemljišče s parc.št. 90/2 k.o.Radenci
Datum objave: 24. 7. 2017 0:00
Rok oddaje: 23. 8. 2017 0:00
Šifra:

Namera o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe in ponudba za prodajo kmetijskega zemljišča, kmetije ali gozda (objavljena na oglasni deski upravne enote) za zemljišče s parc.št. 90/2 k.o.Radenci sta priloženi.

Javni razpisi
Javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu
Datum objave: 21. 7. 2017 0:00
Rok oddaje: 28. 8. 2017 12:00
Šifra: 12280-0004/2017

Kontakt:
Telefon: 02 566 96 10 (tajništvo), 02 566 96 13 (Jasna Divjak)
E-pošta: jasna.divjak@radenci.si

Javni razpisi
Javni razpis za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Radenci v letu 2017
Datum objave: 13. 3. 2017 0:00
Rok oddaje: 20. 12. 2017 0:00
Šifra: 354-0020/2015-73

Javni razpis za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Radenci v letu 2017

Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani Občine Radenci: http://www.radenci.si. Zainteresirane stranke jo lahko dvignejo tudi na sedežu Občine Radenci, Radgonska cesta 9, 9252 Radenci, vsak delovni dan od 7. do 15. ure.

Dodatne informacije se lahko pridobijo po elektronski pošti: davorin.zamuda@radenci.si ali na telefonu: 02 / 5669-618, vsak delovni dan od 7. do 15. ure.

Popolne vloge se razvrstijo po datumu, uri in minuti prejetja. Pri prvotno nepopolnih vlogah, ki so bile dopolnjene, se kot čas oddaje vloge štejeta datum in čas oddane dopolnitve. V primeru, da je v seznam popolnih vlog uvrščeno več vlog, kot je na voljo sredstev, se sredstva razdelijo vlagateljem popolnih vlog na začetku seznama, glede na vrstni red (datum, ura in minuta prejema) in razpoložljiva sredstva.

V primeru premajhnih razpoložljivih finančnih sredstev za subvencije v proračunu za leto 2017 vsem upravičenim vlagateljem, se preostalim zagotovi izplačilo subvencij v naslednjem proračunskem letu prednostno pred objavo javnega razpisa, v okviru sredstev poračuna predvidenih za te namene.




Davorin Zamuda
Višji referent za okolje in prostor ter komunalno ureditev

Občina Radenci
Radgonska cesta 9
9252 Radenci
tel.: +386 2 566 96 10
fax: +386 2 566 96 20
e-pošta: obcina@radenci.si

 

Arhiv razpisov