Razpisi

Javni pozivi
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe
Datum objave: 7. 6. 2018 0:00
Rok oddaje: 27. 6. 2018 0:00
Šifra: 00

Občina Radenci objavlja na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 11/2018)

NAMERO o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo stvarnega premoženja občine Radenci v najem

Občina Radenci, Radgonska cesta 9, 9252 Radenci, objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo stvarnega premoženja Občine Radenci v najem zemljišča s parc. št. 8/1, 9/3 in 9/5, vse k.o. 202 Kapelski Vrh, s sklenitvijo neposredne pogodbe, za določen čas enega leta, z možnostjo podaljšanja najemnega razmerja.

Javni razpisi
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe
Datum objave: 21. 5. 2018 0:00
Rok oddaje: 17. 6. 2018 0:00
Šifra:

Občina Radenci objavlja namero o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za naslednje nepremičnine: parc.št. 899/1, 899/2, 1324/46, 366, 983/1, 1315/9, 1315/42, 1319/4, 1319/12 vse k.o.Rihtarovci.

Nepremičnine se prodajajo kot celota oz. skupaj. Občina Radenci prodaja svoj solastniški delež na navedenih zemljiščih, in sicer solastniški delež v višini ½. Prodajajo se po načelu videno-kupljeno.

Namera in ponudba za prodajo kmetijskega zemljišča, gozda ali kmetije (objavljena na upravni enoti) je priložena. Interesenti se morajo prijaviti v skladu s priloženo ponudbo, objavljeno na upravni enoti.

Javni razpisi
Namera o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe
Datum objave: 18. 5. 2018 0:00
Rok oddaje: 8. 6. 2018 8:00
Šifra:

Občina Radenci, Radgonska cesta 9, 9252 Radenci objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za :
Št. parcele Površina v m2 Katastrska občina Izhodiščna cena v EUR
548/13 118 Hrastje Mota 177+DDV
548/15 51 Hrastje Mota 76,5+ DDV

Navedeni zemljišči se prodajata kot celota oz. skupaj.
Zainteresirani morajo dostaviti svoje pisne ponudbe najkasneje do 8.00 ure dne 8.6.2018 na naslov Občina Radenci, Radgonska cesta 9G, 9252 Radenci ne glede na način dostave.
CELOTNO BESEDILO NAMERE JE OBJAVLJENO V PRILOGI.

Javni razpisi
Javna dražba za prodajo nepremičnin
Datum objave: 9. 5. 2018 0:00
Rok oddaje: 26. 6. 2018 12:00
Šifra:

Predmet javne dražbe in izklicna cena - stanovanjska hiša Radenski Vrh 8 s funkcionalnim zemljiščem

Prodaja se naslednja nepremičnina:
Katastrska občina Parcelna številka Površina zemljišča v m2 Naslov stavbe na zemljišču
k.o.Radenci (200) 1300/16 650 Radenski Vrh 8
Navedena nepremičnina v naravi predstavlja stanovanjsko hišo z naslovom Radenski Vrh 8 (št. stavbe 941) in funkcionalno zemljišče k tej stanovanjski hiši. Predmetna nepremičnina je zasedena oz. oddana v najem do 12.12.2018. V primeru prodaje se mora najemojemalec izseliti v roku 2 mesecev od sklenitve prodajne pogodbe.
Izklicna cena za navedeno nepremičnino je 21.033,00 EUR.

Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba bo potekala na sedežu Občine Radenci, Radgonska cesta 9G, 9252 Radenci, in sicer dne 27.6.2018 s pričetkom ob 14.00 uri.

Dražitelji pošljejo dokumentacijo z vsemi dokazili ali jo prinesejo osebno v zapečateni pisemski ovojnici z navedbo: 'DRAŽBA Radenski Vrh - NE ODPIRAJ', na sedež Občine Radenci, Radgonska cesta 9G, 9252 Radenci, najkasneje do 26.6.2018 do 12.00 ure ne glede na način dostave.

CELOTNO BESEDILO JAVNE DRAŽBE JE OBJAVLJENO V PRILOGI.

Javni razpisi
Javna dražba za prodajo nepremičnin
Datum objave: 8. 5. 2018 0:00
Rok oddaje: 26. 6. 2018 12:00
Šifra:

I. Predmet javne dražbe in izklicna cena - stanovanjska hiša Kapelski Vrh 78 z gospodarskim objektom in zemljišči
Kot celota oz. skupaj se prodajajo naslednje nepremičnine:
Katastrska občina in naslov stavbe Parcelna številka Površina zemljišča v m2
k. o. Kapelski Vrh (202), Kapelski Vrh 78 9/3 482
k. o. Kapelski Vrh (202) 9/5 360
k. o. Kapelski Vrh (202) 8/1 150
Izklicna cena za navedene nepremičnine, ki se prodajajo kot celota oz. skupaj je 42.095,00 EUR.

Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba bo potekala na sedežu Občine Radenci, Radgonska cesta 9G, 9252 Radenci, in sicer dne 27.6. 2018 s pričetkom ob 12.00 uri.

Dražitelji pošljejo dokumentacijo z vsemi dokazili ali jo prinesejo osebno v zapečateni pisemski ovojnici z navedbo: 'DRAŽBA Kapelski Vrh - NE ODPIRAJ', na sedež Občine Radenci, Radgonska cesta 9G, 9252 Radenci, najkasneje do 26.6.2018 do 12.00 ure ne glede na način dostave.

CELOTNO BESEDILO JAVNE DRAŽBE JE OBJAVLJENO V PRILOGI.

 

Arhiv razpisov