Razpisi

Javni razpisi
OBVESTILO O JAVNIH RAZPISIH ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI DRUŠTEV IZ OBČINE RADENCI ZA LETO 2018
Datum objave: 10. 3. 2018 6:00
Rok oddaje: 30. 3. 2018 11:00
Šifra: 431-0002do7/2018

OBVEŠČAMO vsa društva, organizacije in skupine, ki so registrirani za izvajanje programov na področju kulture, športa, turizma, humanitarnosti, sociale oziroma drugih področjih ali organizacijo in izvedbo prireditev, da so na podlagi Odloka o proračunu Občine Radenci za leto 2018 (Uradno glasilo slovenskih občin. št. 6/18, z dne 9. 2. 2018) ter v skladu s predmetnimi pravilniki, v času od 10. 3. do 30. 3. 2018 odprti

JAVNI RAZPISI ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI DRUŠTEV ZA LETO 2018

Javni razpisi
Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem
Datum objave: 7. 3. 2018 0:00
Rok oddaje: 29. 3. 2018 12:00
Šifra:

Občina Radenci, Radgonska cesta 9, 9252 Radenci, objavlja namero o oddaji stvarnega premoženja (stavbnih zemljišč za namen kmetijske obdelave) v najem po metodi neposredne pogodbe, in sicer
1.) Zemljišči s parc.št. 733/3 (velikost celega zemljišča je 2784 m2) in 732/6 (velikost celega zemljišča je 562 m2) obe k.o.Radenci kot celota po izhodiščni ceni za najem 70,46 EUR za leto 2018
2.) Zemljišči s parc.št. 739/1 (velikost celega zemljišča je 1056 m2) in 748 (velikost celega zemljišča je 1595 m2) k.o.Radenci kot celota po izhodiščni ceni za najem 55,83 EUR za leto 2018
3.) Zemljišče s parc.št. 723/2 (velikost celega zemljišča je 1427 m2) k.o.Radenci po izhodiščni ceni za najem 50,00 EUR za leto 2018
Poleg najemnine mora najemnik plačati tudi DDV.
Cena najemnine se za leti 2019 in 2020 določi v skladu s točko 3 Sklepa o letnem načrtu oddaje nepremičnega premoženja Občine Radenci za leto 2018 v najem.

CELOTNO BESEDILO NAMERE O ODDAJI V NAJEM JE OBJAVLJENO V PRILOGI.

Javni razpisi
Javna dražba za prodajo nepremičnin
Datum objave: 6. 3. 2018 0:00
Rok oddaje: 4. 4. 2018 12:00
Šifra:

I. Predmet javne dražbe in izklicna cena - stanovanjska hiša Kapelski Vrh 78 z gospodarskim objektom in zemljišči
Kot celota oz. skupaj se prodajajo naslednje nepremičnine:
Katastrska občina in naslov stavbe Parcelna številka Površina zemljišča v m2
k. o. Kapelski Vrh (202), Kapelski Vrh 78 9/3 482
k. o. Kapelski Vrh (202) 9/5 360
k. o. Kapelski Vrh (202) 8/1 150
Izklicna cena za navedene nepremičnine, ki se prodajajo kot celota oz. skupaj je 42.095,00 EUR.

Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba bo potekala na sedežu Občine Radenci, Radgonska cesta 9G, 9252 Radenci, in sicer dne 6.4. 2018 s pričetkom ob 11.00 uri.

Dražitelji pošljejo dokumentacijo z vsemi dokazili priporočeno po pošti ali jo prinesejo osebno v zapečateni pisemski ovojnici z navedbo: 'DRAŽBA Kapelski Vrh - NE ODPIRAJ', na sedež Občine Radenci, Radgonska cesta 9G, 9252 Radenci, najkasneje do 4.4.2018 do 12.00 ure.

CELOTNO BESEDILO JAVNE DRAŽBE JE OBJAVLJENO V PRILOGI.

Javni razpisi
Javna dražba za prodajo nepremičnin
Datum objave: 6. 3. 2018 0:00
Rok oddaje: 4. 4. 2018 12:00
Šifra:

Predmet javne dražbe in izklicna cena - stanovanjska hiša Radenski Vrh 8 s funkcionalnim zemljiščem

Prodaja se naslednja nepremičnina:
Katastrska občina Parcelna številka Površina zemljišča v m2 Naslov stavbe na zemljišču
k.o.Radenci (200) 1300/16 650 Radenski Vrh 8
Navedena nepremičnina v naravi predstavlja stanovanjsko hišo z naslovom Radenski Vrh 8 (št. stavbe 941) in funkcionalno zemljišče k tej stanovanjski hiši. Predmetna nepremičnina je zasedena oz. oddana v najem do 12.12.2018. V primeru prodaje se mora najemojemalec izseliti v roku 2 mesecev od sklenitve prodajne pogodbe.
Izklicna cena za navedeno nepremičnino je 22.781,00 EUR.

Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba bo potekala na sedežu Občine Radenci, Radgonska cesta 9G, 9252 Radenci, in sicer dne 6.4.2018 s pričetkom ob 08.00 uri.

Dražitelji pošljejo dokumentacijo z vsemi dokazili priporočeno po pošti ali jo prinesejo osebno v zapečateni pisemski ovojnici z navedbo: 'DRAŽBA Radenski Vrh - NE ODPIRAJ', na sedež Občine Radenci, Radgonska cesta 9G, 9252 Radenci, najkasneje do 4.4.2018 do 12.00 ure.

CELOTNO BESEDILO JAVNE DRAŽBE JE OBJAVLJENO V PRILOGI.

Javna naznanila
Namera o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe
Datum objave: 26. 2. 2018 0:00
Rok oddaje: 13. 3. 2018 0:00
Šifra: 7113-0015/2016-12

Na podlagi 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) v povezavi s tretjo alinejo 23. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravne lokalne skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 - ZDU-1G in 50/14) Občina Radenci objavlja:

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE MENJALNE POGODBE

Občina Radenci, Radgonska cesta 9, 9252 Radenci, objavlja namero o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe za zemljišča s parc. št. 1769/7 (ID 3003154), 1769/9 (ID 2843941) ter 1769/16 (ID 5193506), vse k.o. 218 Hrastje Mota, katerih lastnik je Občina Radenci, z zemljišči parc. št. 381/3 (ID 6817528) ter 381/5 (ID 6817530), obe k.o. Hrastje Mota, katerih lastnik je Zvonko Križanič.
Neposredna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Radenci.

JANEZ RIHTARIČ,
ŽUPAN OBČINE RADENCI

Javni pozivi
Poročilo o porabi sredstev v letu 2017
Datum objave: 19. 2. 2018 0:00
Rok oddaje: 31. 3. 2018 16:00
Šifra: 8453-2/2018-1 - DGZR

Pozivamo občinske Odbore za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada, da nam v skladu z 98. in 99. členom Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13 - popr., 101/13, 55/15 - ZfisP, 96/15 - ZIPRS 1617), z 58. členom Zakona o varstvu pred požarom (Ur. list RS, št. 3/07-uradno prečiščeno besedilo, 9/11, 83/12) ter v skladu s pogodbo št. 427-00-5/2004, ki ureja razpolaganje s sredstvi požarnega sklada, najkasneje do 31. 3. 2018 posredujete poročila o porabi sredstev požarnega sklada v vaši občini v letu 2017.

Skupna višina nakazanih sredstev je prikazana v priloženi razpredelnici in na internetu; http://www.urszr.si/ v rubriki informacije javnega značaja. Pri izpolnjevanju poročil bomo upoštevali vsa sredstva, ki ste jih prejeli v letu 2017. Ta sredstva so prikazana v prilogi. V prilogi vam posredujemo tudi obrazec, na katerem nam posredujte poročilo o namenski porabi sredstev požarnega sklada v letu 2017 v vaši lokalni skupnosti.

Javni razpisi
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE ŠOLNIN (obvestilo)
Datum objave: 13. 2. 2018 9:30
Rok oddaje: 15. 4. 2018 23:00
Šifra:

Spoštovani.

Na Javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu RS izvajamo program 'Sofinanciranje izobraževanja in usposabljanja za dvig izobrazbene ravni in pridobivanje poklicnih kompetenc 2016-2018'.

Dne 23. 6. 2017 smo na svoji spletni strani in v Uradnem listu objavili javni razpis za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni I., kjer ustreznim prijaviteljem povrnemo stroške šolnin.

Za dodatne informacije ostajam na razpolago.

Najlepša hvala za sodelovanje in lep pozdrav,
Anja Krašna

Oddelek za projekte
DIR - Dvig izobrazbene ravni in pridobivanje poklicnih kompetenc
01 434 58 96
anja.krasna@sklad-kadri.si

 

Arhiv razpisov