Razpisi

Javni razpisi
Namera o oddaji stavrnega premoženja v najem
Datum objave: 20. 6. 2017 0:00
Rok oddaje: 5. 7. 2017 12:00
Šifra:

Občina Radenci, Radgonska cesta 9, 9252 Radenci, objavlja namero o oddaji stvarnega premoženja (stavbnih zemljišč za namen kmetijske obdelave) v najem po metodi neposredne pogodbe, in sicer
1.) Zemljišč s parc.št. 936/2 (velikost celega zemljišča je 2028 m2), 941/2 (velikost celega zemljišča je 4121 m2) in 944/2 (velikost celega zemljišča je 3082 m2) vse k.o.Radenci kot celota po izhodiščni ceni za najem 177,83 EUR
Poleg najemnine mora najemnik plačati tudi DDV.
Najemnik ne sme oddati zemljišč v podnajem brez soglasja najemodajalca.
Zemljišča se lahko obdelujejo le na površini, ki je namenjena kmetijski obdelavi (in ne na površini celega zemljišča), kar pomeni, da se morajo ohraniti vsi jarki, mejice, poti, dostopi in dovozi preko predmetnih zemljišč.
Ponudbe za najem zemljišč morajo prispeti do vključno 5.7.2017 do 12.00 ure na sedež Občine Radenci, Radgonska cesta 9, 9252 Radenci. Nepravočasne in nepopolne vloge ne bodo obravnavane.
Ponudba mora vsebovati navedbo zemljišč, za katere se daje ponudba, ponujena cena za najem zemljišč (ne sme biti nižja od izhodiščne cene) in naslednje podatke ponudnika: ime in priimek, naslov, EMŠO, davčna številka, številka transakcijskega računa, banka, telefon, naslov elektronske pošte.
Zemljišča se oddajajo v najem do konca leta 2017.
Najemnik nosi odgovornost in vse stroške v zvezi morebitnim poškodovanjem gospodarske javne infrastrukture, ki poteka preko obravnavanih zemljišč.
Za vzpostavitev najema bo sklenjena neposredna pogodba. Najemna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Radenci.
V kolikor bo ponudnikov več, bodo s ponudniki opravljena pogajanja za doseganje čim višje najemnine.
Občina Radenci ni zavezana k sklenitvi pogodbe o oddaji v najem z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko ustavi začeti postopek oddaje v najem vse do sklenitve pravnega posla (pogodbe), brez obrazložitve in brez odškodninske in materialne odgovornosti.
BESEDILO CELOTNE NAMERE JE OBJAVLJENO V PRILOGI

Javni razpisi
Namera o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe
Datum objave: 19. 6. 2017 0:00
Rok oddaje: 5. 7. 2017 12:00
Šifra:

Občina Radenci, Radgonska cesta 9, 9252 Radenci objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za naslednje nepremičnine kot celota oz. skupaj:
Št. parcele Površina v m2 Katastrska občina Izhodiščna cena v EUR
61/7 114 Boračeva
61/9 21 Boračeva
61/11 6 Boračeva
SKUPAJ 2.679,00 EUR+ DDV


Račun za odkup se lahko delno kompenzira z računom za izvedbo nove poti čez parc.št. 61/12 k.o.Boračeva. Ureditev nove poti preko parc.št. 61/12 k.o.Boračeva je bila s strani Pomgrad - Cestno podjetje d.d. po njihovem predračunu ocenjena na 2.058,15 EUR z DDV (1678,01 EUR brez DDV). Kupcu bo dana možnost, da preko za gradnjo cest usposobljenega izvajalca izvede novo pot po popisu in pod nadzorom vzdrževalca cest v Občini Radenci Pomgrad - Cestno podjetje d.d. na svoje stroške (pogoj je, da gozdar odkaže posek dreves na trasi predvidene nove poti in da bo v računu upoštevana vrednost podrtih dreves ter bo izvedba v skladu z zahtevami vzdrževalca cest). Občina bo kupcu izdala račun za prodajo zemljišč, kupec pa bo občini lahko predložil račun za izvedbo predmetne poti in potrdilo o plačilu tega računa. Oba računa se bosta v tem primeru kompenzirala oz. bo kupec moral plačati razliko v višini med računoma. Možnost za kompenzacijo računov je v roku največ 30 dni od sklenitve pogodbe o prodaji.
Na obravnavanih zemljiščih so vknjižene neprave stvarne služnosti (možen je vpogled v zemljiško knjigo). Dodatne informacije glede prodaje predmetnih nepremičnin je možno dobiti na sedežu Občine Radenci. Za prodajo navedenih nepremičnin bo sklenjena neposredna prodajna pogodba v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.list RS št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) in Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 86/10, 75/12, 50/14, 14/15 - ZUUJFO in 76/15). Nepremičnine se prodajajo kot celota oz. skupaj. Prodaja se po načelu videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi pogodbe ne bodo mogoče. Prodajalec ne odgovarja za stvarne in pravne napake predmeta prodaje.
Kupec nosi vse stroške v zvezi s prodajo nepremičnin (plačilo vseh davkov, stroški notarskih storitev, vknjižba lastninske pravice na svoje ime itd.).
Zainteresirani morajo dostaviti svoje pisne ponudbe do 5.7.2017 do 12.00 ure na sedež Občine Radenci, Radgonska cesta 9, 9252 Radenci. Prodajna pogodba bo sklenjena najkasneje do 19.7.2017.
Če se bo za nepremičnine prijavilo več ponudnikov, bo imel prednost tisti, ki za nepremičnine ponudi višjo ceno oziroma bodo še s ponudniki opravljena pogajanja o ceni zaradi doseganja čim višje kupnine.
Če izbrani ponudnik ne sklene kupoprodajne pogodbe oziroma ne plača kupnine (ali predloži računa za kompenzacijo kot je predhodno navedeno) v 30-ih dneh od sklenitve pogodbe, se domneva, da je odstopil od nakupa.
Prodajalec na podlagi tega zbiranja ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji nepremičnin z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko ustavi začeti postopek prodaje nepremičnin vse do sklenitve pravnega posla (pogodbe), brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti.

Javna naznanila
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe na nepremičnini 248/2 in 696/0, k.o. 202 Kapelski Vrh
Datum objave: 14. 6. 2017 0:00
Rok oddaje: 29. 6. 2017 0:00
Šifra: 35019-0004/2017

Občina Radenci, Radgonska cesta 9, 9252 Radenci, objavlja namero o sklenitvi služnostne pogodbe na delu zemljišča s parc. št. 248/2 in 696/0, vse k.o 202-Kapelski Vrh, za potrebe izgradnje, nemotenega obratovanja, vzdrževanja in nadzora nizkonapetostnega zemeljskega kablovoda, po projektni dokumentaciji, ki jo je izdelal Elektro Maribor d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor.

Javni razpisi
Namera o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za zemljišče s parc.št.1284/2 k.o.Radenci
Datum objave: 9. 6. 2017 0:00
Rok oddaje: 9. 7. 2017 23:59
Šifra:

Objavljamo namero o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za zemljišče s parc.št.1284/2 k.o.Radenci in ponudbo za prodajo predmetnega kmetijskega zemljišča (objavljeno na upravni enoti in enotnem spletnem portalu).Prodaja poteka v skladu s priloženo ponudbo za prodajo predmetnega kmetijskega zemljišča, objavljeno na upravni enoti.

Javni razpisi
Javni razpis za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Radenci v letu 2017
Datum objave: 13. 3. 2017 0:00
Rok oddaje: 20. 12. 2017 0:00
Šifra: 354-0020/2015-73

Javni razpis za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Radenci v letu 2017

Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani Občine Radenci: http://www.radenci.si. Zainteresirane stranke jo lahko dvignejo tudi na sedežu Občine Radenci, Radgonska cesta 9, 9252 Radenci, vsak delovni dan od 7. do 15. ure.

Dodatne informacije se lahko pridobijo po elektronski pošti: davorin.zamuda@radenci.si ali na telefonu: 02 / 5669-618, vsak delovni dan od 7. do 15. ure.

Popolne vloge se razvrstijo po datumu, uri in minuti prejetja. Pri prvotno nepopolnih vlogah, ki so bile dopolnjene, se kot čas oddaje vloge štejeta datum in čas oddane dopolnitve. V primeru, da je v seznam popolnih vlog uvrščeno več vlog, kot je na voljo sredstev, se sredstva razdelijo vlagateljem popolnih vlog na začetku seznama, glede na vrstni red (datum, ura in minuta prejema) in razpoložljiva sredstva.

V primeru premajhnih razpoložljivih finančnih sredstev za subvencije v proračunu za leto 2017 vsem upravičenim vlagateljem, se preostalim zagotovi izplačilo subvencij v naslednjem proračunskem letu prednostno pred objavo javnega razpisa, v okviru sredstev poračuna predvidenih za te namene.
Davorin Zamuda
Višji referent za okolje in prostor ter komunalno ureditev

Občina Radenci
Radgonska cesta 9
9252 Radenci
tel.: +386 2 566 96 10
fax: +386 2 566 96 20
e-pošta: obcina@radenci.si

 

Arhiv razpisov